RSZ: 7,07%? Nieuwe steunmaatregelen voor ondernemingen

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 06/12/2022 - 10:08
Laatste update: 06/12/2022 - 10:10

De regering heeft beslist om in 2023 aan alle werkgevers een vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid toe te kennen, alsook de mogelijkheid om uitstel van betaling van een deel van deze bijdragen te vragen.

De wettekst werd nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hij kan dus nog wijzigingen ondergaan.

Kunt u genieten van deze maatregelen?

Hebben toegang tot deze maatregelen:

  • Werkgevers in de privésector (onderworpen aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités);
  • Autonome overheidsbedrijven (met inbegrip van HR Rail);
  • Sommige werkgevers in de openbare zorgsector.

Uitgesloten zijn ondernemingen:

  • die een rechtstreekse deelneming bezitten in een vennootschap gevestigd in een Staat die is opgenomen in een van de lijsten bedoeld in artikel 307 §1/2 WIB of een Staat die is opgenomen in de lijst bedoeld in artikel 179 KB/WIB 92;
  • of die betalingen hebben gedaan aan vennootschappen gevestigd in een van deze staten voor zover die betalingen in de loop van de belastbare periode een totaalbedrag van ten minste € 100.000 vertegenwoordigen en niet is aangetoond dat die betalingen werden verricht in het kader van werkelijke en oprechte verrichtingen die voortvloeien uit rechtmatige financiële of economische behoeften.

Het gaat hier om het uitsluiten van ondernemingen die banden hebben met belastingparadijzen. Uitgesloten zijn zowel belastingplichtigen die ongerechtvaardigde betalingen verrichten aan vennootschappen gevestigd in een belastingparadijs als diegenen met een rechtstreekse deelneming in die vennootschappen.

Waaruit bestaat de steun?

Er worden twee soorten maatregelen genomen:

  • een vermindering van de werkgeversbijdragen voor het 1e en 2e kwartaal van 2023;
  • de mogelijkheid om uitstel van betaling te vragen van een deel van de werkgeversbijdragen voor het 3e en 4e kwartaal van 2023.

Bijdragevermindering 1e en 2e kwartaal van 2023

De vermindering bedraagt 7,07% van het verschuldigde bedrag van de globale netto-basiswerkgeversbijdrage.

Onder ‘globale netto-basiswerkgeversbijdrage’ verstaat men uw RSZ-basiswerkgeversbijdragen, na aftrek van de structurele vermindering en eventuele doelgroepverminderingen.

Voorbeeld: u valt onder paritair comité nr. 200. Uw globale netto-basiswerkgeversbijdrage (d.w.z. 25% RSZ-werkgeversbijdrage waarvan de structurele vermindering en uw eventuele doelgroepverminderingen van de RSZ worden afgetrokken) bedraagt € 10.000 voor al uw werknemers en/of leerlingen voor het 1e kwartaal van 2023.

Het bedrag van de vermindering voor het 1e kwartaal van 2023 zal 7,07% x € 10.000 = € 707 bedragen

Deze vermindering wordt toegekend in het 1e en 2e kwartaal van 2023. Ze wordt automatisch berekend en toegekend door de RSZ, tenzij de voorwaarde om geen banden te hebben met een belastingparadijs niet wordt nageleefd.

Betalingsuitstel tot het 3e en 4e kwartaal van 2023

Het betalingsuitstel bedraagt 7,07% van het verschuldigde bedrag van de globale netto-basiswerkgeversbijdrage.

De berekeningsmodaliteiten zijn dezelfde als de modaliteiten die van toepassing zijn op de hierboven beschreven vermindering.

Het betalingsuitstel is mogelijk voor het 3e en 4e kwartaal van 2023. De RSZ-bijdragen die het voorwerp uitmaakten van een betalingsuitstel zullen aan de RSZ moeten worden gestort in 4 schijven, in gelijke delen verdeeld over de 4 kwartalen van 2025, gelijktijdig met de verschuldigde bijdragen voor deze kwartalen.

In tegenstelling tot de vermindering moet u stappen ondernemen om van dit uitstel te kunnen genieten: dit zal kwartaal per kwartaal moeten worden aangevraagd bij de RSZ via de DMfa. De details van de procedure zijn momenteel nog niet bekend.

 

Bron: Ontwerp van programmawet doc 55 3015/001, artikel 136 en volgende 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.