Auteursrechten: de RSZ geeft toelichting

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 09/11/2023 - 10:03
Laatste update: 09/11/2023 - 10:08

De RSZ heeft onlangs nieuwe instructies voor de werkgevers gepubliceerd over de nieuwe sociale behandeling van vergoedingen voor de overdracht van auteursrechten en naburige rechten. De RSZ geeft meer uitleg en verduidelijking bij twee specifieke situaties.

Raadpleeg onze infoflash van 4 mei 2023 voor meer informatie over de nieuwe sociale wetgeving betreffende vergoedingen voor de overdracht van auteursrechten en naburige rechten die op 1 januari 2023 in werking is getreden.

Vergoedingen toegekend ter omzetting of vervanging van loon

Principe

Vergoedingen voor de overdracht van auteursrechten en naburige rechten die worden toegekend ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid, kunnen vanaf 1 januari 2023 geen vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen genieten.

Uitzondering

De wetgeving voorziet echter in een uitzondering op dit verbod op omzetting van loon (zie onze infoflash van 4 mei 2023). De RSZ licht nu toe hoe dit moet worden geïnterpreteerd en welke procedure moet worden gevolgd om aan de wettelijke bepalingen te voldoen.

Vergoedingen voor de overdracht van auteursrechten en naburige rechten die vóór 1 januari 2023 zijn toegekend ter omzetting of vervanging van loon en die aan de RSZ werden aangegeven als loon (looncode 01), kunnen vanaf 1 januari 2023 worden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen (looncode 47) als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1. Aangifte aan de PB als roerende inkomsten

Deze vergoedingen werden aangegeven als roerende inkomsten aan de personenbelasting voor het belastbare tijdperk 2022 (of 2021, 2020, 2019 of 2018 in geval van regularisatie).

 2. Mededeling aan de RSZ

Vóór 31 december 2023 moet je de RSZ op de hoogte brengen van het bedrag dat overeenstemt met de vergoedingen voor de overdracht van auteursrechten en naburige rechten (= om te zetten maximumbedrag).

Welk bedrag moet ik aan de RSZ meedelen?

Het mee te delen bedrag is het bedrag voor 2022. Als er geen is, is dit het bedrag van 2021, 2020, 2019 of 2018.

Als het bedrag berekend op basis van 2022 (of het laatste jaar waarin er auteursrechten werden toegekend) lager is dan het gemiddelde van de vergoeding voor auteursrechten en naburige rechten van de laatste 5 jaar (2018-2022), aanvaardt de RSZ dat je dit gemiddelde aangeeft als maximaal om te zetten bedrag, dit om te vermijden dat een te sterk afwijkend bedrag van het laatste jaar de situatie te fel beïnvloedt.

Hoe deel ik dit bedrag mee aan de RSZ?

De RSZ heeft een specifieke applicatie gemaakt waarmee je dit bedrag kunt meedelen. Je vindt deze applicatie hier.

Wens je nog meer informatie neem dan zeker ook contact op met je Payroll consultant.

Voor al je werknemers?

Je hoeft dit bedrag niet mee te delen als je vanaf 1 januari 2023 geen vergoedingen meer toekent voor auteursrechten en naburige rechten. Het doel van deze mededeling is om, in het geval van een controle, het schijnbare verschil in loon te rechtvaardigen dat te wijten is aan het feit dat de vergoedingen voor auteursrechten en naburige rechten die vóór 1 januari 2023 bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid waren voldoet aan de voorwaarden om vanaf 1 januari 2023 niet langer bijdrageplichtig te zijn.

Daarnaast is deze mededeling enkel nodig voor werknemers die tijdens de periode 2018 tot 2022 een vergoeding voor auteursrechten ontvingen in het kader van loonafspraken die toen gemaakt werden en die nog steeds onveranderd doorlopen.

3. Voldoen aan de algemene voorwaarden voor niet-bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid

De vergoedingen voldoen aan de algemene voorwaarden voor niet-bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid (zie onze infoflash van 4 mei 2023):

  1. Tijdens de vier kwartalen van het kalenderjaar mag het bedrag van de toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten, ten hoogste 30% bedragen van de som van:
    • het totale bedrag van het loon van deze werknemer bijdrageplichtig voor de RSZ
    • EN het totaalbedrag van de toegekende vergoedingen voor de overdracht of het in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten.
  2. Zowel het loon als de vergoedingen voor auteursrechten en naburige rechten worden marktconform vastgesteld. De werkgever houdt de bewijsstukken van de verschillende beoordelingselementen ter beschikking van de RSZ.
  3. Het bedrag van de vergoedingen voor auteursrechten en naburige rechten wordt vermeld in de Dmfa-aangifte van het kwartaal waarin de vergoedingen worden toegekend (looncode 47).

Regularisatie van het verleden

Als je tussen 2018 en 2022 een vergoeding voor auteursrechten en naburige rechten hebt toegekend zonder deze aan te geven bij de RSZ, en deze hebt aangegeven als roerende inkomsten voor de personenbelasting, stelt de wetgeving je in staat om je situatie te regulariseren zonder dat je RSZ-bijdragen, opslagen of verwijlinteresten op deze vergoedingen moet betalen. Het gaat dus om een kwijtschelding (zie onze infoflash van 4 mei 2023).

In haar recente Instructies voor de werkgevers benadrukt de RSZ dat deze kwijtschelding alleen geldt als je deze regularisatie vóór 31 december 2023 doorvoert. Dit wordt gedaan via een correctie van je betreffende DMfa-aangiften. Deze regularisatie is mogelijk voor al je werknemers, zelfs voor degenen die vanaf 2023 niet meer in dienst zijn van je onderneming, degenen die vanaf 1 januari 2023 geen vergoedingen meer ontvangen voor auteursrechten en naburige rechten of als je onderneming niet meer bestaat of geen personeel meer in dienst heeft.

De wetgeving geeft je de mogelijkheid tot regularisatie. Dit is niet verplicht. Maar de RSZ verduidelijkt dat je RSZ-bijdragen zal moeten betalen vanaf 1 januari 2024, in geval van een controle door de RSZ-inspectie van deze ten onrechte niet bij de RSZ aangegeven vergoedingen tussen 2018 en 2022 die niet geregulariseerd zijn voor 31 december 2023 en die op fiscaal vlak aangegeven zijn als roerende inkomsten. De kwijtschelding zal niet langer van toepassing zijn.

 

Bron: Tussentijdse instructies RSZ 2.10.2023 www.socialsecurity.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.