individueel maatwerk voor werkgevers

Auteur: Jonas Verplanken (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 02/05/2023 - 10:35
Laatste update: 02/05/2023 - 10:40

Zoals reeds aangekondigd in een vorige infoflash kunnen werkgevers die een werknemer met een erkende arbeidsbeperking tewerkstellen vanaf 1 juli 2023 gebruik maken van het individueel maatwerk. Individueel maatwerk compenseert de eventuele extra kosten of de mogelijk lagere productiviteit van uw werknemer. De compensatie voor de werkgever kan bestaan uit een loonpremie of een begeleidingspremie.

Voorwaarden voor de werkgever

Individueel maatwerk aanvragen is mogelijk voor werkgevers:

  • uit de privésector: privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen.
  • uit de publieke sector: enkel scholen of lokale besturen.

Ondernemingen in moeilijkheden of andere overheden dan scholen en lokale besturen komen niet in aanmerking.

Territoriaal

De betrokken werknemer moet OF wonen in Vlaanderen OF wonen in een lidstaat van de EER of EU en werken in Vlaanderen.

Voorwaarden voor de werknemer

Voor de werknemer geldt dat elke arbeidsovereenkomst van minstens 24 uur in aanmerking komt. Het type arbeidsovereenkomst maakt hier geen verschil (studentenarbeid, flexijobs, …). De werknemer in dienst in het kader van individueel maatwerk volgt de loon- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op de andere werknemers in deze sector.

VDAB stelt de arbeidsbeperking en de behoefte aan individueel maatwerk vast aan de hand van een attest of een onderzoek dat aantoont dat er een grote impact is op het functioneren op de werkvloer. Deze vaststelling geldt voor een periode van maximaal 5 jaar, maar deze periode is verlengbaar.

Loonpremie en/of begeleidingspremie

Individueel maatwerk bestaat voor werkgevers uit een loonpremie en/of een begeleidingspremie. Met de loonpremie kan de werkgever eventuele bijkomende kosten voor de organisatie omwille van uw arbeidsbeperking compenseren. Met de begeleidingspremie kan de werkgever de kosten voor de begeleiding compenseren.

De loonpremie bedraagt tussen 20% en 75% van het geplafonneerd referteloon van de werknemer. De begeleidingspremie is een forfaitair vastgesteld bedrag.

Beide premies zijn degressief, ze nemen af met de duur van de tewerkstelling.

Betaling van de premies

Het departement Werk en Sociale Economie (WSE) berekent de premies aan de hand van de tewerkstellingsgegevens afkomstig van de multifunctionele aangifte (DmfA) die de werkgever op kwartaalbasis verplicht bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid moet doen.

Begeleiding

VDAB bepaalt afhankelijk van de noden van de werknemer welke werkondersteunende maatregelen nodig zijn. Begeleiding is dus niet voor elke werknemer nodig. Als een begeleidingsondersteuning nodig is, dan moet u een gekwalificeerde begeleider en een coach aanduiden. De gekwalificeerde begeleider kan ook een externe begeleider zijn van buiten de onderneming.

De begeleiding op de werkvloer houdt onder andere in dat er praktijkgerichte begeleiding geboden wordt op maat van de werknemer en de werkgever, op basis van een ondersteuningsplan. Ook coaching op de werkvloer hoort hier bij.

Opheffing - overgangsmaatregelen

Het individueel maatwerk vervangt 4 maatregelen die verdwijnen:

  • de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)
  • de Sociale Inschakelingseconomie (SINE)
  • de Lokale Diensteneconomie (LDE)
  • de maatwerkafdelingen (MWA) van collectief maatwerk.

Voor elk van die 4 gelden er overgangsmaatregelen. Deze overgangsmaatregelen kan u hier terugvinden.

 

Meer informatie

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.