Waals Gewest: het ‘Plan formation-insertion’ (PFI) wordt vereenvoudigd

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De Waalse Regering heeft beslist om het ‘Plan formation-insertion’ (PFI) (Plan opleiding-inschakeling) te vereenvoudigen vanaf 1 mei 2019.

We geven een overzicht van de wijzigingen. (Sommige informatie wordt verstrekt op basis van het ontwerp van besluit tot uitvoering dat nog niet in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd is.)

Benaming

We hebben het niet langer over ‘Plan formation-insertion’ (PFI), maar over overeenkomst voor een instapopleiding (contrat formation-insertion - CFI). Net als vóór 1 mei 2019 behoudt de persoon waarmee de overeenkomst wordt gesloten, het statuut van werkzoekende. Hij wordt niet beschouwd als ‘werknemer’ maar als ‘stagiair’.

Bedoelde werkgevers

Zowel werkgevers uit de privésector als uit de openbare sector kunnen voortaan een overeenkomst voor een instapopleiding sluiten.

Ze moeten wel hun maatschappelijke zetel of een bedrijfseenheid in het Franse taalgebied hebben.

Zijn evenwel uitgesloten:

- de dienstenchequebedrijven, voor de werknemers die ze in dienst nemen met de arbeidsovereenkomst dienstencheques

– de plaatselijke agentschappen voor tewerkstelling voor de PWA-werknemers die zij in dienst nemen.

Financiële aspecten

Wat betaalt de werkgever?

De werkgever betaalt geen vergoeding meer aan de stagiair.

Hij betaalt een vergoeding aan de Forem. Dit is een vast maandelijks forfait (gebaseerd op de loonschaal van het paritair comité dat de werkgever meedeelt aan de Forem).

Dit forfait wordt geproratiseerd bij deeltijdse tewerkstelling.

Forfait

Brutomaandbedrag van de toekomstige bezoldiging

Bedrag van het maandelijks forfait dat de werkgever uitbetaalt aan de Forem

1

Lager dan € 1700

€ 650

2

Van € 1700 tot € 2000

€ 850

3

Van € 2000 tot € 2300

€ 1050

4

Van € 2300 tot € 2600

€ 1250

5

Meer dan € 2600

€ 1450

De Forem bezorgt elke maand een schuldvordering aan de werkgever. Primo-werkgevers hebben recht op een vermindering van € 200 op hun eerste schuldvordering.

Een primo-werkgever is een werkgever die op de dag waarop de overeenkomst voor een instapopleiding werd gesloten, geen enkele aanwerving met een arbeidsovereenkomst heeft gedaan in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Wat betaalt de Forem?

De Forem betaalt aan de stagiair:

 • Een maandelijkse uitkering
  • Ze stemt overeen met een percentage van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GMMI). Een ‘blok’ = € 313 of 20% van het GMMI. Ze wordt dus samen met het GMMI geïndexeerd.
  • Ze wordt berekend in verhouding tot de prestaties van de maand (feestdagen worden gelijkgesteld met gewerkte dagen)

Categorie

Bedrag van de daguitkering

Aantal blokken

Bedrag van de CFI-uitkering

1

Geen uitkering

4

€ 1252

2

Sociale uitkering tussen € 13 en € 25,65

3

€ 939

3

Sociale uitkering tussen € 25,66 en € 38,50

2

€ 626

4

Sociale uitkering hoger dan € 38,50

1

€ 313

 

Aan de hand van deze verschillende categorieën kan voorkomen worden dat een stagiair een hoger nettoloon ontvangt dan de werknemers die dezelfde functie uitoefenen in de onderneming.

 

 • de reiskosten, als de afstand tussen de verblijfplaats van de stagiair en de uitvoeringsplaats(en) van de overeenkomst voor een instapopleiding minstens 5 km bedraagt (de vergoeding wordt aangepast aan het aantal dagen van effectieve aanwezigheid)  
 • een terugbetaling van de crèche/opvangkosten (afgestemd op de dagen van effectieve aanwezigheid)
  • kosten voor opvang in de crèche € 4/dag/kind
  • kosten voor schoolopvang: € 2/dag/ kind

Wat de Forem aan de werkgever stort:

De Forem betaalt aan de werkgever de werkelijke kosten van de opleiding terug op basis van een factuur van de werkgever. Die terugbetaling is beperkt tot het tarief dat in de kenniscentra van kracht is voor een soortgelijke opleiding in dezelfde beroepssector.

Deze terugbetaling van de opleidingskosten is bedoeld voor gevallen waarin de opleiding niet binnen een redelijke termijn beschikbaar is of wanneer er geen opleiding beschikbaar is (specifieke opleiding). In die gevallen kan de werkgever een beroep doen op een andere opleidingenverstrekker dan die voorzien in het decreet (Forem, IFAPME, ...). 

Communicatie tussen de werkgever en de Forem

 • Elke maand bezorgt de werkgever aan de Forem de prestaties van de stagiair voor de maand in kwestie. Dit gebeurt ten laatste op de 5e dag van de volgende maand.
 • De Forem zal een elektronisch platform opzetten. Zo kan de werkgever zijn aanvraag om een overeenkomst voor een instapopleiding te sluiten via dit platform bij de Forem indienen.

Verplichtingen van de werkgever

De verplichting voor de werkgever om zijn referentiebezetting te verhogen, wordt afgeschaft.

Anderzijds blijft hij verplicht om de stagiair in dienst te nemen na afloop van de overeenkomst voor een instapopleiding, in het kader van een arbeidsovereenkomst in het aangeleerde beroep, voor een duur die minstens gelijk is aan die van de overeenkomst voor een instapopleiding.

De werkgever mag ook geen personeel ontslaan om stagiairs in dienst te nemen met een overeenkomst voor een instapopleiding.

Opleidingsplan

De werkgever zal het opleidingsplan opstellen, dat wezenlijk deel uitmaakt van de overeenkomst voor een instapopleiding, eventueel bijgestaan door de Forem.

Evaluatie

Er was een evaluatie door de Forem voorzien tijdens de opleiding. Die gebeurt voortaan na afloop van de opleiding.

Diverse aandachtspunten

 • De duur van de overeenkomst voor een instapopleiding blijft 4 tot 26 weken Die duur kan verlengd worden tot maximaal 52 weken voor stagiairs met inschakelingsproblemen.
 • De proefperiode is gelijk aan 1/3 van de duur van de overeenkomst voor een instapopleiding met een minimum van 2 en een maximum van 8 weken.
 • De persoon die met een overeenkomst voor een instapopleiding kan worden tewerkgesteld, is de persoon die als niettewerkgestelde werkzoekende bij de Forem is ingeschreven. Hij mag in de 3 maanden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst voor een instapopleiding niet voor dezelfde functie bij dezelfde werkgever in dienst zijn geweest, met uitzondering van een arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst van maximum 20 dagen. 
 • De overeenkomst voor een instapopleiding voldoet aan een modelovereenkomst die bij wet is vastgesteld.

Overgangsmaatregelen

Deze nieuwe wetgeving is alleen van toepassing op de overeenkomsten voor een instapopleiding die gesloten worden vanaf 1 mei 2019.

PFI’s die tot 30 april 2019 gesloten zijn, blijven onder de oude wetgeving vallen.

 

Bronnen:

 • Decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding, BS 15.04.2019  
 • Ontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet van 4 april 2019 betreffende de individuele beroepsopleiding

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.