Steunmaatregelen voor zelfstandigen - sector bosbouw die moeilijkheden ondervinden als gevolg van de weersomstandigheden

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 26/03/2024 - 15:15
Laatste update: 26/03/2024 - 15:39

Veel zelfstandigen in de sector van de bosbouw en het bosbeheer, worden geconfronteerd met grote financiële problemen als gevolg van de bijzonder natte weersomstandigheden sedert eind oktober 2023. Deze omstandigheden leiden tot een belangrijke stilstand van activiteiten doordat boseigenaars of -beheerders de toegang tot het bos verbieden om schade aan de bodem te voorkomen.

Bijgevolg leggen de meeste bosbouwers en bosbeheerders uit eigen initiatief de werken stil omdat zij onder dergelijke weersomstandigheden niet met machines kunnen werken, zonder schade aan de bodem te veroorzaken. Bovendien verergert deze situatie nog door de moeilijke economische toestand, want hout wordt vooral gebruikt in de bouw en als verpakkingsmateriaal, sectoren waar de vraag naar hout momenteel veel lager is.

Als u onder deze crisissector valt en u ondervindt financiële problemen door de natte weersomstandigheden en de verminderde vraag naar hout, kan u genieten van meerdere steunmaatregelen.

Waarop kan u als zelfstandige aanspraak maken als u onder deze sector valt?

Uitstel van betaling

Wie kan uitstel van betaling vragen?

Elke zelfstandige in hoofdberoep en elke meewerkende echtgenoot met een maxistatuut.

U moet ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming moet vallen onder een NACEBEL-code die begint met de NACE-code (A) 02 (bosbouw en de exploitatie van bossen);
 • De economische activiteit ondervindt problemen door de aanhoudende neerslag EN/OF wordt getroffen door andere economische problemen die wegen op de sector (afname van de vraag naar hout).

Welke bijdragen worden door deze maatregel beoogd?

U kan, voor de vier kwartalen van 2024 uitstel van betaling krijgen van de voorlopige sociale bijdragen:

 • de bijdrage van het eerste kwartaal van 2024 moet ten laatste op 31 maart 2025 betaald zijn
 • de bijdrage van het tweede kwartaal van 2024 moet ten laatste op 30 juni 2025 betaald zijn
 • de bijdrage van het derde kwartaal van 2024 moet ten laatste op 30 september 2025 betaald zijn, en
 • de bijdrage van het vierde kwartaal van 2024 moet ten laatste op 15 december 2025 betaald zijn 

Deze maatregel geldt niet voor reeds betaalde bijdragen, noch voor regularisatiebijdragen.

Wanneer dien ik de aanvraag in?

Uw aanvraag (per post of per mail) moet, gemotiveerd, naar ons gestuurd worden vóór:

 • 25 maart 2024 om uitstel van betaling te vragen voor de vier kwartalen van 2024

 • 15 juni 2024 om uitstel van betaling te vragen voor het tweede, derde en vierde kwartaal van 2024
 • 15 september 2024 om uitstel van betaling te vragen voor het derde en vierde kwartaal van 2024

 • 15 december 2024 om uitstel van betaling te vragen voor het vierde kwartaal van 2024

Vermeld in deze aanvraag de volgende gegevens:

 • uw naam, voornaam en woonplaats

 • de naam en de zetel van uw bedrijf

 • uw ondernemingsnummer

Welke gevolgen heeft dit uitstel van betaling voor uw sociale rechten?

U behoudt uw sociale rechten voor zover de sociale bijdragen binnen de verlengde termijn worden betaald. De verhogingen zullen automatisch kwijtgescholden worden.

Bij niet-betaling binnen de vooropgestelde termijn, moet het socialeverzekeringsfonds u verhogingen aanrekenen en moeten de eventueel toegekende sociale uitkeringen teruggevorderd worden.

Vermindering van de sociale bijdragen

U kan voor het jaar 2024 ook vermindering vragen van de voorlopige sociale bijdragen. Het formulier kan u hier downloaden.

Opgelet!  Indien u onterecht vermindering kreeg, zullen de supplementen, gevorderd bij de uiteindelijke regularisatie, verhoogd worden met een kwartaalverhoging van 3% en met een jaarverhoging van 7%.

Vrijstelling van de sociale bijdragen

Tenslotte kan u een vereenvoudigde aanvraag indienen voor de vrijstelling van de voorlopige sociale bijdragen van de vier kwartalen van 2024.

Om deze aanvraag in te dienen, kan u het formulier hier downloaden. U kan dit per mail of per gewone post naar ons terugsturen.

Aangezien het niet mogelijk is om vrijstelling aan te vragen voor kwartalen in de toekomst, moet u, als u vrijstelling wil aanvragen voor de vier kwartalen waarop de maatregel betrekking heeft, wachten tot u het vervaldagbericht van de bijdrage van het vierde kwartaal van 2024 heeft ontvangen om een globale aanvraag te kunnen indienen.

Als u starter bent, moet u rekening houden met een wachttijd van vier maanden!  U kan dus pas een aanvraag indienen nadat u vier opeenvolgende kwartalen actief was (tenzij de activiteit werd beëindigd voordat u vier opeenvolgende kwartalen onderworpen was).

Opgelet! Als u wordt vrijgesteld van de bijdragen, verliest u uw pensioenrechten voor de betrokken kwartalen. U kan dit recht evenwel terugkrijgen door deze kwartalen binnen de 5 jaar wel te betalen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.