Vruchtbaarheidsbehandeling of programma voor medisch begeleide voortplanting: nieuwe bescherming tegen ontslag!

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 18/04/2024 - 12:05
Laatste update: 22/04/2024 - 10:45

Het Belgisch Staatsblad heeft zopas een wet gepubliceerd die voorziet in een nieuwe bescherming tegen ontslag. 

Vanaf 28 april 2024 mag je je werknemer niet ontslaan als hij of zij je meedeelt dat hij of zij een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma voor medisch begeleide voortplanting volgt.

Wat zijn de gevolgen hiervan? In deze infoflash lichten we dit uitgebreid toe.

Waarover gaat het?

Het Belgisch Staatsblad heeft zopas een wet gepubliceerd die voorziet in een nieuwe bescherming tegen ontslag. 

Vanaf 28 april 2024 mag je je werknemer niet ontslaan als hij of zij je meedeelt dat hij of zij een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma voor medisch begeleide voortplanting volgt.

Wat zijn de gevolgen hiervan? In deze infoflash lichten we dit uitgebreid toe.

Waarover gaat het?

Als een werknemer je door middel van een medisch attest informeert dat hij of zij een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma voor medisch begeleide voortplanting volgt, mag je zijn of haar arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen:

  • om redenen die verband houden met zijn of haar afwezigheid om deze vruchtbaarheidsbehandeling of dit programma voor medisch begeleide voortplanting te volgen;
  • gedurende een beschermingsperiode van twee maanden vanaf de dag waarop je door de werknemer bent geïnformeerd. 

“Programma voor medisch begeleide voortplanting" wordt gedefinieerd in artikel 2 van de wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten.

Opgelet: Je kan je werknemer nog steeds ontslaan tijdens deze beschermingsperiode, op voorwaarde dat het ontslag een geldige reden heeft die niet te wijten is aan de afwezigheid van de werknemer op het werk in het kader van een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma voor medisch begeleide voortplanting. 

Wat zijn de gevolgen?

Als je de overeenkomst van je werknemer tijdens de beschermingsperiode beëindigt, moet je als werkgever bewijzen dat de reden geen verband houdt met zijn of haar afwezigheid voor een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma voor medisch begeleide voortplanting. 

Op aanvraag van de werknemer moet je hem of haar schriftelijk in kennis stellen van de reden.

Als er geen reden wordt opgegeven of als de reden niet losstaat van de afwezigheid van de werknemer voor een vruchtbaarheidsbehandeling of programma voor medisch begeleide voortplanting, moet je hem of haar een forfaitaire vergoeding betalen gelijk aan het brutoloon voor 6 maanden, onverminderd de vergoedingen die aan hem of haar zijn verschuldigd in geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst.

Wat bij zijn of haar terugkeer naar het werk?

Je werknemer heeft het recht om zijn of haar functie terug op te nemen nadat hij of zij terug komt werken na afwezigheid voor een vruchtbaarheidsbehandeling of programma voor medisch ondersteunde voortplanting. 

Als het niet mogelijk is om hem of haar dezelfde functie te geven, moet je hem of haar een gelijkwaardige of vergelijkbare functie geven die in overeenstemming is met zijn of haar arbeidsovereenkomst.

Je werknemer heeft recht op elke verbetering van de arbeidsomstandigheden waar hij of zij tijdens zijn of haar afwezigheid recht op zou hebben gehad. Hij of zij geniet ook alle rechten die zijn verworven of worden verworven tijdens zijn of haar afwezigheid.

Als deze rechten niet worden gerespecteerd, kan de werknemer een schadevergoeding eisen wegens discriminatie (in principe een bedrag gelijk aan het brutoloon voor 6 maanden). 

Bron: wet tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, tot instelling van een bescherming voor de werkneemsters en de werknemers die van het werk afwezig zijn om een vruchtbaarheidsbehandeling of een programma van medisch begeleide voortplanting te volgen, B.S., 18.04.2024.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.