RSZ: Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw: nieuwigheden.

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 30/11/2023 - 15:24
Laatste update: 30/11/2023 - 15:28

Voor gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw gelden bijzondere regels voor hun onderwerping aan de RSZ. Sommige van die regels zijn gewijzigd voor de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2023. Hieronder volgt een overzicht. De wetteksten zijn net in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Beperking van de onderwerping

Voor gelegenheidsarbeiders die worden tewerkgesteld bij een werkgever die behoort tot PC nr. 144 (landbouw) of PC nr. 145 (tuinbouw) is de onderwerping aan de RSZ beperkt tot bepaalde socialezekerheidssectoren.

Voor de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2023 wordt deze beperking van de onderwerping opgetrokken van 65 naar maximaal 100 dagen per handarbeider en per kalenderjaar.

Contingent om te kunnen worden beschouwd als gelegenheidsarbeider

De gelegenheidsarbeider moet een maximum aantal prestatiedagen respecteren om dit statuut bij de RSZ te kunnen hebben. Dit is een contigent. Dit contingent werd gewijzigd voor de periode van 1 juli tot 31 december 2023.

Tuinbouw (PC nr. 145)

De werknemers mogen maximaal 100 dagen per kalenderjaar bij een of meerdere werkgevers tewerkgesteld zijn geweest, tenzij de tewerkstelling bestaat uit het aanplanten en onderhouden van parken en tuinen (PSC nr. 145.04).

Landbouw (PC nr. 144)

De werknemers mogen maximaal 50 dagen per kalenderjaar bij een of meerdere werkgevers tewerkgesteld zijn geweest (aan werken op de eigen gronden van de werkgever of de gebruiker van diensten).

Voor de zuivelsector geldt er een bijzondere bepaling: de handarbeiders die in een onderneming met als hoofdactiviteit het fokken van melkvee, vallend onder NACE-code 01.410, tewerkgesteld zijn, mogen slechts gedurende maximaal 100 halve dagen per kalenderjaar worden tewerkgesteld onder het statuut van gelegenheidsarbeider voor het melken, voederen, verzorgen van de dieren en het schoonmaken van de stal.

Er is niet langer een specifiek/extra contingent voor de sectoren van de witloofteelt, de champignonteelt en de fruitteelt.

Uitzendkrachten die in deze sectoren werken:  

Zij moeten het oude contingent van de sector waarin ze worden tewerkgesteld respecteren: 65 dagen in de tuinbouw en 30 dagen in de landbouw. Het stelsel van de sector van het melkvee geldt niet voor uitzendkrachten.

Cumulatie van contingenten 

In geval van werkzaamheden verricht zowel bij werkgevers of gebruikers van PC nr. 145 (tuinbouw) als van PC nr. 144 (landbouw) geldt ook een grens van 100 dagen per werknemer en per kalenderjaar. Wanneer de gelegenheidsarbeider een gelegenheidsactiviteit in de horeca uitoefent, is de cumulatie van de verschillende activiteiten eveneens beperkt tot 100 dagen per kalenderjaar.

Overzichtstabel van de contingenten

 

Vóór 01.07.2023 en/of vóór de Covid-periode

Van 01.07.2023 tot 31.12.2023

Tuinbouw (PC nr. 145)

65 dagen

100 dagen (inclusief witloof- en champignonteelt, maar exclusief aanplanten en onderhouden van parken en tuinen)

Landbouw (PC nr. 144)

30 dagen

50 dagen behalve voor de sector van het melkvee

Zuivelsector

  •  

100 halve dagen

Fruitteelt

100 dagen

  •  

Extra contingent witloofteelt

35 dagen

  •  

Extra contingent champignonteelt

35 dagen

  •  

Cumulatie van contingenten

65 dagen

100 dagen

Uitzendkrachten

65 dagen + 30 dagen

65 dagen + 30 dagen

Onder halve dag verstaan we een periode van 4 uur tussen middernacht en twaalf uur ‘s middags of tussen twaalf uur ‘s middags en middernacht. Indien het aantal uren wordt overschreden of bij overlapping tussen twee periodes, worden deze als twee halve dagen geteld.

Voor de sector van het fokken van melkvee wordt één dag beschouwd als twee halve dagen.

De mogelijkheid van twee halve dagen geldt niet voor uitzendkrachten.

Berekeningsbasis voor de lonen - forfaitaire daglonen

Socialezekerheidsbijdragen van gelegenheidsarbeiders worden berekend op basis van een wettelijk vastgesteld dagforfait en niet op basis van het werkelijke loon van de werknemer.

Voor de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2023 zijn nieuwe forfaits vastgelegd. Voor deze forfaits verwijzen we naar de website van de RSZ.

 Champignonteelt

De tewerkstelling van gelegenheidsarbeiders in de champignonteelt moet plaatsvinden gedurende een periode van intense activiteit. Deze periode is beperkt tot 156 dagen per kalenderjaar per werkgever. Dit is niet nieuw.

Deze beperking wordt opgeheven als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan: dit zijn de voorwaarden waaraan moest worden voldaan voor de toepassing van het extra contingent van 35 dagen (dat wordt afgeschaft voor de periode van 1 juli 2023 tot 31 juli 2023). Je kan deze voorwaarden hier raadplegen.

Mogelijkheid tot verlenging

Op basis van haar begrotingsakkoord heeft de regering laten verstaan dat ze deze maatregelen wil verlengen vanaf 1 januari 2024.

 

Let op: er zijn geen wijzigingen in de voorwaarden met betrekking tot de 180-dagenregel, het formulier “gelegenheidsarbeider” en de Dimona.

Bronnen: Wet van 8 november 2023 houdende maatregelen tot ondersteuning van de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw, BS 23.11.2023; Koninklijk Besluit van 8 november 2023 tot wijziging van artikelen 8bis, 31bis en 32bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 23.11.2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.