Arbeidsdeal: wat staat erin?

Auteur: L. Philippe - C. Mairy (Legal expert)
Leestijd: 6min
Publicatiedatum: 03/10/2022 - 15:39
Laatste update: 06/10/2022 - 10:05

Eind vorige week werd de arbeidsdeal door de Kamer aangenomen.

De arbeidsdeal bevat een reeks maatregelen om tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80% te bereiken.

Een kort overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Belangrijk! Ze moeten wel nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden en er moeten nog bepaalde verduidelijkingen gegeven worden. U verneemt voor elke maatregel hierover nog meer van ons.

Vierdagenweek

Wat houdt de maatregel in?

Voltijdse werknemers zullen de mogelijkheid hebben om hun wekelijkse arbeidstijd gedurende 4 dagen te presteren. In dat kader zal het mogelijk zijn tot 10 uur per dag te werken zonder overloon wanneer de werkelijke wekelijkse arbeidstijd in de onderneming 40 uur bedraagt (met dagen arbeidsduurvermindering).

Om zijn rooster te laten aanpassen, moet de werknemer daarvoor een verzoek indienen.

Bedoelde ondernemingen

Het gaat om alle ondernemingen, maar de werkgevers zijn niet verplicht een dergelijk regime in te willigen.

Inwerkingtreding

De maatregel zal, in principe, in werking treden 10 dagen nadat de wet in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

Wisselend weekregime

Wat houdt de maatregel in?

Voltijdse werknemers zullen kunnen vragen om hun prestaties te verrichten volgens een cyclus van 2 weken. In de eerste week zal de werknemer tot 9 uur per dag en 45 uur per week kunnen werken zonder overloon. Die uren zullen gecompenseerd worden door een lichter weekrooster in de tweede week.

Om zijn rooster te laten aanpassen, moet de werknemer daarvoor een verzoek indienen.

Bedoelde ondernemingen

Het gaat om alle ondernemingen, maar de werkgevers zijn niet verplicht de verzoeken van hun werknemers in te willigen.

Inwerkingtreding

De maatregel zal, in principe, in werking treden 10 dagen nadat de wet in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

Aanplakkingstermijn van de variabele uurroosters van deeltijdse werknemers

Wat houdt de maatregel in?

Het rooster van deeltijdse werknemers die tewerkgesteld zijn volgens een variabel uurrooster, moet binnen een bepaalde termijn aangeplakt worden. De huidige termijn bedraagt 5 werkdagen met de mogelijkheid voor de sectoren om van deze termijn af te wijken, zonder dat die minder dan 1 werkdag mag bedragen.

De aanplakkingstermijn wordt opgetrokken naar 7 werkdagen. De sectoren zullen nog steeds van deze termijn kunnen afwijken, maar met een minimum van 3 werkdagen. Er zijn overgangsbepalingen voorzien voor de sectoren waarvoor momenteel afwijkingen gelden.

Bedoelde ondernemingen

Het gaat om alle ondernemingen die deeltijdse werknemers tewerkstellen op grond van variabele deeltijdse werkroosters.

Inwerkingtreding

De maatregel zal, in principe, in werking treden 10 dagen nadat de wet in het Belgisch Staatsblad verschenen is. Er wordt voorzien in overgangsbepalingen.

Versoepeling van nachtarbeid in de e-commerce

Wat houdt de maatregel in?

Net als in 2018 en 2019 zal het weer mogelijk zijn om via een gewone collectieve arbeidsovereenkomst nachtarbeid in te voeren van 20 tot 24 uur.

Daarnaast kan de werkgever zijn werknemers voorstellen om in een experiment van nachtarbeid van 20 tot 24 uur te stappen zonder de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement te moeten volgen. Dit experiment kan slechts eenmaal plaatsvinden en heeft een maximale duur van 18 maanden. Geïnteresseerde werknemers kunnen individueel een verzoek indienen om deel te nemen aan dit experiment.

Bedoelde ondernemingen

Deze maatregel is van toepassing op ondernemingen die logistieke en ondersteunende diensten verlenen verbonden aan de elektronische handel van roerende goederen.

Inwerkingtreding

De maatregel zal, in principe, in werking treden 10 dagen nadat de wet in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

Recht op deconnectie

Wat houdt de maatregel in?

De werknemer zal het recht op deconnectie genieten buiten de werkuren.

Dit recht moet worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau of, bij gebrek daaraan, in een bepaling in het arbeidsreglement.

Bedoelde ondernemingen

Alle ondernemingen van de privésector (voornamelijk) die minstens 20 werknemers tewerkstellen, zullen een recht op deconnectie moeten waarborgen.

Inwerkingtreding

De maatregel zal uiterlijk vanaf 1 januari 2023 in werking treden.

Transitietraject

Wat houdt de maatregel in?

Een werknemer die ontslagen wordt met een te presteren opzeggingstermijn zal, gedurende de opzeggingstermijn en mits bepaalde voorwaarden/formaliteiten nageleefd worden, ter beschikking van een gebruiker kunnen worden gesteld in het kader van een transitietraject.

Inwerkingtreding

De datum van inwerkingtreding van de maatregel moet nog bepaald worden.

Platformeconomie

Wat houdt de maatregel in?

In het geval van arbeid via een platform opdrachtgever wordt de arbeidsrelatie (tot bewijs van het tegendeel) vermoed te zijn uitgevoerd in het kader van een arbeidsovereenkomst wanneer bepaalde criteria vervuld zijn.

Inwerkingtreding

De maatregel zal, in principe, in werking treden op 1 januari 2013.

Investeren in opleiding

Wat houdt de maatregel in?

De werknemer zal een individueel opleidingsrecht genieten, wat neerkomt op een recht voor een voltijds tewerkgestelde werknemer en behoudens afwijkingen:

  • in 2023: op ten minste 4 opleidingsdagen;
  • vanaf 2024: op ten minste 5 opleidingsdagen per jaar.

Bij gebrek aan een collectieve arbeidsovereenkomst in de sector zal dit recht geconcretiseerd worden op het niveau van de onderneming door het toekennen van opleidingsdagen op een individuele opleidingsrekening.

Bedoelde ondernemingen

Dit individuele opleidingsrecht zal gelden in alle ondernemingen (hoofdzakelijk) van de privésector, met uitzondering van ondernemingen die minder dan 10 werknemers tewerkstellen.

Inwerkingtreding

De maatregel zal, in principe, in werking treden op de dag waarop de wet in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

Opleidingsplan

Wat houdt de maatregel in?

De werkgevers zullen één keer per jaar een opleidingsplan moeten opstellen voor hun werknemers.

Bedoelde ondernemingen

Alle ondernemingen van de privésector (voornamelijk) die minstens 20 werknemers tewerkstellen, zullen een opleidingsplan moeten opstellen.

Inwerkingtreding

De maatregel zal, in principe, in werking treden op 1 september 2022.

Bron: Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen (2810), www.dekamer.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.