RSZ: wijzigingen m.b.t. de activeringsbijdrage

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 14/12/2023 - 11:47
Laatste update: 14/12/2023 - 11:50

Sinds 1 januari 2018 ben je  een activeringsbijdrage verschuldigd (bovenop de gewone sociale bijdragen) als je toestaat dat je werknemers gedurende een volledig kwartaal inactief zijn met behoud van hun loon of een deel ervan.

Vanaf 1 januari 2024 zouden hogere bijdragepercentages worden toegepast. De stijging van de percentages zou ook gepaard met andere wijzigingen m.b.t. de activeringsbijdrage.

 Die wijzigingen zijn nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wij delen ze mee onder voorbehoud van eventuele aanpassingen.

Deze bijzondere bijdrage werd ingevoerd om de praktijk van een volledige vrijstelling van prestaties als alternatief voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), dat aan strikte voorwaarden en leeftijdsgrenzen moet voldoen, te beperken.

Ter herinnering: De bijzondere bijdrage geldt voor werkgevers die onderworpen zijn aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de autonome overheidsbedrijven.

De bijdrage is verschuldigd als de werknemer bij dezelfde werkgever gedurende het volledige kwartaal geen enkele prestatie levert, uitgezonderd wanneer het gebrek aan prestaties het gevolg is van:

  • ofwel een volledige wettelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • ofwel een vrijstelling van prestaties tijdens de opzeggingsperiode bedoeld in artikel 37 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978.

Bijdrage

De bijdrage is gelijk aan een percentage van het loon dat doorbetaald wordt gedurende de gehele periode van inactiviteit maar met een driemaandelijks minimumbedrag.

Het percentage hangt af van de leeftijd aan het begin van de inactiviteit en blijft ongewijzigd gedurende de hele periode van de inactiviteit.

Op 1 januari 2024 zou een aanzienlijke stijging van de percentages worden doorgevoerd.

Leeftijd aan het begin van de inactiviteitsperiode

Percentage van het kwartaalloon

Minimale kwartaalbijdrage

 

Tot en met 31.12.2023

Vanaf 01.01.2024

 

< 55 jaar

20%

50%

300,00 €

≥ 55 en < 58 jaar

20%

50%

300,00 €

≥ 58 en < 60 jaar

20%

50%

300,00 €

≥ 60 en < 62 jaar

15%

45%

225,60 €

≥ 62 jaar

10%

40%

225,60 €

 

 

 

 

Vermindering van het bijdragepercentage met 40%

Als, gedurende de vrijstelling van prestaties, de werknemer tijdens de eerste vier kwartalen verplicht was om 60 uren outplacementbegeleiding ter waarde van 1/12 van het jaarloon van het kalenderjaar dat de vrijstelling van prestaties voorafgaat, met een minimale waarde van 1 800 EUR en een maximale waarde van 5 500 EUR, te volgen, waarbij die begeleiding beantwoordt aan de kwaliteitscriteria van artikel 11/4 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (= outplacementcriteria), worden de percentages voor de periode van de vier betrokken kwartalen met 40% verlaagd. 

Concreet zullen dus de volgende bijdragepercentages van toepassing zijn vanaf 1 januari 2024:

Leeftijd aan het begin van de vrijstelling van prestaties

Percentage van het loon

< 55 jaar

30 %

 ≥ 55 en < 58 jaar

30 % 

≥ 58 en < 60 jaar

30 %

≥ 60 en < 62

27 %

≥ 62 jaar

24 %

De bijdrage is niet verschuldigd als de werknemer tijdens de eerste vier kwartalen van de vrijstelling van prestaties de outplacementbegeleiding daadwerkelijk heeft gevolgd of een verplichte door de werkgever georganiseerde opleiding heeft gevolgd waarvan de prijs minstens 20 % van het brutojaarloon vóór de vrijstelling van prestaties bedraagt.

Stijging van het bijdragepercentage met 25% 

Als je deze bijdrage verschuldigd bent voor minstens 10% van je werknemers stijgen de percentages met 25%.

Leeftijd aan het begin van de vrijstelling van prestaties

Percentage van het loon – percentage + 25%

Percentage van het loon – percentage - 40% en dan vermeerderd

< 55 jaar

62,50%

 37,50%

 ≥ 55 en < 58 jaar

62,50%

 37,50%

≥ 58 en < 60 jaar

62,50%

 37,50%

≥ 60 en < 62

56,25%

 33,75%

 ≥ 62 jaar

50%

 30%

Andere wijzigingen

Momenteel is de bijdrage verschuldigd voor werknemers die tijdens een volledig kwartaal geen enkele prestatie bij de werkgever leveren.

Vanaf 1 januari 2024 zou de bijdrage verschuldigd zijn voor werknemers die in het betrokken kwartaal een tewerkstelling hebben van minder dan 1/3 van een voltijdse tewerkstelling.

Momenteel is  de bijdrage niet verschuldigd voor de kwartalen tijdens welke de werknemer een nieuwe tewerkstelling van minstens 1/3 aanvat bij een andere werkgever of als zelfstandige. Die bepaling zou worden geschrapt. Vanaf 1 januari 2024  zou de bijdrage in die gevallen dus verschuldigd blijven.

Bron: ontwerp van programmawet Doc 55 3697/001, artikelen 92 en volgende

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.