Tijdelijke werkloosheid: bijkomende toeslag voor rekening van de werkgever vanaf 1 januari 2024

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 24/11/2023 - 07:16
Laatste update: 27/11/2023 - 15:46

Als je een werknemer op tijdelijke werkloosheid zet zal je hem, vanaf 1 januari 2024, naast de bestaande toeslag(en), een bedrag van 5 EUR per werkloosheidsdag moeten betalen, tenzij een fonds voor bestaanszekerheid die betaling voor zijn rekening neemt.

Die verplichting geldt voor alle stelsels van tijdelijke werkloosheid, met uitzondering van dat van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Bestaande toeslag(en): kort overzicht

Sinds 1 januari 2012 hebben werknemers voor elke dag tijdelijke werkloosheid om economische redenen, wegens technische stoornis of slecht weer recht op een aanvullende vergoeding (toeslag). Die toeslag moet worden betaald door de werkgever, tenzij een fonds voor bestaanszekerheid het bedrag ervan voor zijn rekening neemt.

Het minimumbedrag van die toeslag varieert in principe tussen de 2 EUR en 5 EUR per werkloosheidsdag, naargelang van de sector (wettelijke en/of conventionele toeslagen).

Bijkomende toeslag

Vanaf 1 januari 2024 heeft je werknemer recht op een bijkomende toeslag in geval van tijdelijke werkloosheid om economische redenen of wegens technische stoornis of slecht weer. Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is die bijkomende toeslag niet verschuldigd.

Die toeslag compenseert het feit dat het bedrag van de tijdelijke-werkloosheidsuitkeringen, met uitzondering van die welke worden uitgekeerd wegens overmacht, vanaf 1 januari 2024 60 % van het gemiddelde dagloon zal bedragen (en niet meer 65 % zoals nu het geval is) .

Opgelet! Die toeslag komt bovenop de bestaande toeslag(en) die in je bedrijf van toepassing is (zijn) bij tijdelijke werkloosheid, met enkele uitzonderingen (zie "Geen bijkomende toeslag").

De bijkomende toeslag bedraagt 5 EUR voor elke dag die gedekt is door een werkloosheidsuitkering (dat bedrag is gekoppeld aan de spilindex op 1 januari 2024 en wordt op dezelfde manier gerevaloriseerd als de sociale uitkeringen).

De toeslag moet worden toegekend:

  • vanaf de eerste dag tijdelijke werkloosheid wanneer het brutoloon van de werknemer niet meer dan 4 000 EUR/maand bedraagt (het bedrag voor 2024 is nog niet bekend) ;
  • vanaf de 27e dag tijdelijke werkloosheid, met uitzondering van de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, tijdens hetzelfde jaar bij dezelfde werkgever wanneer het brutoloon van de werknemer hoger is dan 4 000 EUR/maand (het bedrag voor 2024 is nog niet bekend) ; met andere woorden, een werknemer met een brutoloon dat hoger is dan dat bedrag moet meer dan 26 dagen tijdelijke werkloosheid, de dagen wegens overmacht niet meegerekend, tijdens hetzelfde jaar bij dezelfde werkgever hebben om recht te hebben op de bijkomende toeslag.

Als werkgever moet je die bijkomende toeslag zelf betalen, tenzij het fonds voor bestaanszekerheid van je sector die voor zijn rekening neemt.

Geen bijkomende toeslag

De bijkomende toeslag is niet verschuldigd als de werknemer op grond van een cao bij tijdelijke werkloosheid recht heeft op een bedrag dat ten minste gelijk is aan dat van de bijkomende toeslag.

Belangrijk! We verwachten preciseringen over bepaalde punten. Zodra we die hebben zullen we die toelichten.

 

Bron: wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 23.11.2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.