RSZ: wijziging op het vlak van auteursrechten

Auteur: Anne ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 6min
Publicatiedatum: 04/05/2023 - 11:37
Laatste update: 04/05/2023 - 11:40

De sociale behandeling van de toekenning van een vergoeding voor de overdracht of in licentie geven van auteursrechten zal vanaf 1 januari 2023 belangrijke wijzigingen ondergaan. Onder bepaalde voorwaarden kan deze vergoeding worden vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

In onze infoflash van 31 januari 2023 hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen in de fiscale behandeling van deze vergoeding.

Wat verstaan we onder “vergoeding voor auteursrechten”?

De definitie van de vergoeding voor auteursrechten voor de sociale zekerheid is dezelfde als de definitie geformuleerd door de fiscale wetgeving.

Wordt beschouwd als “vergoeding voor auteursrechten”, de vergoeding:

 • verkregen uit de overdracht of de verlening van een licentie door de oorspronkelijke rechthebbende, van auteursrechten en naburige rechten, bedoeld in boek XI, titel 5, van het Wetboek van economisch recht;
 • die betrekking heeft op originele werken van letterkunde of kunst zoals bedoeld in artikel XI.165 van hetzelfde Wetboek of op prestaties van uitvoerende kunstenaars zoals bedoeld in artikel XI.205 van hetzelfde Wetboek;
 • met het oog op de exploitatie of het daadwerkelijke gebruik van deze rechten.

De rechthebbende van bovengenoemde auteursrechten moet:

 • ofwel beschikken over een kunstwerkattest (als bedoeld in de wet tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers);
 • ofwel, bij gebrek daaraan, de rechten op zijn auteursrechtelijk beschermde werken of zijn prestaties beschermd door naburige rechten overdragen of in licentie geven aan een derde voor mededeling aan het publiek, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie.

Welke voorwaarden moeten worden nageleefd voor de vrijstelling van RSZ-bijdragen?

Een vergoeding voor auteursrechten zoals hierboven gedefinieerd is niet onderworpen aan de RSZ indien zij tegelijkertijd aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

 1. Gedurende de periode van vier kwartalen van het kalenderjaar bedraagt het bedrag dat als vergoeding voor de overdracht of in licentie geven van auteursrechten of naburige rechten ten hoogste 30% van de som van:
  • Het totale bedrag van het loon van deze werknemer onderworpen aan de RSZ
  • EN het totale bedrag van de vergoedingen voor de overdracht of in licentie geven van auteursrechten en naburige rechten
 2. Zowel het loon als de vergoeding voor auteursrechten en naburige rechten worden marktconform vastgesteld. De werkgever houdt de bewijsstukken van de verschillende beoordelingselementen ter beschikking van de RSZ.
 3. Het bedrag van de vergoeding van auteursrechten en naburige rechten wordt vermeld in de kwartaalaangifte van het kwartaal waarin de vergoeding wordt toegekend.

Indien aan deze drie voorwaarden is voldaan, is de vergoeding voor auteursrechten en naburige rechten niet onderworpen aan de RSZ.

Indien niet aan deze drie voorwaarden wordt voldaan, wordt de vergoeding volledig onderworpen aan de RSZ-bijdragen.

Indien alleen aan de eerste voorwaarde niet is voldaan (d.w.z. het bedrag van de vergoedingen is hoger dan 30% van het hierboven beschreven bedrag), wordt alleen het bedrag boven deze 30% als loon beschouwd en onderworpen aan de RSZ.

Verbod op omzetting van loon

De wetgeving stelt een verbod in op de vervanging of omzetting van loon met het oog op de toekenning van een vergoeding voor auteursrechten.

Principe 

Indien de auteursrechten werden of worden toegekend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of aanvulling op een van de bovengenoemde, al dan niet aan RSZ-bijdragen onderworpen, zijn deze auteursrechten aan de RSZ onderworpen, zelfs indien aan de drie hierboven beschreven voorwaarden is voldaan.

Uitzondering

De wetgeving voert rechtstreeks een uitzondering op dit nieuwe principe in: vanaf 1 januari 2023 mogen vergoedingen voor auteursrechten worden toegekend ter omzetting of vervanging van loon, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 1. de werkgever heeft deze vergoeding aangegeven als roerende inkomsten aan de personenbelasting voor het belastbaar tijdperk 2022 of 2021, 2020, 2019 of 2018 in geval van regularisatie (zie hieronder)
 2. het bedrag van de vergoeding is beperkt tot het laagste van de volgende bedragen voor het belastbare tijdperk 2022 of 2021, 2020, 2019 of 2018 in geval van regularisatie:

→ Het bedrag dat als roerende inkomsten aan de personenbelasting wordt aangegeven

→ Het verschil tussen de aan de fiscus aangegeven vergoeding en de aan de RSZ aangegeven vergoeding als loon in uitvoering van een arbeidsovereenkomst

 1. de werkgever geeft het om te zetten bedrag vóór eind 2023 aan de RSZ aan en levert op verzoek het bewijs van het omgezette bedrag. Dit is het bedrag voor 2022. Als er in 2022 niets is aangegeven, is dit het bedrag voor respectievelijk 2018, 2019, 2020 of 2021.

Regularisatieprocedure

Indien de werkgever vergoedingen voor auteursrechten heeft toegekend die ten onrechte niet aan de RSZ, maar wel aan de personenbelasting als roerende inkomsten werden aangegeven, kan hij zijn situatie ten aanzien van de RSZ regulariseren door deze bedragen voor de jaren 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022 vóór 30 juni 2023 aan te geven.

Deze aangifte zal niet langer leiden tot de betaling van bijdragen, verhogingen, forfaitaire vergoedingen of interesten aan de RSZ.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023.

Voor de klanten van Partena Professional

Als u klant bij Partena Professional bent en in 2022 onder dit regime valt, zal er contact met u worden opgenomen om ons de relevante informatie voor de behandeling van auteursrechten te verstrekken via een sociaal attest dat u moet invullen.

Wij herinneren u er ook aan om ons, indien nodig, zo snel mogelijk het in te vullen fiscaal attest dat u van ons heeft ontvangen, te bezorgen.

U wenst bijkomende inlichtingen?

Indien u meer informatie wenst over het regime inzake auteursrechten en/of de sociale en/of fiscale behandeling van deze auteursrechten, kunt u contact opnemen met onze consultants op het volgende adres globalmobility@partena.be.

Bron: koninklijk besluit van 7 april 2023 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. van 14.04.2023; www.socialsecurity.be

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.