Opzeggingsbeding voor "hogere" bedienden in dienst vóór 2014: geen twijfel meer over de toepassing ervan

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 16/11/2023 - 13:45
Laatste update: 24/11/2023 - 12:30

Als je, op het ogenblik van de aanwerving van je hogere bedienden vóór 1 januari 2014, een beding hebt gesloten waarin de duur van hun opzeggingstermijn bij ontslag door de werkgever was vastgelegd, dan zal de periode die in dit beding is vastgelegd nu van toepassing zijn bij de berekening van het eerste deel van hun opzeggingstermijn.

Update: dit wetsontwerp werd op 23 november 2023 gepubliceerd. De bepalingen die in deze Infoflash zijn opgenomen, blijven ongewijzigd.

Wat verandert er?

De wet betreffende het eenheidsstatuut, die de opzeggingstermijn bepaalt wanneer je je bedienden ontslaat die vóór 1 januari 2014 in dienst zijn getreden, is onlangs gewijzigd door een wetsontwerp dat door de Kamer is goedgekeurd.

Op basis van dit wetsontwerp geldt dat als je op het ogenblik van de aanwerving van je hogere bedienden (d.w.z. bedienden wiens loon hoger was dan 64.508 € (in 2013) op het ogenblik van hun indiensttreding) vóór 1 januari 2014 een beding had gesloten waarin de duur van de opzeggingstermijn die in acht moet worden genomen bij ontslag door de werkgever werd vastgelegd, de termijn die in dat beding is opgenomen van toepassing zal zijn voor de berekening van het eerste deel van de opzeggingstermijn.

Waarover gaat het?

Indien de werkgever een werknemer ontslaat van wie de arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2014 is ingegaan, bepaalt de wet betreffende het eenheidsstatuut dat de opzeggingstermijn wordt berekend door twee termijnen bij elkaar op te tellen: een eerste deel voor de anciënniteit verworven op 31 december 2013 en een tweede deel voor de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014.

Indien de werkgever een bediende ontslaat die op 31 december 2013 een jaarlijkse bezoldiging van meer dan 32.254 EUR had, is de termijn voor het eerste deel één maand voor elk begonnen jaar anciënniteit, met een minimum van 3 maanden.

Tot 31 december 2013 kon je echter, bij het aanwerven van je hogere bediende en met zijn akkoord, een beding opnemen die een afwijkende opzeggingstermijn vaststelde die van toepassing is bij ontslag door de werkgever.

Na de inwerkingtreding van de wet betreffende het eenheidsstatuut is de vraag gerezen of, in geval van ontslag door de werkgever vanaf 2014, de in dit beding bepaalde termijn automatisch van toepassing is of alleen als deze gunstiger is dan het systeem dat door de wet betreffende het eenheidsstatuut is ingevoerd (d.w.z. één maand per begonnen jaar anciënniteit met een minimum van 3 maanden).

Voor het Grondwettelijk Hof (arresten van 2018 en 2019) moet een beding dat geldig werd gesloten vóór 1 januari 2014 worden toegepast.

Er was echter niets bevestigd op wettelijk vlak.

De twijfel is nu weggenomen dankzij het wetsontwerp dat door de Kamer is goedgekeurd.

Welke invloed heeft dit op mij?

Als je op het ogenblik van de aanwerving vóór 1 januari 2014 een geldig beding hebt gesloten waarin de duur van de opzeggingstermijn van je hogere bediende in geval van ontslag door de werkgever is vastgelegd, dan is dit deze termijn die moet worden toegepast bij het berekenen van het eerste deel van de opzeggingstermijn.

Wat het tweede deel van de berekening van de opzeggingstermijn betreft, verandert er niets: de termijnen die sinds 1 januari 2014 van kracht zijn, blijven van toepassing.

Wanneer?

Deze wijziging is van kracht geworden op 28 oktober 2023.

Controleer voordat je je hogere bediende ontslaat of zijn overeenkomst dit beding bevat

Bron: wet van 5 november 2023 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS, 23.11.2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.