Horeca – herinnering: verplicht geregistreerd kassasysteem – sociale en fiscale voordelen

Auteur: Peggy Criel - Anne Ghysels
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 11/12/2014 - 13:00
Laatste update: 10/05/2019 - 09:22

De verplichting voor de werkgever die een regelmatige maaltijdverstrekker is om in het bezit te zijn van een geregistreerd kassasysteem gaat in op 1 januari 2015. Deze verplichting gaat gepaard met de toekenning van voordelen in de vorm van een vermindering van sociale bijdragen en fiscale lasten.

Principe

Vanaf 1 januari 2015 wordt het geregistreerd kassasysteem voor de werkgever verplicht indien hij een regelmatige maaltijdverstrekker is. Dat is het geval wanneer de omzet van zijn restaurant- en cateringdiensten 10 % of meer bedraagt van de totale omzet van zijn horeca-activiteiten.

Dit hebben we reeds aangekondigd in onze Infoflash van 10 december 2013.

De belastingadministratie baseert zich op de gegevens van kalenderjaar 2014 om te bepalen of de werkgever verplicht is om een geregistreerd kassasysteem in te voeren.  Indien dat het geval is, moet de werkgever zijn zaak uiterlijk op 28 februari 2015 registreren.

Wanneer de werkgever zich registreert, zal hij een van de volgende data toegewezen krijgen als uiterlijke datum voor de ingebruikname van het geregistreerd kassasysteem in zijn zaak: 30 juni 2015, 30 september 2015 of 31 december 2015. Deze 3 data vormen administratieve afwijkingen op de verplichte wettelijke invoeringsdatum van 1 januari 2015.

De werkgever kan er uiteraard vrijwillig voor kiezen om zich vroeger te registreren en reeds een geregistreerd kassasysteem in gebruik te nemen.

Voor verdere details m.b.t. de registratie van uw geregistreerd kassasysteem en specifieke vragen hieromtrent (berekening van 10%, bijzondere activiteiten), verwijzen we naar de website http://minfin.fgov.be/gkssce/geregistreerde-kassa/ondernemer/index.htm.

De fiscale boetes m.b.t. de verplichting van het geregistreerd kassasysteem worden geschorst tot 1 januari 2016.

Sociaal voordeel

Sinds 1 januari 2014 kan de werkgever die een geregistreerd kassasysteem heeft en gebruikt, een doelgroepvermindering van socialezekerheidsbijdragen genieten indien hij aan bepaalde voorwaarden voldoet (zie onze Infoflash van 10 december 2013).

De voorwaarden zijn de volgende:

  • Vallen onder het PC 302;
  • Maximum 49 werknemers tewerkstellen (ongeacht het PC);
  • Vanaf de 1e dag van het betreffende kwartaal en gedurende het hele betreffende kwartaal in elke vestigingseenheid een geregistreerd kassasysteem gebruiken dat is gecertificeerd en geregistreerd bij de Fiscus;
  • Dagelijks de aanwezigheid van de vaste werknemers registreren (zelfs de werknemers die niet vallen onder PC 302) via het geregistreerd kassasysteem of via het alternatieve systeem van aanwezigheidsregistratie.

De vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid bedraagt:

  • 500 €/kwartaal/vaste werknemer die voltijds werkt;
  • 800 €/kwartaal/vaste werknemer die voltijds werkt en jonger is dan 26 jaar. 

De werkgever kan deze vermindering genieten voor maximum 5 werknemers die vallen onder PC 302.

Deze werknemers moeten een voltijdse arbeidsovereenkomst gesloten hebben maar moeten niet noodzakelijk gedurende het hele kwartaal in dienst zijn.  

Fiscaal voordeel

Bepaalde werkgevers genieten een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor sommige categorieën van werknemers die overuren presteren. De werknemer heeft op zijn beurt recht op een belastingvermindering.

Deze vermindering van fiscale lasten voor het presteren van overuren wordt enkel toegekend voor de eerste 130 uren die de werknemer gedurende het belastbaar tijdperk als overwerk heeft gepresteerd.

Deze beperking wordt sinds 1 januari 2014 opgetrokken tot 180 uur voor de horecasector op voorwaarde dat de werknemer tewerkgesteld wordt door een werkgever die in elke plaats van uitbating een geregistreerd kassasysteem gebruikt en dit kassasysteem heeft aangegeven bij de belastingadministratie in overeenstemming met de toepasselijke procedure (zie ook onze Infoflash van 10 januari 2014).

Auteur: Peggy Criel - Anne Ghysels

11/12/2014

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.