RSZ: structurele vermindering vanaf 1 april 2024

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 1min
Publicatiedatum: 09/04/2024 - 14:04
Laatste update: 09/04/2024 - 14:04

Werkgevers van de openbare sector en de privésector genieten een structurele vermindering van hun werkgeversbijdragen aan de RSZ voor werknemers die onderworpen zijn aan alle sectoren van de sociale zekerheid, voor zover zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Op 1 april 2024 is het grensbedrag van de component “heel lage lonen” gewijzigd ter compensatie van de stijging op diezelfde datum van het GGMMI.

De berekeningsformule is de volgende:

 

Structurele vermindering van de sociale lasten

(arbeider & bediende)

Brutobedragen in € per kwartaal

categorie 1

0 + 0,1400 x (10.797,67 – S) + 0,4000 x (6.807,18 – S)

categorie 2

79,00 + 0,2557 x (9.070,75 – S) + 0,4000 x (6.995,54 – S) + 0,0600 x (W -15.834,76)

categorie 3

Valide werknemers

0,1400 x (11.699,95 – S) + 0,4000 x (6.807,18 – S)

Mindervalide werknemers

495,00 + 0,1785 x (11.108,38 – S) + 0,4000 x (6.807,18 – S)

Bron: Koninlijk besluit van 3 maart 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 18 maart 2024

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.