Economische werkloosheid in de horeca: einde aan de onzekerheid

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Op 20 april 2016 werd het Koninklijk Besluit (KB) gepubliceerd dat een afwijking invoert van de algemene regels inzake tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen in de horeca (PC 302).

Dit KB van 10.04.2016 treedt in werking op 1 mei 2016. De werkgevers uit de sector hebben een maand moeten wachten op die afwijking. Het KB van 18.02.2014 (B.S. 09.04.2014) dat de afwijking mogelijk maakte, was namelijk maar van kracht tot 31 maart 2016.

Deze twee KB's voorzien in dezelfde regels op het vlak van tijdelijke werkloosheid.

Vanaf 1 mei 2016 mag bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de arbeider dus opnieuw volledig geschorst worden. Of er mag een regeling van gedeeltelijke arbeid worden ingevoerd vanaf de 7e dag volgend op die van de kennisgeving. In afwijking van de algemene regels gebeurt die kennisgeving bij aangetekend schrijven gericht aan de werknemer.

De duur van de volledige schorsing mag 3 maanden niet overschrijden. De regeling van gedeeltelijke arbeid mag 6 maanden niet overschrijden (minder dan 3 arbeidsdagen per week of minder dan een week per twee weken waarin ten minste 2 arbeidsdagen) of 4 weken (minder dan een week per twee weken waarin minder dan 2 arbeidsdagen). Als de arbeidsregeling minstens 3 arbeidsdagen per week omvat, is de algemene regel van toepassing. Dat betekent dat de schorsing voor een langere duur voorzien mag worden zonder 12 maanden te overschrijden.

Bron: Koninklijk Besluit van 10 april 2016 tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (PC 302) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1), B.S. 20.04.2016.

Auteur: Laurence Philippe

29/04/2016