Vergeet het jaarverslag van de IDPBW niet!

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 09/02/2022 - 13:30
Laatste update: 09/02/2022 - 13:32

Elk jaar moet de preventieadviseur een verslag opstellen over de werking van zijn Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW).

De werkgever moet het verslag niet langer versturen naar de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk. Hij moet dit verslag ter beschikking houden van de inspectie.

Herhaling van enkele principes

Elke werkgever is verplicht om maatregelen te nemen die nodig zijn om het welzijn van de werknemers op het werk te bevorderen. Daartoe moet de werkgever in elke onderneming een preventiebeleid uitwerken en invoeren. Om alle doelstellingen van dit beleid te kunnen realiseren, moet de werkgever een beroep doen op de deskundigheid die vereist is in zijn onderneming (interne dienst) en eventueel op een externe deskundigheid (externe dienst).

Elke werkgever, ongeacht de grootte van de onderneming, moet een IDPBW oprichten. Deze IDPBW moet minstens bestaan uit een preventieadviseur die gekozen wordt uit de personeelsleden. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf deze functie opnemen. In dit geval moet hij steeds een beroep doen op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW).

Jaarverslag

Elk jaar moet de preventieadviseur een verslag opstellen over de werking van zijn Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW).

Dit verslag wordt gemaakt aan de hand van het formulier ad hoc (A, B of C naargelang de organisatie van de IDPBW) dat beschikbaar is op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (www.werk.belgie.be) of kan worden verkregen bij de regionale directies of de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk (telefoonnummer: 02/233.45.11, e-mail:  tww@werk.belgie.be).

Een verklarende nota, die ook beschikbaar is op de website, geeft richtlijnen die nodig zijn bij het invullen van de verschillende rubrieken van de formulieren.

Belangrijk!

De werkgever moet het jaarverslag over de werking van de IDPBW niet langer versturen naar de bevoegde Regionale Directie(s) voor Toezicht op het Welzijn op het Werk binnen drie maanden na het kalenderjaar waarop het betrekking heeft. Hij moet dit verslag ter beschikking houden van de inspectie.

Bronnen: Codex over het welzijn op het werk, art. II.1-6, §1, 2°, b en I.2-22; koninklijk besluit van 7 februari 2018 tot opheffing van diverse bepalingen betreffende notificaties aan de met het toezicht belaste ambtenaar die in toepassing van artikel 17 van het Sociaal Strafwetboek werd aangewezen om toezicht te houden op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan, B.S. 26 februari 2018; http://www.werk.belgie.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.