Nieuw thematisch verlof voor de zelfstandige: het rouwverlof en de rouwuitkering

Auteur: Bernard Fenasse (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 01/03/2022 - 11:26
Laatste update: 11/03/2022 - 09:14

Deze nieuwe bepaling is sinds 25 juli 2021 van toepassing voor zelfstandigen die tijdelijk hun beroepsactiviteit onderbreken wegens het overlijden van hun man/vrouw of samenwonende partner of van een kind, en dit voor een periode van maximum 10 dagen in het jaar dat volgt op de datum van overlijden. Het koninklijk uitvoeringsbesluit trad pas in werking op10 januari 2022.

Wie kan de rouwuitkering aanvragen?

 • zelfstandigen in hoofdberoep (ook helpers en meewerkende echtgenoten)
 • zelfstandigen in bijberoep of actief na de pensioenleeftijd, die bijdragen betalen die minstens equivalent zijn aan de minimumbijdragen van zelfstandigen in hoofdberoep

Familieband met de overledene

De rouwuitkering kan toegekend worden in het kader van een onderbreking wegens het overlijden van:

 • de man/vrouw of de samenwonende partner van de zelfstandige
 • het natuurlijk kind of het adoptiekind van de zelfstandige
 • het kind van de man/vrouw of samenwonende partner
 • het pleegkind (in het kader van een langdurige gezinsplaatsing) van de zelfstandige of van het pleegkind van de man/vrouw of samenwonende partner van de zelfstandige

Voorwaarden

 • Onderworpen zijn aan het sociaal statuut gedurende de 2 kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van overlijden, tijdens het kwartaal van overlijden en de kwartalen waarin de beroepsactiviteit wordt onderbroken. Een zelfstandige die niet onderworpen was tijdens het kwartaal van overlijden of de twee kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van overlijden, wordt verondersteld onderworpen te zijn, indien hij respectievelijk in dit kwartaal of in deze twee kwartalen onderworpen was aan een ander Belgisch socialezekerheidsstelsel.
 • In regel zijn met de betaling van de voorlopige sociale bijdragen voor de 2 kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal van overlijden van het familielid
 • Elke beroepsactiviteit in eigen naam tijdelijk onderbreken wegens het overlijden van het familielid

Bedrag van de rouwuitkering

Het bedrag wordt toegekend per dag van onderbreking:

 • 84,09 euro/dag voor onderbrekingen tot 31 augustus 2021
 • 85,77 euro/dag voor onderbrekingen van 1 september tot 31 december 2021
 • 87,49 euro/dag voor onderbrekingen vanaf 1 januari 2022

De uitkering wordt ten laatste uitbetaald op het einde van de kalendermaand die volgt op het kwartaal van de onderbreking.

Hoe de aanvraag indienen?

De aanvraag kan ingediend worden

 • aangetekend
 • ofwel door neerlegging van de aanvraag in één van onze kantoren

Aandachtpunten:

 • De aanvraag moet ten laatste ingediend worden binnen de 12 maanden na de datum van het overlijden.
 • De onderbreking kan gespreid worden in meerdere aanvragen
 • De periode van onderbreking mag maximum 10 dagen bedragen
 • De 10 dagen moeten niet noodzakelijk opeenvolgend opgenomen worden

 

Doe uw aanvraag hier.

 

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.