Stakingsaanzegging bij de NMBS op 5 oktober

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 29/09/2022 - 13:05
Laatste update: 29/09/2022 - 13:07

Er is een staking van het NMBS-personeel aangekondigd voor woensdag 5 oktober a.s.

Het verkeer op het volledige Belgische spoorwegnet zal dus verstoord zijn. Op de autowegen mag men zich verwachten aan ernstige opstoppingen. Sommige werknemers zullen dus met vertraging of helemaal niet op het werk aankomen.

Welk standpunt moeten we innemen ten opzichte van deze werknemers?

Principe

Krachtens artikel 27, § 1, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 kan de werknemer aanspraak maken op zijn volledig dagloon indien hij op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft, geschikt is om te werken en indien hij, zich normaal naar het werk begevend, met vertraging of niet op de plaats van het werk aankomt, op voorwaarde dat die vertraging of die afwezigheid te wijten is aan een oorzaak die overkomen is op de weg naar het werk en die onafhankelijk is van zijn wil.

Toepassing

De werknemers die te laat of niet op de plaats van het werk aankomen wegens de staking van het NMBS-personeel kunnen, in principe, geen aanspraak maken op het loon voor de niet-gewerkte uren.

De staking werd immers enkele dagen geleden al aangekondigd. De media hebben die informatie op grote schaal verspreid. De reden van de vertraging of afwezigheid op het werk (staking van het NMBS-personeel) is dus niet onverwacht en ligt vóór het vertrek van de werknemer. Die had bijgevolg de vereiste maatregelen kunnen treffen om op tijd op het werk aan te komen.

=> Toch dient men met 'gezond verstand' en begrip te handelen. Zelfs indien de werknemer alle nodige maatregelen neemt (bv. vroeger vertrekken), is hij er nog niet altijd zeker van dat hij op tijd op het werk zal aankomen. Het kan ook dat de werknemer zich helemaal niet naar het werk kan begeven omdat hij onmogelijk een ander openbaarvervoermiddel kan nemen, zijn eigen wagen kan gebruiken, kan worden meegenomen door een collega of te voet kan komen.

Opmerking - Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Bron: artikel 27, § 1, 1° van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.