Arbeidsdeal: E- commerce

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 02/12/2022 - 15:47
Laatste update: 02/12/2022 - 15:50

Bedoeling van de arbeidsdeal is de werkgelegenheid te verhogen. België wil beter kunnen concurreren met zijn buurlanden op het vlak van e-commerce. Daarom zijn er twee nieuwe manieren om nachtwerk in te voeren in de e-commerce van roerende goederen.

Voor welke werkgevers?

Hoewel alle leveranciers van logistieke en ondersteunende diensten die verbonden zijn aan de elektronische handel (zowel van goederen als van diensten) nachtwerk mogen toepassen, zijn de maatregelen die hieronder worden beschreven uitsluitend van toepassing op de e-commerce in roerende goederen. Ondernemingen die online diensten commercialiseren (vb. verzekeringsproducten) vallen dus uit de boot.

De logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel van goederen omvatten alle activiteiten die noodzakelijk zijn om een product op een zo efficiënt en snel mogelijke manier te leveren op de juiste plaats bij een eindgebruiker (consument). 

Het gaat hierbij om orderverwerking, verpakking, verzending, fysieke levering en follow-up van de goederenstroom, maar ook om goederenopslag, voorraadbeheer, vrachtafhandeling en andere transportondersteunende activiteiten, evenals afhaalpunten en telefonische dienst na verkoop.

Welk nachtwerk?

De arbeidsdeal voorziet in twee nieuwe manieren om nachtwerk in te voeren. Stelsels waarbij gewerkt wordt tussen middernacht en 5 uur zijn uitgesloten. Onder nachtwerk moet immers worden verstaan het avondwerk van 20 uur tot middernacht of de prestaties die geleverd worden vanaf 5 uur.

Voor dat nachtwerk was het al mogelijk werkroosters in te voeren via een wijziging van het arbeidsreglement.

Via een gewone cao

Sinds 20 november 2022 is het ook mogelijk om nachtwerk in te voeren via een gewone cao, waarbij de handtekening van één enkele organisatie die vertegenwoordigd is in de vakbondsafvaardiging voldoende is.

Het arbeidsreglement kan vervolgens worden aangepast zonder de procedure tot wijziging te moeten volgen.

Experiment

Werkgevers die nachtwerk voor de elektronische handel in roerende goederen willen invoeren beschikken sinds 20 november 2022 over een derde mogelijkheid. Ze kunnen gedurende maximaal 18 maanden experimenteren op het vlak van nachtwerk met werknemers die zich daarvoor vrijwillig hebben opgegeven.

Dat gebeurt in overleg met de ondernemingsraad of, als er geen is, het CPBW of, als er geen is, de vakbondsafvaardiging of, als er geen is, de betrokken werknemers.  Nadien moeten ze de sociale inspectie en het bevoegde (sub)paritair comité bepaalde informatie bezorgen, zoals de redenen voor de invoering van het experiment, de duur van het experiment en de evaluatiecriteria die zullen worden gebruikt. Ook zullen ze de betrokkenheid van de representatieve werknemersorganisaties moeten aantonen. De nieuwe werkroosters zullen in het arbeidsreglement kunnen worden opgenomen zonder de gebruikelijke procedure tot wijziging te moeten volgen.

Vervolgens moeten werknemers die aan het experiment willen deelnemen dat schriftelijk meedelen aan hun werkgever. Hun verzoek mag geen aanleiding geven tot een nadelige behandeling door de werkgever. Werknemers die niet vragen deel te nemen mogen niet worden ontslagen, behalve om redenen die niets te maken hebben met hun niet-deelname.

Het experiment eindigt op de laatste dag van de meegedeelde periode, die maximaal 18 maanden kan duren. Binnen drie maanden na afloop van het experiment moet de werkgever het experiment evalueren in overleg met de representatieve werknemersorganisaties. Samen moeten ze onder meer de redenen voor de invoering van het experiment analyseren en de vooraf bepaalde evaluatiecriteria gebruiken.

Als de werkgever, na het experiment, het nachtwerk wenst voort te zetten, moet hij ofwel zijn arbeidsreglement wijzigen via de gebruikelijke procedure, ofwel een “gewone” cao sluiten. Dat experiment mag maar één keer worden ingevoerd.

Hulp nodig bij de invoering van het stelsel van nachtwerk ?

Deze wijziging treedt in werking op 20 november 2022.

U bent actief in de e-commerce van roerende goederen en overweegt nachtwerk in te voeren? Neem dan zeker contact op met onze Legal Partners via legalpartners@partena.be.

Bron: wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, B.S. 10 november 2022.

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.