Je beroept je op medische overmacht om de overeenkomst te beëindigen? Er zijn nieuwe verplichtingen van kracht geworden

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 02/04/2024 - 09:40
Laatste update: 02/04/2024 - 10:26

Vanaf 1 april 2024 ben je verplicht om, wanneer je je beroept op medische overmacht om de overeenkomst te beëindigen, een bepaalde hoeveelheid informatie aan het RIZIV te verstrekken en vervolgens een bijdrage van 1800 € te betalen aan het Terug naar Werk-fonds. 

Wat is het "Terug Naar Werk-fonds"?

Binnen de Dienst voor uitkeringen van het RIZIV wordt een “Terug Naar Werk-fonds” opgericht.

Dit fonds is bestemd voor het inkopen van gespecialiseerde dienstverlening bij erkende dienstverleners, bijvoorbeeld coaching, met het oog op de herinschakeling van arbeidsongeschikte werknemers op de arbeidsmarkt.

Het wordt gefinancierd door bijdragen van de werkgever die zich krachtens artikel 34 van de arbeidsovereenkomstenwet beroept op medische overmacht om de overeenkomst te beëindigen.

Verplichtingen voor de werkgever die zich beroept op medische overmacht om de overeenkomst te beëindigen

Binnen 45 kalenderdagen die volgen op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht moet je een elektronische mededeling aan het RIZIV doen:

Als deze elektronische mededeling niet mogelijk is, kan je een papieren formulier gebruiken.

Belangrijke verduidelijkingen

  • Deze verplichting geldt alleen wanneer de werkgever de overeenkomst eenzijdig beëindigt wegens medische overmacht. Ze geldt niet wanneer beide partijen de beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht schriftelijk overeenkomen of wanneer het de werknemer is die de overeenkomst wegens medische overmacht beëindigt;

  • Deze verplichting tot betaling van een bedrag van 1800 € vervangt de huidige bijzondere regeling voor outplacement die sinds 29 april 2019 van kracht is wanneer de werkgever zich beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Voor meer informatie over de procedure voor beëindiging van de overeenkomst wegens medische overmacht waarin wordt voorzien door artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet, raadpleeg de infoflash van 18 november 2022.

Zodra de mededeling is gedaan, ontvang je een bericht  tot betaling van 1.800 € aan het Terug naar Werk-fonds.

Wie kan een beroep doen op de diensten van het Terug Naar Werk-fonds?

Twee categorieën gerechtigden die erkend zijn als arbeidsongeschikt komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van het Fonds: 

  1. Werknemers van wie de overeenkomst om medische redenen is beëindigd sinds maximaal 6 maanden. Er is voorzien in een overgangsmaatregel: werknemers van wie de overeenkomst is beëindigd om medische redenen tussen 1 april 2024 en 1 juli 2024 hebben tot 2 januari 2025 de tijd om een aanvraag voor een tegemoetkoming van het Fonds in te dienen.
  2. Vanaf 1 april 2025 kunnen ook invalide gerechtigden een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen.

Het RIZIV kan andere criteria voor de tegemoetkoming vaststellen.

Sancties volgens het Sociaal Strafwetboek

Indien je deze nieuwe verplichtingen niet nakomt, loop je het risico op een sanctie van niveau 2:

- Ofwel een administratieve boete van 200 tot 2000 €

- Ofwel een strafrechtelijke boete van 400 tot 4000 €

Inwerkingtreding?

De verplichting om het RIZIV in kennis te stellen en een bijdrage van 1800 € te betalen, treedt in werking voor beëindigingen van overeenkomsten wegens medische overmacht waarop de werkgever zich beroept vanaf 1 april 2024.

Bron: Programmawet van 26 december 2022, artikelen 161-164, B.S. 30.12.2022; Wet van 16 oktober 2023 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 31.10.2023, Koninklijk besluit van 28 maart 2024 betreffende het “Terug Naar Werk-fonds” , B.S.02.04.2024 .

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.