Aangekondigde flitscontroles in de vleessector (december 2023)

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 16/11/2023 - 10:02
Laatste update: 16/11/2023 - 10:05

In december zullen de sociale inspectiediensten flitscontroles uitvoeren in de vleessector. Die controles kunnen gedurende heel de maand plaatsvinden.

Hoe je je het best kan voorbereiden op die aangekondigde controles lees je hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers.

De controles passen in het 'actieplan sociale fraudebestrijding 2023-2024 en legt de focus op sociale dumping en het bestrijden van zwartwerk in fraudegevoelige sectoren.

Hoe kan je je voorbereiden?

De checklist van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een  checklist opgesteld die specifiek voor deze sector geldt. Deze bevat een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waarop je je kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten op te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

Hieronder bezorgen wij je een beknopt overzicht (niet limitatief) van de belangrijkste documenten die je het best hebt klaarliggen bij een bedrijfscontrole:

 • het arbeidsreglement (met inbegrip van alle werkroosters en het bewijs van registratie);
 • de prestatie- en loongegevens van uw werknemers (individuele rekening, loonfiches, prestatielijsten, betaalbewijzen, …);
 • de arbeidsovereenkomsten (met eventuele bijvoegsels);
 • afwijkingsdocumenten of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers;
 • indien er wordt gewerkt met uitzendkrachten: de overeenkomst voor uitzendarbeid tussen gebruiker en uitzendkantoor en de arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten tussen het uitzendkantoor en de uitzendkracht;
 • de arbeidsongevallenverzekering;
 • het bewijs van de dagelijkse elektronische aanwezigheidsregistratie;
 • bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers of zelfstandigen kunnen nog bijkomende documenten worden opgevraagd (o.a. arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen, limosameldingen met L1-document, …);
 • ….

Daarnaast kan de sociaal inspecteur ook rechtstreeks vragen stellen of informatie opvragen aan je werknemers op hun werkplaats:

 • over zijn (haar) statuut als werknemer (loontrekkende, zelfstandige, student, uitzendkracht, …);
 • over zijn (haar) statuut als sociaal verzekerde (werkloos, arbeidsongeschikt, leefloon, pensioen, …);
 • over zijn (haar) loon- en arbeidsduur;

En verzoeken om bepaalde documenten onmiddellijk voor te leggen:

 • arbeidsovereenkomst met werkrooster en afwijkingsdocumenten (deeltijdse werknemers);
 • controlekaarten (werkloze werknemers);
 • toestemming deeltijdse werkhervatting (arbeidsongeschikte werknemers);
 • ….

Op onze webshop, LegalSmart, kan je verschillende van deze modeldocumenten terugvinden. Legal all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om bepaalde modeldocumenten te bekomen.

Juridische ondersteuning

De wetgeving evolueert voortdurend, maar onze Legal Partners volgen die voor jou op de voet. Binnen het raam van onze dienst ‘Legal Privileged Partners (LPP)’ kan ons team je sociale documenten onder de loep nemen en ervoor zorgen dat de sociale wetgeving wordt nageleefd.

Heb je vragen of heb je hulp nodig? Aarzel niet om een mail te sturen naar legal@partena.be.

Als deel van de oefening kan ook een verslag met een risicoanalyse worden gemaakt en kunnen we je de nodige aanbevelingen geven. Op die manier hoef je geen enkel sociaal inspectiebezoek meer te vrezen.

Resultaten flitscontrole

Op de website van de SIOD vind je je de resultaten van de flitscontroles die al hebben plaatsgehad.

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de elektrotechnische en bouwsector die een prioritair doel is in de strijd tegen de sociale fraude.

Andere sectoren

Voor 2024 werden de volgende controles aangekondigd:

Januari: bouw (met inbegrip van elektrotechniek en metaal)

Maart: verhuissector

Mei: transportsector

Juli: bewakingssector

September: groene sectoren

November: grootsteden (met inbegrip van carwash)

 

Bron: website SIOD

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.