Student: regels voor de beëindiging van de overeenkomst

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 17/06/2022 - 15:06
Laatste update: 17/06/2022 - 15:07

In de studentenovereenkomst moeten de begin- en einddatum van de arbeidsprestaties vermeld zijn. In dat opzicht is de overeenkomst voor bepaalde duur afgesloten.

De studentenovereenkomst loopt dus automatisch ten einde op de schriftelijk vastgelegde datum, zonder dat enige vorm van opzegging vereist is.

De student of de werkgever kan nochtans de overeenkomst beëindigen vóór de voorziene vervaldag. Er zijn verschillende gevallen mogelijk.

Beëindiging van de overeenkomst tijdens de proeftijd

Ter herhaling, voor de studentenovereenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt vanaf 1 januari 2014, worden de eerste 3 arbeidsdagen automatisch beschouwd als proeftijd.

Tot bij het verstrijken van die tijdsduur mag ieder van de partijen de overeenkomst beëindigen, zonder opzegging noch vergoeding.

Opmerking – Er is geen enkele formaliteit vereist om de studentenovereenkomst te beëindigen tijdens de proeftijd. Toch raden we aan de beëindiging van de arbeidsrelatie schriftelijk te bevestigen.

Beëindiging van de overeenkomst na de proeftijd

Bij gebrek aan een proeftijd of na het verstrijken ervan kan de studentenovereenkomst beëindigd worden met een opzeggingstermijn.

De duur van de opzeggingstermijn varieert naargelang de duur van de aanwerving maximum één maand of meer dan één maand bedraagt. De duur van één maand wordt van dag tot dag berekend.

De duur van de opzegging wordt als volgt bepaald:

  • als de duur van de aanwerving gelijk is aan maximum één maand, bedraagt de opzeggingstermijn 3 dagen bij afdanking en één dag bij ontslag;
  • als de duur van de aanwerving gelijk is aan meer dan één maand, moet de werkgever 7 dagen opzegging in acht nemen en de werknemer 3 dagen.

Opmerking – Voor de kennisgeving van de opzegging moeten de regels gevolgd worden die van toepassing zijn op gewone arbeidsovereenkomsten. De opzeggingstermijn gaat in op de maandag volgend op de week waarin kennis werd gegeven van de opzegging.

Beëindiging van de overeenkomst na 7 ononderbroken kalenderdagen ongeschiktheid

Is de student langer dan 7 ononderbroken kalenderdagen ziek, dan kan de werkgever de overeenkomst beëindigen na de 7e dag ziekte. Hij moet dan wel een vergoeding betalen die gelijk is aan het loon van de opzeggingsperiode of aan het deel van de termijn die nog gepresteerd moet worden.

Voorbeeld – Een student wordt aangeworven met een studentenovereenkomst van 1 augustus tot 30 september 2022. Op 20 augustus 2022 bezorgt de student aan de werkgever een geneeskundig getuigschrift voor zijn ziekteperiode van 20 tot 31 augustus 2022. De werkgever kan de overeenkomst beëindigen indien hij een vergoeding voor 7 kalenderdagen betaalt, maar wel ten vroegste op 27 augustus 2022 (dus na 7 ononderbroken kalenderdagen ongeschiktheid).

Opmerking – Deze regel belet de werkgever echter niet om de overeenkomst te beëindigen, op voorwaarde dat een vergoeding wordt uitbetaald, vóór het verstrijken van de 7 ononderbroken kalenderdagen ongeschiktheid. In dat geval moet hij de beëindiging van de arbeidsrelatie kunnen rechtvaardigen met een andere reden dan de ziekte van de student. Daarbij loopt hij risico dat hem het willekeurige karakter van het ontslag wordt aangewreven!

Belangrijke opmerking

Als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat of als ze bepaalde verplichte vermeldingen niet bevat of als de werkgever de ‘DIMONA’-aangifte niet heeft gedaan (zie onze Infoflash van 2 juni 2022), dan kan de student de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen zonder opzegging of vergoeding.

Als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, als het begin of het einde van de overeenkomst niet werd vermeld, als het arbeidsrooster ontbreekt of als niet werd verwezen naar het arbeidsrooster in het arbeidsreglement, dan moet de werkgever de regels van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd naleven. Dat betekent dat de werkgever bijvoorbeeld bij de beëindiging van de overeenkomst de normale opzeggingstermijnen moet betekenen. Dat is niet het geval wanneer hij kan aantonen dat het ontbreken van dergelijke vermeldingen over het arbeidsrooster of de verwijzing naar de uurregeling in het arbeidsreglement, de student geen enkele schade berokkenen.

Bron: artikelen 120 tot 130ter van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.