Relancemaatregel: vermindering werkgeversbijdragen in het derde kwartaal 2021

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 11/06/2021 - 07:31
Laatste update: 11/06/2021 - 09:25

De relance wordt op gang getrokken met een vermindering van werkgeversbijdragen voor ondernemingen die de tewerkstelling verhogen in het 3e kwartaal 2021     

Principes

De maatregel is beperkt tot het 3e kwartaal 2021 en moet werkgevers ondersteunen die getroffen waren door de coronabeperkingen en die dankzij de nakende versoepelingen hun normale activiteit kunnen hervatten.

De steun is toegankelijk voor werkgevers van alle sectoren, op voorwaarde dat ze in het 3e kwartaal een minimum aangroei van de tewerkstelling realiseren in vergelijking met het 1e kwartaal 2021.

Het bedrag van de vermindering is afhankelijk van de impact die de coronacrisis had op de individuele onderneming: hoe meer de onderneming de tewerkstelling moest afbouwen sinds begin 2020, hoe groter de vermindering als de tewerkstelling in het 3e kwartaal opnieuw (en voldoende) aantrekt.

Het is nu al duidelijk dat we hier staan voor een bijzonder complexe maatregel. Op een later ogenblijk zullen wij de klanten informeren over de uitvoering in de loonadministratie.

Welke werkgevers?

De vermindering is bestemd voor werkgevers uit de private sector, die in het 3e kwartaal 2021 het arbeidsvolume in hun onderneming verhogen bv. door de tijdelijke werkloosheid af te bouwen en/of door nieuwe aanwervingen.

Het arbeidsvolume in het 3e kwartaal 2021 moet een minimum stijging bereiken tegenover het 1e kwartaal 2021, op basis van het aantal voltijds equivalenten aanwezig in de dmfa van beide kwartalen. Die minimum stijging is dan nog eens afhankelijk van de grootte van de onderneming, als volgt:

Gemiddeld aantal werknemers

Minimum toename arbeidsvolume in het 3e kwartaal 2021, tegenover het 1e kwartaal 2021

 

In percentage

In cijfers

 < 50

25%

-

≥ 50 en < 500

20%

12,50

≥ 500

10%

100

Het gemiddeld aantal tewerkgestelde werknemers verwijst naar de belangrijkheidscode van 2021, op basis waarvan de RSZ bepaalde randbijdragen berekent.  Hier gaat het om het  gemiddelde aantal werknemers (in koppen) op het einde van de vier kwartalen in de referteperiode die loopt van het 4e kwartaal 2019 tot en met 3e kwartaal 2020.

Het arbeidsvolume van een kwartaal is de som van de tewerkstellingsbreuken (µglob in de dmfa) van alle werknemers aangegeven in het betrokken kwartaal.

Zoals blijkt uit de tabel hiervoor moet het arbeidsvolume van het 3e kwartaal 2021 stijgen tegenover het 1e kwartaal 2021, zowel in percentage (alle ondernemingen) als in eenheden (dit laatste niet voor ondernemingen < 50).

Enkele voorbeelden

Gemiddeld aantal  werknemers

Arbeidsvolume

1/2021

Arbeidsvolume 3/2021

Stijging in %

Stijging

in cijfers

Doelgroep-

vermindering?

20

12,50

15,50

24%

NVT

neen

40

30

38

26,67

NVT

ja

400

350

400

14,29

50

neen

400

300

370

23,33

70

ja

800

650

750

15,38

100

ja

De stijging wordt geëvalueerd per juridische entiteit (dus niet op niveau groep van ondernemingen) en mag niet het gevolg zijn van bepaalde juridische herstructureringsoperaties beschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bv. hier een fusie van ondernemingen.

Voor hoeveel werknemers?

De vermindering is in het 3e kwartaal 2021 toepasbaar voor vijf werknemers per vestigingseenheid.

Verder zijn de voorwaarden eigen aan alle doelgroepverminderingen van toepassing, zoals de ondergrens van 27,5% prestaties indien de arbeidsovereenkomst minder dan halftijds is.

Bijkomende voorwaarden

Om het recht op deze vermindering te verzekeren, moet de werkgever tegelijk voldoen aan vijf bijkomende voorwaarden:

 1. de werknemers waarvoor de doelgroepvermindering wordt toegepast ononderbroken in dienst houden tussen 1 juli en 30 september 2021,  behalve als de werknemer:
 • zelf ontslag neemt
 • wegens dringende reden wordt ontslagen
 1. in 2021 geen van de volgende acties uitvoeren:
 • uitkering van dividenden aan aandeelhouders
 • uitkering van bonussen aan leden van de Raad van Bestuur en het leidinggevend personeel van de onderneming
 • inkoop van eigen aandelen
 1. in het 2e en 3e kwartaal 2021 geen collectief ontslag aankondigen
 2. gebruik maken van het geregistreerd kassasysteem indien dit is opgelegd door de BTW-regelementering
 3. in 2021 de bepalingen naleven van hoofdstuk 2, afdeling 1 van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk, meer bepaald inzake het realiseren van de interprofessionele opleidingsdoelstelling. Voor meer info:

FOD WASO - opleidingsdoelstelling

Bedrag van de doelgroepvermindering

De vermindering werkt met een forfaitair kwartaalbedrag per werknemer:  

 • € 2.400,00 voor zwaar getroffen werkgevers
 • € 1.000,00 voor de andere werkgevers

Het forfait is het kwartaalbedrag voor voltijdse volledige kwartaalprestaties, en wordt verwerkt met de klassieke rekenregels van alle doelgroepverminderingen:

 • omrekening op basis van deeltijdse/onvolledige kwartaalprestaties
 • cumuleerbaar met de structurele vermindering
 • indien nodig afgetopt op het bedrag van de patronale basisbijdrage

Een werkgever is “zwaar getroffen” wanneer het arbeidsvolume (totaal voltijdse equivalenten uitgedrukt in totale µglob):

 • ofwel, in het 1e kwartaal 2021 50% lager ligt dan in het 1e kwartaal 2020
 • ofwel, in het 4e kwartaal 2020 50% lager ligt dan in het 4e kwartaal 2019

De evaluatie gebeurt op niveau juridische entiteit op basis van een “foto” van de dmfa van betrokken kwartalen, te nemen op 1 juli 2021.

De daling mag niet het gevolg zijn van bepaalde juridische herstructureringsoperaties beschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bv. hier een splitsing van ondernemingen.

 

Bron: Wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, Kamer Doc 55 2002/001

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.