Tijdskrediet met uitkeringen: belangrijke aanpassingen worden van kracht op 1 februari 2023

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 31/01/2023 - 13:55
Laatste update: 01/03/2023 - 19:08

Het koninklijk besluit van 26 januari 2023 wijzigt het recht op onderbrekingsuitkeringen inzake tijdskrediet en thematische verloven.

De nieuwigheden hebben betrekking op het recht op onderbrekingsuitkeringen die worden toegekend aan de werknemer met tijdskrediet. De in cao 103 vastgestelde voorwaarden voor het recht op tijdskrediet zijn niet gewijzigd.

Onderscheid tussen het recht op uitkeringen en het recht op tijdskrediet

Voor tijdskrediet is het recht op uitkeringen vastgelegd in een koninklijk besluit. Dit koninklijk besluit wordt gewijzigd. Het recht op tijdskrediet als zodanig, dus op afwezigheid, is vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst, cao nr. 103. Deze collectieve overeenkomst werd niet gewijzigd.

Opgelet: door de inwerkingtreding van het nieuwe koninklijk besluit, vanaf 1 februari 2023, zullen de voorwaarden om recht te hebben op tijdskrediet en onderbrekingsuitkeringen voor tijdskrediet niet meer dezelfde zijn!

Wat is er nieuw voor het recht op onderbrekingsuitkeringen in geval van tijdskrediet en thematische verloven?

  • Invoering van een voorwaarde van daadwerkelijke voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden in geval van tijdskrediet in de vorm van een volledige schorsing, of een deeltijds arbeidsregeling gedurende 24 maanden; invoering van een voorwaarde van daadwerkelijke voltijdse tewerkstelling gedurende 12 maanden voor de werknemer die zijn prestaties deeltijds vermindert;
  • Verlaging van de leeftijdsgrens van het kind om recht te hebben op het tijdskrediet volledige schorsing met uitkeringen met motief "zorg voor een kind";
  • Vermindering van de maximale termijn voor tijdskrediet met motief “zorg voor een kind” van 51 naar 48 maanden;
  • Afschaffing van de verhoogde uitkeringen voor werknemers van 50 jaar en ouder, in het geval van thematisch verlof en voor de werknemers die meer dan 5 jaar anciënniteit hebben
  • Verhoging van de ancienniteitsvoorwaarde om recht te hebben op tijdskrediet met uitkeringen met motief "zorg voor een kind” van 2 naar 3 jaar anciënniteit.

Invoering van een voorwaarde van daadwerkelijke voltijdse tewerkstelling

Om recht te hebben op uitkeringen in het kader van een tijdskrediet in de vorm van een volledige schorsing, moet de werknemer op het moment van de aanvraag bij de werkgever bewijzen dat hij of zij, ofwel 12 maanden daadwerkelijk voltijds heeft gewerkt, ofwel deeltijds gewerkt heeft gedurende 24 maanden.

Voor de werknemers die 1/5de of halftijds tijdskrediet aanvragen, moet de werknemer aan de werkgever bewijzen dat hij tijdens de 12 maanden voorafgaand aan het verzoek daadwerkelijk voltijds heeft gewerkt.

Een werknemer die 4/5 werkt, zal evenmin nog recht hebben op een halftijds krediet met uitkeringen, aangezien hij of zij 12 maanden daadwerkelijke voltijdse tewerkstelling moet rechtvaardigen in plaats van een ¾de tewerkstelling.

Leeftijdsgrens van het kind verlaagd in geval van motief "zorg voor een kind" in de vorm van een volledige schorsing

Een werknemer heeft het recht om tijdskrediet met uitkeringen met motief "zorg voor een kind" op te nemen om voor een kind jonger dan 5 jaar te zorgen. De leeftijd van het kind wordt dus verlaagd van 8 naar 5 jaar wanneer de werknemer een volledige schorsing aanvraagt.

Het recht op tijdskrediet zonder uitkeringen blijft bestaan voor de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar.

Het recht op tijdskrediet met uitkeringen blijft mogelijk voor de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar wanneer de werknemer zijn prestaties vermindert naar een 1/5de of halftijds tijdskrediet.

Verkorte maximumtermijn in geval van tijdskrediet met motief “zorg voor een kind”

De maximale duur van een tijdskrediet met motief "zorg voor een kind", ongeacht de vorm (volledige schorsing, halftijdse vermindering of vermindering met 1/5de) wordt verminderd van 51 maanden naar 48 maanden.

Afschaffing van de verhoogde uitkeringen voor werknemers van 50 jaar en ouder in het geval van thematisch verlof en voor de werknemers met 5 jaar anciënniteit

Tot 31 januari 2023 ontvingen werknemers met thematisch verlof, d.w.z. ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorg, in geval van een 1/5de of halftijdse vermindering, verhoogde uitkeringen wanneer zij ten minste 50 jaar oud waren.

Deze toeslag wordt afgeschaft vanaf 1 februari 2023.

Het bedrag van de uitkeringen die aan werknemers met ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorg worden toegekend, zal dus hetzelfde zijn, ongeacht de leeftijd van de werknemer.

Ook het recht op verhoogde uitkeringen voor werknemers met 5 jaar anciënniteit wordt vanaf 1 februari 2023 afgeschaft.

Inwerkingtreding

De aanpassingen treden in werking voor alle aanvragen voor tijdskrediet die vanaf 1 februari 2023 bij de werkgever worden ingediend.

De verhoging van de anciënniteitsvereiste om recht te hebben op uitkeringen voor tijdskrediet met motief “zorg voor een kind” wordt pas op 1 juni 2023 van kracht.

Voor de toekenning van onderbrekingsuitkeringen is de vermindering van de maximale duur van het tijdskrediet wegens de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar van toepassing op aanvragen die uiterlijk op 31 januari 2023 zijn begonnen, op voorwaarde dat de werknemer op 1 februari 2023 minder dan 30 maanden tijdskrediet heeft opgenomen wegens de zorg voor een kind jonger dan 8 jaar. Het Koninklijk Besluit laat in dit geval toe dat werknemers die dus geen recht meer zouden hebben op onderbrekingsuitkeringen hun tijdskrediet vervroegd beëindigen, de werkgever kan zich daar niet tegen verzetten.

Bronnen: Koninklijk besluit van 26 januari 2023 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten inzake tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbreking , B.S. 31.01.2023.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.