Samen zoeken we naar oplossingen voor je betalingsmoeilijkheden

Als jij of je bedrijf moeilijkheden ondervinden, laat je dan niet overweldigen in deze financiële situatie. Neem contact met ons op, wij begeleiden je bij het vinden van de beste oplossing! 

Je sociale bijdragen als zelfstandige vormen een essentieel deel van je lasten. Ingeval van tijdelijke problemen, kan het snel moeilijk worden om deze te betalen. Breng je sociale rechten niet in gevaar en laat je door ons begeleiden. Wij kunnen je meerdere opties aanbieden, die we hier chronologisch opsommen.

Betaal je sociale bijdragen of een gedeelte ervan rechtstreeks via de tool My Social Security Manager!

Via deze tool vind je je laatste facturen en de toestand van je rekening terug.

De betaling van je sociale bijdragen voor 31/12 geeft je recht op fiscale aftrek, maar ook op de terugbetaling van de gezondheidszorgen voor jou en de personen die je ten laste hebt.

Kan je het volledige bedrag niet betalen? Kies voor één van de volgende oplossingen.

Ben je klant/partner bij Partena Professional en wil je jouw sociale bijdragen online betalen?

Gebruik My Social Security Manager om je sociale bijdragen te betalen

Is het bedrag van de gevorderde sociale bijdragen te hoog, in verhouding tot uw huidige inkomsten?

Ons advies: vermijd om teveel bijdragen te betalen, behoud wat liquide middelen die u kan gebruiken voor betere doeleinden. Verlaag het bedrag van uw bijdragen in functie van uw huidige economische realiteit.

Gebruik My Social Security Manager om in enkele muisklikken een vermindering van sociale bijdragen aan te vragen en te bekomen

Dien hier je aanvraag in via ons portaal My Social Security Manager

Verschillende situaties kunnen dit rechtvaardigen:

 • bevalling
 • ziekte, ongeval of handicap
 • faillissement van je activiteit of van een klant
 • sluiting van een vestiging
 • een crisis, erkend in je beroepssector
 • betalingen die je uitvoert voor investeringen in de onderneming
 • ongevallen en rampen die je beroepsactiviteiten belemmeren
 • de overgang van een activiteit als fysieke persoon naar een activiteit in een vennootschap
 • ….

Zelfstandigen kunnen voortaan hun voorlopige sociale bijdragen aanpassen aan de economische realiteit. Sinds 2022 is de vermindering niet meer beperkt tot bepaalde drempels, met uitzondering van de wettelijke minimumdrempels die gelden voor zelfstandigen in hoofdberoep, starters en meewerkende echtgenoten.

We zullen eerlijk zijn: het is vrij eenvoudig om hogere sociale bijdragen te betalen, maar het is niet zo eenvoudig om lagere sociale bijdragen te betalen. De overheid controleert immers grondig of je aan de criteria voldoet om vermindering te krijgen. Daarom vragen wij je om objectieve elementen bij jouw aanvraag te voegen, die aantonen dat je inkomen lager is dan dit van 3 jaar geleden. Om zeker te zijn van een akkoord, moet je een attest van je boekhouder toevoegen, die het inkomstenverlies aantoont in vergelijking met het referentiejaar.

Voor elk jaar dat nog niet werd geregulariseerd. Dit zijn de jaren waarvoor de belastingen ons jouw definitieve inkomsten nog niet heeft meegedeeld.

Deze situatie zal leiden tot de betaling van boetes op het moment dat je definitieve inkomsten worden meegedeeld. Wij raden je dus aan om het onderschatten van je inkomsten te vermijden.

Met een terugbetalingsplan kan je jouw achterstallige sociale bijdragen spreiden.

Gebruik My Social Security Manager via enkele muisklikken om je afbetalingsplan aan te vragen

 • Kies voor een zo kort mogelijke terugbetalingsperiode
 • De maandelijkse terugbetalingen van jouw plan worden toegevoegd aan je nieuwe sociale bijdragen. Het spreekt vanzelf dat je de sociale bijdragen nog moet blijven betalen.
 • De verhogingen en intresten worden nog steeds elk kwartaal berekend op het saldo van de sociale bijdragen

Het afbetalingsplan is enkel mogelijk voor vervallen sociale bijdragen die niet betrokken zijn bij een ingebrekestelling door de deurwaarder of bij een gerechtelijke invordering.

