Vrijstelling verplichting om 3 maal/jaar een geneeskundig getuigschrift voor te leggen: wetsontwerp goedgekeurd in Kamer

Auteur: Béatrice Verelst (Legal expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 03/11/2022 - 14:56
Laatste update: 08/11/2022 - 12:47

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid wijzigt de huidige regeling inzake het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift.

Deze maatregel moet wel nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.

Herhaling van de verplichtingen van de werknemer inzake arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid moet de werknemer zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen.

Dat kan op verschillende manieren gebeuren (telefonisch, per e-mail, via een familielid, ...) en is bedoeld om de werkgever de mogelijkheid te bieden de arbeidsongeschiktheid te controleren en de arbeid te organiseren tijdens de afwezigheid van de werknemer.

De werknemer moet alleen een geneeskundig getuigschrift voorleggen als een collectieve overeenkomst of het arbeidsreglement dat voorschrijft, of bij ontstentenis daarvan, als de werkgever daar uitdrukkelijk om vraagt.

Als het geneeskundig getuigschrift te laat overhandigd wordt of als de werknemer de werkgever niet op de hoogte brengt, mag de werkgever weigeren het gewaarborgd loon uit te betalen voor de dagen ongeschiktheid die voorafgaan aan de overhandiging van het geneeskundig getuigschrift of voor de dagen die voorafgaan aan de verwittiging.

Vrijstelling van het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift 3 maal per kalenderjaar voor de 1e dag van een arbeidsongeschiktheid

Wanneer er in de onderneming een verplichting bestaat om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen, op basis van het arbeidsreglement of een collectieve overeenkomst, bepaalt het wetsontwerp dat de werknemer voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid, ongeacht of het om één dag of meerdere dagen gaat, 3 maal per kalenderjaar wordt vrijgesteld van het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift.

De werknemer die gebruikmaakt van de vrijstelling hoeft ook geen geneeskundig getuigschrift voor te leggen op verzoek van de werkgever.

De werknemer die voor de eerste dag van zijn arbeidsongeschiktheid geen geneeskundig getuigschrift voorlegt, maakt gebruik van de vrijstelling. Er zijn dus geen sancties mogelijk tegen de werknemer die de vrijstelling gebruikt.

Het wetsvoorstel bepaalt ook dat de werknemer aan zijn werkgever moet meedelen op welk adres hij tijdens deze eerste dag van arbeidsongeschiktheid zal verblijven, indien dit niet zijn gewoonlijke verblijfplaats is.

De verplichting voor de werknemer om zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn arbeidsongeschiktheid blijft echter bestaan!

Afwijkingen van de vrijstelling in ondernemingen met minder dan 50 werknemers

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers op 1 januari van het betrokken kalenderjaar kunnen via een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement van deze vrijstelling afwijken.

Als de onderneming van de vrijstelling afwijkt, kan de werkgever dus ongeacht de duur van de arbeidsongeschiktheid het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift blijven eisen.

Als de onderneming met minder dan 50 werknemers geen afwijking van de vrijstelling voorzien heeft in haar arbeidsreglement of via een collectieve ondernemingsovereenkomst, zal de werknemer niet 3 maal per kalenderjaar een geneeskundig getuigschrift moeten voorleggen voor de eerste dag van een arbeidsongeschiktheid.

Wijziging van het arbeidsreglement?

Een onderneming met minder dan 50 werknemers die wil afwijken van de vrijstelling van het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift moet dus haar arbeidsreglement wijzigen (of een collectieve ondernemingsovereenkomst sluiten).

Als het huidige arbeidsreglement al voorziet in de verplichting om een geneeskundig getuigschrift voor te leggen voor de eerste dag van ongeschiktheid, is dit niet voldoende. Er moet een specifieke vermelding in worden opgenomen betreffende de afwijking van de vrijstelling van het voorleggen van een geneeskundig getuigschrift zoals beoogd in dit wetsontwerp.

Inwerkingtreding?

Deze maatregel zal in werking treden 10 dagen nadat de wet in het Belgisch Staatsblad verschenen is.

We houden u uiteraard op de hoogte.

Bron: Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende arbeidsongeschiktheid (2875).

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.