Verplichting om de statuten aan te passen naar aanleiding van de hervorming van het vennootschapsrecht

Auteur: Nathalie Boero (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 15/03/2024 - 13:29
Laatste update: 15/03/2024 - 13:29

Op 1 mei 2019 traden nieuwe regels in werking voor vennootschappen en verenigingen.

Welke vennootschappen zijn verplicht om hun statuten aan te passen?

Ondernemingen die al bestonden voor de inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht (voor 1 mei 2019) moeten hun statuten wijzigen, zodat deze conform worden aan de nieuwe regels.

31 december 2023 was de ultieme datum waarop de statuten moesten omgevormd zijn.

Wat gebeurt er als de aanpassing van de statuten nog niet is gebeurd ?

Als de statuten van de ondernemingen nog niet waren gewijzigd op 1 januari 2024, kunnen deze zeker blijven bestaan en functioneren.

In de Kruispuntbank van Ondernemingen werd hun rechtsvorm automatisch omgezet naar één van de nieuwe vormen.

Niettegenstaande deze automatische omzetting, zijn vennootschappen nog steeds verplicht om hun statuten aan te passen.

Hoeveel tijd heeft de vennootschap nog om te reageren?

Vanaf 1 januari 2024 geeft de wetgever aan vennootschappen nog de mogelijkheid om hun statuten binnen de 6 maanden te regulariseren.

Hoe gaan we te werk ?

Het bestuursorgaan moet ten laatste op 30 juni 2024 een algemene vergadering houden, waarbij de aanpassing van de statuten aan de nieuwe wettelijke vorm op de dagorde staat.

Om deze statuten tegenwerpbaar te maken aan derden, moeten ze gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Vooraf moet de akte neergelegd worden bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

Een dergelijke omvorming van de statuten kan een tijdje duren en vraagt meestal de tussenkomst van een notaris. Het wordt dus sterk aanbevolen om zich snel in regel te stellen.

Wat zijn de risico’s als de statuten niet worden omgevormd?

Momenteel wordt aan de vennootschap geen boete opgelegd als de statuten nog niet werden gewijzigd.

Als de statuten niet conform zijn, kunnen de leden van het bestuursorgaan echter wel persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk gehouden worden voor de schade geleden door de vennootschap of door derden. Deze schade kan bijvoorbeeld bestaan uit het verlies van subsidies of erkenningen die afhankelijk zijn van het naleven van de wetgeving. Een ander voorbeeld is een bank of een verzekeringsmaatschappij die een einde kan stellen aan de samenwerking of kan beslissen om geen krediet meer te verlenen aan de onderneming.

Bovendien kan de automatische omvorming van de rechtsvorm, op 1 januari 2024, leiden tot ongewenste of nadelige situaties. Door de naleving kunnen aansprakelijkheidsrisico’s vermeden worden, maar kan men ook genieten van de diverse opportuniteiten en de flexibiliteit die de nieuwe regels van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bieden.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.