Welke SWT’s zijn nog toegankelijk de komende jaren?

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 06/09/2021 - 10:03
Laatste update: 06/09/2021 - 10:08

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT – voorheen brugpensioen) wordt vastgelegd door het Koninklijk Besluit van 3 mei 2007. Deze bedrijfstoeslag moet ingevoerd worden door een collectieve arbeidsovereenkomst. Het algemene stelsel dat wordt vastgelegd door de cao nr. 17 is toegankelijk vanaf 62 jaar.

Naast dit stelsel bestaan er verschillende afwijkende stelsels die zijn opgenomen in cao’s die de Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft gesloten. Naar aanleiding van het sectoraal akkoord heeft de NAR 6 cao’s gesloten betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (hierna SWT) die vanaf 1 juli 2021 van toepassing zijn.

Sinds die datum is de leeftijd waarop een werknemer toegang kan krijgen tot het SWT vastgesteld op 60 jaar, behalve voor het SWT ‘ernstige lichamelijke problemen’.

Algemeen stelsel

Ter herinnering: het SWT wordt toegekend aan werknemers vanaf 62 jaar die een loopbaan van 40 jaar hebben voor mannen. Voor vrouwen bedraagt deze loopbaanvoorwaarde 37 jaar in 2021. Het beroepsverleden voor vrouwen wordt elk jaar, tot 2024, met 1 jaar opgetrokken.

Afwijkende stelsels

Sinds 1 juli 2021 is de toegangsleeftijd vastgesteld op 60 jaar voor de volgende afwijkende stelsels:

  • SWT voor nachtarbeiders, die gewerkt hebben in een zwaar beroep of in de bouwsector en arbeidsongeschikt zijn, met 33 jaar loopbaan. Een cao in de sector is noodzakelijk. Werkgevers die niet onder een opgericht paritair comité ressorteren of wanneer het paritair comité niet werkt, kunnen toetreden tot dit stelsel;
  • SWT voor werknemers die gewerkt hebben in een zwaar beroep, met 35 jaar loopbaan. Een cao in de sector of de onderneming is noodzakelijk;
  • SWT voor werknemers met een lange loopbaan van 40 jaar.

Sinds 31 december 2020: SWT op 60 jaar in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering met ofwel een beroepsloopbaan van 10 jaar in de sector, in de 15 jaar die voorafgaan aan de arbeidsovereenkomst, ofwel een beroepsloopbaan van 20 jaar.

Sinds 1 januari 2021 blijft voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen de toegangsleeftijd tot het SWT gehandhaafd op 58 jaar, met 35 jaar loopbaan.

De cao’s die in de NAR werden gesloten, blijven van kracht tot 30 juni 2023.

Vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt

In tegenstelling tot werklozen die beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt, zijn werknemers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag onderworpen aan een verplichting om aangepast beschikbaar te zijn (inschrijving als werkzoekende, verplichting om passend werk te aanvaarden, ...). Ze kunnen op hun verzoek vrijgesteld worden van deze verplichting als ze aan bepaalde leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. In het algemeen stelsel (62 jaar oud) moet men 43 jaar beroepsloopbaan kunnen rechtvaardigen.

Werknemers die onder een afwijkend stelsel vallen, kunnen op hun verzoek vrijgesteld worden van de verplichting om aangepast beschikbaar te zijn indien ze de leeftijd van 62 jaar of 42 jaar loopbaan bereikt hebben. Daartoe moeten de sectoren een cao in de sector hebben gesloten.

Voor mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen is geen aanvullende voorwaarde vereist.

Werknemers die ontslagen worden door een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering kunnen van 1 januari 2021 tot 31 december 2022 deze vrijstelling aanvragen als ze 62 jaar oud zijn of een beroepsverleden van 42 jaar kunnen aantonen. Hiervoor moeten de ondernemingen een cao in de onderneming of een collectief akkoord gesloten hebben.

Bronnen:

6 cao’s van de NAR van cao nr. 150 tot cao nr. 155 van 15 juli 2021.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.