Recht om een flexibele werkregeling aan te vragen: cao nr. 162 treedt in werking op 1 oktober 2022

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 03/10/2022 - 10:34
Laatste update: 03/10/2022 - 10:36

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 162 zet een bepaling van een Europese richtlijn van 20 januari 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven om in Belgisch recht: het recht van werknemers om flexibele werkregelingen aan te vragen om te zorgen voor hun kinderen of familieleden in geval van ziekte.

Deze cao treedt in werking op 1 oktober 2022.

Wie kan een flexibele werkregeling aanvragen?

Een werknemer met een arbeidsovereenkomst van ten minste 6 maanden heeft het recht om een flexibele werkregeling aan te vragen voor maximaal 12 maanden, eventueel te verlengen via een overeenkomst met de werkgever of een collectieve overeenkomst in de sector of de onderneming.

Hetzelfde recht wordt toegekend aan werknemers met opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd bij dezelfde werkgever gedurende 6 maanden.

Tewerkstelling als uitzendkracht bij de werkgever wordt in aanmerking genomen bij de berekening van de anciënniteit.

Wat wordt verstaan onder ‘flexibele werkregeling’?

Het kan gaan om:

-telewerk;

-een aanpassing van het werkrooster, bijvoorbeeld een flexibel werkrooster;

-een vermindering van de arbeidstijd.

Het arbeidsreglement moet gewijzigd worden, of desgevallend moet een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten worden als de gevraagde aanpassing nog niet in de onderneming wordt toegepast.

De sectoren kunnen een kader voor flexibele werkregelingen creëren door een collectieve overeenkomst te sluiten.

Om welke redenen kan de werknemer een flexibele werkregeling aanvragen?

De werknemer heeft het recht een flexibele werkregeling aan te vragen om voor zijn kind te zorgen waarvan de afstamming langs zijn zijde vaststaat, tot het kind 12 jaar wordt.

Hetzelfde recht wordt erkend in geval van adoptie van een kind, in geval van voogdij of in geval van pleegzorg, tot het kind 12 jaar wordt.

Het recht om een flexibele werkregeling aan te vragen wordt ook verleend aan de werknemer om persoonlijke zorg of steun te verlenen aan een welbepaald gezinslid of familielid dat om een ernstige medische reden behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun.

Een getuigschrift dat ten vroegste tijdens het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt gedaan, werd afgeleverd door de behandelend arts van het gezins- of familielid in kwestie moet door de werknemer uiterlijk op de datum waarop de flexibele werkregeling aanvangt aan zijn werkgever worden verstrekt.

Kan de werkgever weigeren?

De werknemer moet zijn schriftelijke aanvraag ten minste drie maanden van tevoren bij de werkgever indienen per aangetekende brief, door overhandiging van een geschrift, waarbij het duplicaat als bericht van ontvangst wordt ondertekend of op elektronische wijze met ontvangstbevestiging.

De werkgever kan, rekening houdend met de door de werknemers geuite behoeften, economische of organisatorische verplichtingen aanvoeren om een eventueel uitstel of weigering te rechtvaardigen, of een alternatieve oplossing voorstellen.

De werkgever deelt de werknemer binnen een maand na zijn aanvraag een schriftelijk antwoord mee. Als hij weigert, moet de werkgever zijn weigering motiveren en de concrete redenen hiervoor meedelen.

Ontslagbescherming en bescherming tegen nadelige behandelingen in verband met gezinsverantwoordelijkheden

De werknemer die gebruik maakt van zijn recht om een flexibele werkregeling aan te vragen, geniet ontslagbescherming, maar wordt door de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van alle vormen van discriminatie ook beschermd tegen nadelige maatregelen in verband met gezinsverantwoordelijkheden.

De bescherming gaat in op de datum van de schriftelijke aanvraag van de werknemer en eindigt twee maanden na de einddatum van de flexibele werkregeling of twee maanden na de datum van de weigering van de aanvraag door de werkgever.

Als de werkgever zich niet houdt aan het ontslagverbod om redenen die geen verband houden met de aanvraag, dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen die varieert van 4 tot 6 maanden loon.

Als de werkgever een nadelige maatregel tegen de werknemer treft, zoals bijvoorbeeld een eenzijdige verandering van functie, dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen die varieert van 2 tot 3 maanden loon.

Die vergoedingen mogen niet samen worden genoten.

 

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 162 van 27 september 2022 tot invoering van een recht om een flexibele werkregeling aan te vragen.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.