Verstrekken van verwarming en/of elektriciteit: belangrijke fiscale wijziging voor 2022

Auteur: Isabelle Caluwaerts (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 30/12/2021 - 10:22
Laatste update: 30/12/2021 - 10:26

Vanaf 1 januari 2022 geldt voor de forfaitaire fiscale waardering van de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming, een bijkomende voorwaarde: zij zal slechts van toepassing zijn wanneer degene die het voordeel verleent ook het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend, ter beschikking stelt.

Context

De regering bereidt een bredere fiscale hervorming voor om het belastingstelsel te moderniseren en te vereenvoudigen. Met betrekking tot de personenbelasting streeft het regeerakkoord naar een vereenvoudiging waarbij onder meer een geleidelijke verschuiving van alternatieve verloningsvormen naar verloning in euro's.

Wanneer de privé-uitgaven van een werknemer door de werkgever ten laste worden genomen, via de toekenning van een loon in natura, wordt de werknemer belast op dit voordeel in natura, dat dus moet worden gewaardeerd. Sommige van deze voordelen worden forfaitair gewaardeerd (zonder rekening te houden met hun werkelijke waarde) en dit is bijvoorbeeld het geval voor de verstrekking door de werkgever van verwarming en elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming. Dankzij deze forfaitaire waardering kan de werknemer op een fiscaal voordelige manier genieten van verwarming en elektriciteit (soms via een cafetariaplan).

Deze vorm van loonflexibilisering gaat in tegen het voornemen van de regering.

Wat verandert er?

In afwachting van de belastinghervorming heeft de regering beslist om de forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en verwarming te beperken. De forfaitaire waardering zal enkel van toepassing zijn in de gevallen waarbij kosteloos elektriciteit en/of verwarming wordt verstrekt samen met het kosteloos ter beschikking stellen van een woning Deze bijkomende voorwaarde geldt voor de voordelen die vanaf 1 januari 2022 worden toegekend.

Concreet in 2022

Voor het inkomstenjaar 2022 zullen de forfaitaire waarderingen van de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming slechts van toepassing zijn wanneer degene die het voordeel verleent ook het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend ter beschikking stelt.

Forfaitaire waarderingen voor 2022 (officieuze bedragen) van de voordelen die voortvloeien uit het kosteloos verstrekken van verwarming en elektriciteit wanneer degene die het voordeel verleent ook het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend ter beschikking stelt:

 

Verwarming

Elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming

Leidinggevend personeel en bedrijfsleiders

€ 2.130,00/jaar

€ 1.060,00/jaar

Andere begunstigden

€ 960,00/jaar

€ 480,00/jaar

In de andere gevallen, dit wil zeggen wanneer degene die het voordeel verleent niet ook het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend ter beschikking stelt, zal het voordeel dat voortvloeit uit het verstrekken van verwarming en/of elektriciteit worden gewaardeerd tegen de werkelijke waarde in hoofde van de begunstigde.

Bron: Koninklijk Besluit van 19 december 2021 tot wijziging van artikel 18, § 3, van het KB/WIB 92 op het stuk van de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit, BS van 27 december 2021

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.