Moet ik de maximale fietsvergoeding betalen?

Auteur: Laurence Philippe (Legal expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 15/09/2023 - 14:05
Laatste update: 15/09/2023 - 14:08

Cao 164 heeft sinds 1 mei 2023 een fietsvergoeding vastgelegd voor de paritaire comités die geen specifieke vergoeding toekennen aan werknemers die met de fiets naar het werk komen. Sinds die datum hebben alle werknemers in de privésector dus voortaan recht op een fietsvergoeding. Betekent dit dat alle werknemers recht hebben op de maximale vergoeding? Nee, en dit om de volgende reden.

Wanneer is cao 164 van toepassing?

Cao nr. 164 is alleen van toepassing als er geen (sectorale of ondernemings-) cao bestaat die een specifieke vergoeding heeft vastgelegd voor werknemers die met de fiets naar het werk komen. Als er in de sector niets is voorzien, is het dus mogelijk dat de onderneming een cao heeft afgesloten die de toekenning van een fietsvergoeding vastlegt. In dit geval is de ondernemings-cao van toepassing, met inbegrip van het bedrag (zelfs als dit lager is) en de toepassingsregels die erin vastgelegd worden.

Wat legt cao nr. 164 vast?

Cao nr. 164 legt een fietsvergoeding van momenteel 0,27€/km vast. Voorlopig evolueert dit plafond parallel met het plafond dat vrijgesteld is op sociaal en fiscaal vlak.

Deze vergoeding wordt betaald voor een afstand van maximaal 20 km tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, dus maximaal 40 km per dag. Aangezien de vergoeding ook wordt toegekend aan werknemers die een elektrische fiets of een speed pedelec gebruiken, is het mogelijk dat sommige werknemers een grotere afstand per fiets afleggen. Voor de kilometers afgelegd boven de 40 km per dag is de werkgever niet verplicht om tussen te komen.

Cao nr. 164 is alleen van toepassing op de werknemers die regelmatig met de fiets naar het werk gaan. Werknemers die af en toe de fiets gebruiken, hebben dan ook geen recht op de fietsvergoeding die is vastgelegd in deze cao.

Wat is er voorzien in mijn sector?

In de afgelopen jaren, met de opkomst van de fiets en fietsleasing, hebben veel paritaire comités  een fietsvergoeding ingevoerd of het bedrag ervan verhoogd. Voor de paritaire comités die nog steeds geen fietsvergoeding hebben, is cao nr. 164 van toepassing.

In 1 jaar, 2 keer meer sectoren

We zien dat de bedragen in de loop der jaren zijn gestegen en dat steeds meer sectoren de maximale vrijgestelde vergoeding toekennen (0,27 €/km in 2023).

Het aantal sectoren dat dit maximale vrijgestelde bedrag toekent, is verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden: van 22% naar 44%. Uiteraard speelt cao nr. 164 hier een belangrijke rol in, aangezien deze in 17% van de gevallen voorziet in de toekenning van dit bedrag (bij afwezigheid van een ondernemings-cao).

Aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200)

We nemen het voorbeeld van PC 200 Het aanvullend paritair comité voor bedienden is het grootste paritair comité in België. Dit paritair comité heeft de fietsvergoeding pas op 1 juli 2020 ingevoerd. Deze vergoeding bedroeg toen 0,10€/km, met een maximum van 40 km per dag. Op 1 juli 2022 werd de fietsvergoeding verdubbeld. Sindsdien is het 0,20€/km, met een maximum van 40 km per dag. Ingevolge het sectorakkoord legt een cao een verhoging van deze vergoeding vast tot 0,27€/km op 1 juli 2024 (beperkt tot 40 km/dag).

Dit is nog geen volledige afstemming met cao nr. 164, aangezien deze cao een bedrag toekent dat elk jaar op 1 januari wordt geïndexeerd. De maximale fietsvergoeding zal in 2024 waarschijnlijk hoger zijn, terwijl de fietsvergoeding in paritair comité 200 iets lager zal zijn.

Sector van de chemie (PC 207)

Voor de bedienden van de scheikundige nijverheid (PC 207) is er geen sectorale cao die een fietsvergoeding heeft vastgelegd. Vermits er geen ondernemings-cao is, is cao nr. 164 van toepassing. In dit geval hebben bedienden in de sector recht op de maximale vergoeding (0,27€/km) als ze voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in cao nr. 164.

Sectorakkoorden 2023-2024

Tijdens de sectorale onderhandelingen besloten sommige sectoren om het bedrag van de toegekende fietsvergoeding te verhogen. Dit is het geval in de bouwsector (PC 124), waar de fietsvergoeding sinds 1 september werd verhoogd van 0,24€/km naar 0,27€/km. Sommige sectoren onderhandelen nog over hun sectorakkoord voor 2023-2024. De fietsvergoeding kan dus nog verder worden verhoogd.

En in mijn sector?

Wil je nagaan of je wel degelijk de fietsvergoeding betaalt die voorzien is in jouw sector? Je vindt alle informatie over vervoerskosten in onze sectorale informatie.

Bron: Cao van de NAR nr. 164 van 24 januari 2023 betreffende de tegemoetkoming van de werkgever voor de verplaatsingen per fiets van de werknemer tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.