Ingeval van een laattijdige betaling van je sociale bijdragen, zullen je verhogingen aangerekend worden van 3% per kwartaal en 7% per jaar. Je kan op elk ogenblik een kwijtschelding van deze verhogingen aanvragen.

Met MSSM vraagt je in een paar klikken kwijtschelding van toeslagen aan

Of stuur je aanvraag tot opheffing van de verhoging rechtstreeks naar onze diensten, via een eenvoudig gemotiveerd verzoek naar independant@partena.be of per gewone post.

Dien je verzoek in via ons MSSM-portaal

Eén voorwaarde: je moet het basisbedrag van je sociale bijdragen betaald hebben.

De goedkeuring van je aanvraag gebeurt door het Rijksinstituut van de sociale verzekeringen voor zelfstandigen (RSVZ).

Beschrijf in je aanvraag de redenen van de laattijdige betalingen. Je kan verschillende redenen opnoemen, zoals een onvoorziene factuur, een gezondheidsprobleem van jou of je naaste of een leverancier die te laat heeft betaald. Gevallen van overmacht worden eveneens in aanmerking genomen. Je kan echter niet het argument aanhalen dat je jouw vervaldagbericht niet hebt ontvangen. Je wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de verplichting om elk kwartaal je sociale bijdragen te betalen.

Dit kan rechtstreeks bij onze diensten, met een eenvoudige gemotiveerde aanvraag (via mail of gewone post).

Indien je tijdelijk grote financiële problemen ondervindt, kan je vrijstelling vragen van je sociale bijdragen.

Consulteer onze informatiepagina hierover

Je bent gestopt met je zelfstandige activiteit omwille van een specifieke reden. Misschien kan je aanspraak maken op een uitkering?

Consulteer onze informatiepagina hierover

Het overbruggingsrecht is een financiële uitkering die gedurende 12 maanden wordt toegekend, met behoud van bepaalde sociale rechten (gezondheidszorgen en uitkeringen) gedurende 4 maanden, voor zelfstandigen die hun activiteit onderbreken of stopzetten, zonder sociale bijdragen te moeten betalen.

Vanaf 1 januari 2023 werd de reglementering voor het overbruggingsrecht op enkele vlakken gewijzigd.

Hieronder vind je informatie met betrekking tot het overbruggingsrecht, van toepassing voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf 1 januari 2023.

Er zijn 2 criteria om recht te krijgen tot het overbruggingsrecht:

1: Ingeval van gedwongen onderbreking door ongewilde omstandigheden

 

Dit criterium omvat zes situaties die limitatief bepaald worden door de wet:

 • Faillissement
 • Natuurramp
 • Brand
 • Beschadiging van bedrijfsgebouwen of bedrijfsuitrusting
 • Allergie door de uitoefening van het beroep
 • Beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis met economische gevolgen

2: Stopzetting door economische moeilijkheden

 

Dit criterium omvat drie situaties die limitatief bepaald worden door de wet:

 • Je ontvangt een leefloon op het ogenblik van de stopzetting.
 • Je kreeg vrijstelling van bijdragen in de 12 maanden die voorafgaan aan de stopzetting.
 • Je kan aantonen dat je inkomen in het jaar van de stopzetting en in het voorafgaande jaar niet hoger is dan de minimumbijdragedrempel. In dit geval moet je dit kunnen aantonen met objectieve bewijsstukken.

Bevind je je in een vennootschap? Als je op het ogenblik van de stopzetting van jouw activiteit zaakvoerder, bestuurder of actieve vennoot bent in een vennootschap, moet je bovendien aantonen dat de ontbindings- en vereffeningsprocedure van je vennootschap werd opgestart en dat het bedrag van de vermogensvoordelen die je naar aanleiding van deze vereffening hebt ontvangen niet hoger is dan het bedrag dat overeenstemt met het dubbele van de minimumbijdragedrempel.

