Omikronmaatregel: opeenvolgende OBT toegestaan van 23 januari tot 28 februari 2022

Auteur: Catherine Mairy (Legal expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 09/02/2022 - 12:28
Laatste update: 09/03/2022 - 11:59

Om de goede organisatie van het werk tijdens de Covid-19-epidemie te verzekeren, zal het mogelijk zijn om, onder bepaalde voorwaarden, opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten.

Deze maatregel zal van toepassing zijn van 23 januari tot 28 februari 2022 in alle sectoren, met uitzondering van de zorgsector en het onderwijs.

In die twee sectoren zal de maatregel van kracht zijn van 1 januari tot 31 maart 2022.

Regel

Wanneer de werkgever en de werknemer meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben gesloten, worden zij verondersteld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben gesloten, tenzij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten in afwijkingen voorziet.

Afwijking ‘omikron-noodmaatregel’

Van 23 januari tot 28 februari 2022 zal een bijkomende afwijking op deze regel gelden.

Opgelet! De maatregel moet nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Update! De wet van 14 februari 2022 werd gepubliceerd op 9 maart 2022. De maatregel werd bevestigd.

Voorwaarden

Concreet zullen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tussen dezelfde partijen gesloten kunnen worden zonder dat zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vormen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de werkgever maakt geen deel uit van de zorgsector of het onderwijs;
  • de werknemer verkeert in tijdelijke werkloosheid bij een andere werkgever dan de werkgever die de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluit;
  • de duur van elke arbeidsovereenkomst is minimaal 7 kalenderdagen;
  • de opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten in de periode van 23 januari tot 28 februari 2022.

De werknemer zal het recht hebben deze arbeidsovereenkomsten zonder opzegging te beëindigen.

Opgelet! De voorwaarden voor de geldigheid van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn niet gewijzigd (verplicht schriftelijk document opgesteld uiterlijk bij de indiensttreding van de werknemer, enz.).

Inlichting van de werknemers(vertegenwoordigers)

De werkgever die gebruik maakt of wenst gebruik te maken van de maatregel moet de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis, de werknemers hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen (volgens de geëigende weg).

Hij informeert over:

  • het eventuele gebruik van de maatregel,
  • de exacte startdatum van het gebruik,
  • de afwezigheden binnen de onderneming en hun impact op de werking van de onderneming.

De werkgever kan na een initiële periode van twee weken verder gebruik maken van de maatregel tenzij de vakbondsafvaardiging zich hiertegen unaniem verzet binnen tien dagen na de start van het gebruik van de maatregel. 

De redenen waarom de maatregel niet langer mag worden toegepast, worden schriftelijk en omstandig toegelicht.

Bij afwezigheid van vakbondsafvaardiging meldt de werkgever de intentie tot verder gebruik maken van de maatregel aan bij het paritair comité.

Bron: wetsvoorstel houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, doc. 55 2456, www.dekamer.be.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.