Arbeidsdeal: transitietraject

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 01/12/2022 - 07:16
Laatste update: 01/12/2022 - 07:18

De arbeidsdeal voorziet in de mogelijkheid om vanaf 20 november 2022 een werknemer ter beschikking te stellen van een gebruiker in het kader van een transitietraject.

Het doel is een extra faciliteit te creëren voor de werknemer in zijn overgang en zoektocht naar ander werk.

Ter herinnering, het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is verboden, behoudens de uitzonderingen waarin de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers voorziet.

Daarom is door de arbeidsdeal voorzien in een bijkomende uitzondering op deze regel.

Bedoelde werknemers

Alleen werknemers die ontslagen werden en een opzeggingstermijn moeten presteren, komen in aanmerking voor een transitietraject.

Aanbod van de werkgever of vraag van de werknemer

Een transitietraject kan:

  • aangeboden worden aan de werknemer door de werkgever die hem ontslagen heeft met een te presteren opzeggingstermijn;
  • of gevraagd worden door de werknemer aan de werkgever die hem ontslagen heeft met een te presteren opzeggingstermijn.

Terbeschikkingstelling aan een gebruiker

De werknemer die gebruik maakt van een transitietraject wordt, tijdens de opzeggingstermijn, ter beschikking gesteld aan een gebruiker door bemiddeling van een uitzendbureau of een gewestelijke openbare dienst voor arbeidsbemiddeling.

Procedure

De voorwaarden en de duur van de periode van terbeschikkingstelling moeten vastgelegd worden in een geschrift:

  • dat opgesteld werd vóór het begin van de terbeschikkingstelling;
  • en ondertekend werd door de werkgever, de gebruiker, de werknemer en het uitzendbureau of de gewestelijke openbare dienst voor arbeidsbemiddeling.

Duur

De periode van terbeschikkingstelling heeft:

  • een maximumduur die gelijk is aan de te presteren opzeggingstermijn;
  • een minimumduur die nog bij koninklijk besluit bepaald moet worden.

Loon

De werkgever blijft tijdens de terbeschikkingstelling het loon uitbetalen aan de ter beschikking gestelde werknemer.

Hij moet hem het bedrag van het loon uitbetalen dat van toepassing is bij de gebruiker voor de functie die hij daar uitoefent.

Als het lopend loon voor de functie die bij de werkgever zelf wordt uitgeoefend hoger ligt dan de verloning bij de gebruiker, dient de werkgever aan de werknemer het bedrag van het lopend loon (bij de werkgever) uit te betalen; de gebruiker moet echter een gedeelte van dit loon compenseren door betaling aan de werkgever.

Verplichtingen van de gebruiker

Gedurende de periode van terbeschikkingstelling is de gebruiker verantwoordelijk voor de toepassing van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid, die geldt op de plaats van het werk (zoals bedoeld bij artikel 19 van de wet van 24 juli 1987).

Einde van het transitietraject

Vervroegde beëindiging van het transitietraject 

De gebruiker en de ter beschikking gestelde werknemer hebben het recht om vervroegd een einde te stellen aan het transitietraject:

  • door kennis te geven van een schriftelijke opzegging aan de andere partij en de werkgever;
  • waarvan de termijn, berekend op basis van de opgebouwde anciënniteit vanaf het begin van het transitietraject, in overeenstemming is met de bepalingen van artikel 37/2, § 1 of § 2 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, naargelang de beëindiging uitgaat van de gebruiker of van de werknemer.

De werknemer waaraan de gebruiker kennis heeft gegeven van een opzegging, heeft ook het recht om bij wijze van tegenopzegging met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het transitietraject.

Einde van het transitietraject op de voorziene einddatum en sluiten van een arbeidsovereenkomst

Indien het transitietraject voleindigd werd, moet de gebruiker de werknemer in dienst nemen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Er moet rekening gehouden worden met:

  • de anciënniteit die opgebouwd werd op grond van de vorige arbeidsovereenkomst voor de toepassing van de bepalingen inzake loopbaanonderbreking, tijdskrediet, met inbegrip van de thematische verloven;
  • de anciënniteit die opgebouwd werd gedurende het transitietraject in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Opgelet! Indien de gebruiker de werknemer na afloop van de terbeschikkingstelling niet in dienst neemt met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zal de gebruiker aan de werknemer een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt met de helft van de termijn van het transitietraject.

 

Bron: Wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, B.S. 10.11.2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.