 • Je moet tijdens de 4 kwartalen die onmiddellijk voorafgaan aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de gebeurtenis zich voordoet, onderworpen zijn als:
  • zelfstandige in hoofdberoep (ook helper en primostarter);
  • zelfstandige die onder artikel 37 vallen en de minimum sociale bijdrage in hoofdberoep verschuldigd is;
  • student-zelfstandige die de minimum sociale bijdrage in hoofdberoep verschuldigd is van een zelfstandige in hoofdberoep;
  • meewerkende echtgenoot met maxistatuut.

Voorbeeld: Je ging failliet op 15 februari 2023. Je moet onderworpen geweest zijn tijdens het eerste kwartaal van 2023 en tijdens het tweede, derde en vierde kwartaal van 2022.

 • Voor deze kwartalen moet je ook sociale bijdragen verschuldigd geweest zijn.
 • Je moet in de 16 kwartalen die voorafgaan aan de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin het feit zich voordoet, minstens 4 kwartalen effectief bijdragen hebben betaald.

Voorbeeld: Je werd failliet verklaard op 15 februari 2023. De bijdragen van de 4 kwartalen moeten betaald zijn binnen de 4 jaar vóór 1 april 2023.

 • Je hoofdverblijfplaats moet in België zijn.

   
 • Je moet voldoen aan de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op jouw situatie (gedwongen onderbreking wegens overmacht of stopzetting door economische moeilijkheden). Deze voorwaarden moet vervuld zijn tijdens de volledige periode waarin het overbruggingsrecht wordt toegekend.

Het overbruggingsrecht is een basispakket met aanvullende maanden/kwartalen.

Basispakket

Je kan aanspraak maken op een basispakket dat bestaat uit:

 • een financiële uitkering gedurende maximum 12 maanden en
 • het behoud van bepaalde sociale rechten gedurende maximum 4 kwartalen

Als je op het einde van de periode van overbruggingsrecht het basispakket niet volledig heb opgebruikt, kan je het saldo overdragen naar een volgende gebeurtenis.

Je hebt het basispakket opgebruikt en moet je activiteit opnieuw onderbreken of (verplicht) stopzetten? Dan kan je eventueel genieten van financiële uitkeringen voor bijkomende maanden en het behoud van sociale rechten voor bijkomende kwartalen, in functie van het aantal kwartalen dat pensioenrechten opent tussen twee gebeurtenissen.

Bijkomende maanden/kwartalen

In functie van het aantal kwartalen dat pensioenrechten opent tussen de vroegere gebeurtenis waarvoor een overbruggingsrecht werd toegekend en de nieuwe gebeurtenis waarvoor een nieuw overbruggingsrecht wordt aangevraagd, kan je aanspraak maken op bijkomende maanden/kwartalen, beperkt tot maximum 12 maanden en 4 kwartalen per gebeurtenis.

Opgelet ! Deze bijkomende maanden/kwartalen kunnen nooit uitgesteld of in fracties gebruikt worden bij eventuele latere gebeurtenissen!

De toekenning start op de dag van de gebeurtenis en duurt maximum 12 maanden.

Voorbeeld: Na een faillissement stop je met je zelfstandige activiteit op 1 maart 2023. je hebt vroeger nooit van het overbruggingsrecht genoten. De toekenningsperiode loopt maximum van 1 maart 2023 tot 29 februari 2024 (12 maanden).

De financiële uitkering wordt in twee periodes toegekend:

1) De eerste periode start op de dag van de gebeurtenis en loopt tot de laatste dag van de kalendermaand die volgt op deze gebeurtenis. De uitkering wordt toegekend per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen (« wekelijkse uitkering/25% »).

2) De tweede periode stemt overeen met de periode van onderbreking die volgt op de eerste periode: de financiële uitkering wordt toegekend per kalendermaand.

Voorbeeld: Naar aanleiding van een brand, onderbreek je jouw zelfstandige activiteit van 27 maart tot 30 september 2023.

Als je aan alle wettelijke voorwaarden voldoet, zal de financiële uitkering voor de periode van 27 maart tot 30 april 2023 toegekend worden per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen. Dit betekent dat je voor deze eerste periode 5 wekelijkse financiële uitkeringen ontvangt. Vanaf 1 mei 2023 tot 30 september 2023 zal je 5 maandelijkse financiële uitkeringen ontvangen (tweede periode).

