Nieuwe fiscale steunmaatregel voor werkgevers getroffen door een natuurramp

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 24/01/2023 - 12:04
Laatste update: 24/01/2023 - 12:07

Werkgevers die worden getroffen door een natuurramp zullen een nieuwe steunmaatregel kunnen genieten in de vorm van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Het wettelijk kader werd uitgetekend maar verdere stappen zijn nog nodig alvorens de vrijstelling kan worden toegepast.

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

Werkgevers die door een natuurramp schade hebben geleden in een inrichting waar op het ogenblik van een natuurramp één of meerdere activiteiten van de onderneming werden uitgeoefend zullen in de toekomst een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kunnen genieten.

De overstromingen van 14 juli 2021 waren de rechtstreekse aanleiding voor de uitwerking van deze vrijstelling. Deze maatregel zal echter ook bij andere rampen kunnen worden toegepast.  

Natuurramp

Met natuurramp wordt bedoeld een aardbeving, lawine, grondverschuiving, overstroming, tornado, orkaan, vulkaanuitbarsting of natuurbrand met een natuurlijke oorzaak.

Enkel een natuurramp die sinds 1 juli 2021 heeft plaatsgevonden en die het betrokken gewest formeel erkent als een natuurramp komt in aanmerking voor de vrijstelling.

Het betrokken gewest moet bovendien aan de minister van Financiën een federale fiscale steun vragen voor de door de natuurramp getroffen werkgevers. Als de federale ministerraad haar goedkeuring geeft zal de natuurramp vervolgens in een koninklijk besluit worden opgenomen.

De overstromingen van 14 juli 2021 moeten nog worden erkend als natuurramp in het kader van deze vrijstelling.

Bedrag van de vrijstelling

De vrijstelling bedraagt 30% van de bedrijfsvoorheffing van de bezoldigingen van de werknemers die zijn tewerkgesteld in een inrichting die schade heeft geleden ten gevolge van de natuurramp.

Enkel de bezoldigingen die worden betaald of toegekend in de loop van een periode van 40 maanden die aanvangt vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden, komen in aanmerking voor de toepassing van de vrijstelling.

Met bezoldigingen van werknemers worden bedoeld:

  • wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, vergoedingen en alle andere soortgelijke beloningen, met inbegrip van fooien en toelagen die, zelfs toevallig, uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid op enige andere wijze worden verkregen dan als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever;
  • voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen worden uitgesloten, evenals de vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van tijdelijke derving van bezoldigingen.

Beperking van de vrijstelling

Het totale bedrag van de vrijstelling die per werkgever en per natuurramp wordt toegestaan, mag niet hoger zijn dan 25% van het verschil tussen enerzijds de kosten die voortvloeien uit de schade en anderzijds de steun en de vergoedingen die door het gewest, een andere overheid of door een verzekeraar werden toegekend aan de werkgever ter compensatie van deze schade.

De vrijstelling mag bovendien niet worden toegepast op de bedrijfsvoorheffing die aanvullend bovenop de bedrijfsvoorheffing die reglementair minimaal verschuldigd is, wordt ingehouden.

Daarnaast mag de vrijstelling niet worden verleend als op dezelfde bezoldiging andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden toegepast. Een combinatie met de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk en/of de structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing (IPA-korting) is wel mogelijk.

Procedure

Een werkgever die de vrijstelling wil verkrijgen moet ten laatste in de 30ste maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden een formulier indienen. Het model van het formulier moet nog worden gepubliceerd.

Vervolgens zal het betrokken gewest een attest moeten indienen bij de FOD Financiën.

Na ontvangst van het attest en uiterlijk in de 41ste maand die volgt op de maand waarin de natuurramp heeft plaatsgevonden, brengt de FOD Financiën de werkgever per brief op de hoogte van de mogelijkheid tot toepassing van de vrijstelling.

Toepassing voor het verleden/toekomst

Aangezien deze steunmaatregel nooit zal kunnen worden opgezet vanaf de start van de erkenning als natuurramp, zal de vrijstelling:

  • enerzijds, deels moeten worden toegepast op bezoldigingen die in de loop van de voorgaande maanden werden betaald of toegekend en waarvan de ingehouden bedrijfsvoorheffing reeds lang naar de Schatkist werd doorgestort;
  • anderzijds, deels worden toegepast op bezoldigingen die aan de werknemers in de komende maanden zullen worden betaald of toegekend en waar de bedrijfsvoorheffing nog op moet worden ingehouden.

Wanneer de werkgever op de hoogte gebracht wordt van de mogelijkheid dat zij daadwerkelijk de vrijstelling kunnen toepassen, zal via brief worden verduidelijkt op welke wijze zij voor elk van de gevallen de vrijstelling moeten aanvragen.

De vrijstelling van doorstorting zal ten vroegste kunnen worden toegepast op bezoldigingen die vanaf 1 augustus 2021 worden betaald of toegekend.

Bron: Wet van 26 december 2022 tot wijziging van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance, betreffende de tweede verlenging van de toepassingsperiode van de steunzones en tot invoering van een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die getroffen worden door een natuurramp, B.S. 13 januari 2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.