Dankzij het overbruggingsrecht kan je bepaalde sociale rechten behouden, zoals de rechten inzake gezondheidszorgen en het recht op arbeidsongeschiktheids-, invaliditeits- en moederschapsuitkeringen, zonder betaling van sociale bijdragen.

Het behoud van deze sociale rechten start op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de gebeurtenis zich voordoet, voor een periode van maximum 4 kwartalen.

Voorbeeld: Je gaat failliet op 1 maart 2023. Je hebt recht op het behoud van bepaalde sociale rechten van het tweede kwartaal van 2023 tot het eerste kwartaal van 2024.

Het bedrag van de financiële uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste heeft bij je ziekenfonds.

Om het bedrag te kennen, kan je hier de barema’s consulteren.

De cumulatieregels verschillen naargelang het gaat om een cumulatie met een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen.

Beroepsactiviteit

Tijdens de eerste periode wordt de uitkering toegekend voor elke periode van zeven opeenvolgende kalenderdagen waarin geen enkele beroepsactiviteit wordt uitgeoefend (van welke aard ook, als zelfstandige, werknemer of ambtenaar). Bijgevolg wordt de uitkering opgeschort voor elke periode van zeven opeenvolgende kalenderdagen waarin een beroepsactiviteit (ongeacht dewelke) wordt uitgeoefend.

Zelfs in de tweede periode wordt maar een beperkte cumulatie met een beroepsactiviteit toegestaan. De begunstigde kan gedurende maximum drie (niet noodzakelijk opeenvolgende) kalendermaanden het overbruggingsrecht cumuleren met een beroepsactiviteit. De uitkering zal dan degressief verminderd worden (respectievelijk met 25%, 50%, 75%).

De volledige uitkering wordt toegekend voor elke volledige maand waarin geen enkele beroepsactiviteit wordt uitgeoefend.

Voorbeeld: Door het verlies van een grote klant, onderbreek je jouw zelfstandige activiteit op 20 januari 2023 è De periode om van het overbruggingsrecht te genieten, loopt van 20 januari 2023 tot 19 januari 2024. Je herneemt een zelfstandige activiteit vanaf 24 augustus 2023.

Je kan voor de volgende periodes van het overbruggingsrecht genieten:

  • van 20 januari 2023 tot 28 februari 2023 = 5 x de wekelijkse uitkering
  • vanaf 1 maart 2023:
 • maart, april, mei, juni, juli = 5 x de volledige maandelijkse uitkering
 • augustus = 75% van de maandelijkse uitkering
 • september = 50% van de maandelijkse uitkering
 • oktober = 25% van de maandelijkse uitkering
 • Vanaf november 2023 heb je geen recht meer op een financiële uitkering, aangezien je de drie maanden waarvoor een cumulatie wordt toegestaan, hebt opgebruikt

Vervangingsinkomen

De begunstigde kan een overbruggingsrecht cumuleren met een vervangingsinkomen in de sociale zekerheid. De cumul met een ander vervangingsinkomen is toegestaan onder één voorwaarde: de som van de uitkering overbruggingsrecht en de andere vervangingsinkomsten mag niet hoger zijn dan het bedrag van de uitkering overbruggingsrecht dat van toepassing is. Ingeval van overschrijding van dit plafond, wordt het bedrag van de financiële uitkering overbruggingsrecht verminderd tot het bedrag van deze overschrijding.

De cumulatie met een vervangingsinkomen wordt niet beperkt in de tijd.

Voorbeeld: Je ging failliet op 20 februari 2023 en je geniet van een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 950 euro, zonder gezinslast. Je hebt recht op een maandelijkse uitkering van 563,57 euro.

De aanvraag moet ten laatste ingediend worden tegen het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de gebeurtenis zich voordoet.

Voorbeeld: voor een gebeurtenis op 15 februari 2023 moet de aanvraag ingediend worden vóór 30 september 2023.

De aanvraag moet aangetekend gebeuren of door neerlegging van een verzoekschrift ter plaatse.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met onze experten.