Het re-integratietraject van arbeidsongeschikte werknemers: eindelijk een feit!

Auteur: Catherine Legardien
Leestijd: 6min
Publicatiedatum: 01/12/2016 - 13:00
Laatste update: 10/05/2019 - 09:22

Eén van de regeringsmaatregelen ter bevordering van de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers werd onlangs gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het gaat om het re-integratietraject binnen de onderneming.

Waarover gaat het precies?

Het re-integratietraject beoogt, met de hulp van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, de re-integratie te bevorderen van de werknemer die het overeengekomen werk niet kan uitoefenen, door hem een aangepast of een ander werk te geven:

 • ofwel tijdelijk, in afwachting dat hij zijn overeengekomen werk opnieuw kan uitoefenen,
 • ofwel definitief, indien hij definitief ongeschikt is voor het uitoefenen van het overeengekomen werk.

Welke procedure moet gevolgd worden?

Er moet een procedure worden gevolgd waarbij hoofdzakelijk de werkgever en de preventie-adviseur-arbeidsgeneesheer betrokken zijn. Daarbij moeten concrete termijnen in acht worden genomen. We geven hieronder alleen een overzicht van de belangrijkste stappen.

Initiatief

Het re-integratieverzoek kan worden ingediend bij de preventie-adviseur-arbeidsgeneesheer:

 • ofwel door de werknemer tijdens de periode van zijn arbeidsongeschiktheid (of door zijn behandelende geneesheer als de werknemer hiermee instemt),
 • ofwel door de werkgever, ten vroegste vanaf 4 maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, of vanaf het ogenblik waarop de werknemer hem een attest van zijn behandelend geneesheer bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk uit te voeren blijkt,
 • ofwel in gevallen die duidelijk gedefinieerd zijn door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

Re-integratiebeoordeling

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer nodigt de werknemer voor wie hij een re-integratieverzoek heeft ontvangen, uit voor een re-integratiebeoordeling. Daarmee kan met name worden nagegaan of de werknemer op termijn het overeengekomen werk, (desgevallend met een aanpassing van de werkpost), opnieuw zal kunnen uitoefenen en kunnen de mogelijkheden voor re-integratie worden onderzocht, op basis van de arbeidscapaciteiten van de werknemer.

Na afloop van de re-integratiebeoordeling neemt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op het formulier voor de re-integratiebeoordeling zijn beslissing op. Die kan bestaan uit:

 1. ofwel, op termijn, een hervatting van het overeengekomen werk (desgevallend met aanpassing van de werkpost) en de werknemer is in staat om in tussentijd bij de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren (desgevallend met aanpassing van de werkpost);

 2. ofwel, op termijn, een hervatting van het overeengekomen werk (desgevallend met aanpassing van de werkpost) en de werknemer is niet in staat om in tussentijd bij de werkgever een aangepast of ander werk uit te voeren;

 3. ofwel een definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk te hervatten en de werknemer is in staat om bij de werkgever een aangepast of een ander werk uit te voeren;

 4. ofwel een definitieve ongeschiktheid om het overeengekomen werk te hervatten en de werknemer is niet in staat om bij de werkgever een aangepast of een ander werk uit te voeren;

 5. ofwel de beoordeling dat het om medische redenen niet opportuun is een re-integratietraject op te starten.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer maakt het formulier voor de re-integratiebeoordeling daarna over aan de werkgever en de werknemer.

Opmerking! De werknemer die niet akkoord gaat met de re-integratiebeoordeling van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer waarbij hij definitief ongeschikt is verklaard voor het overeengekomen werk (beslissingen 3. en 4. hierboven), kan hiertegen beroep instellen (bij de geneesheer sociaal inspecteur van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk). Dat moet gebeuren binnen de 7 werkdagen nadat het formulier voor de re-integratiebeoordeling aan hem bezorgd werd.

Re-integratieplan

De werkgever maakt een re-integratieplan op (met name in overleg met de werknemer en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer) in de twee volgende gevallen:

 • na ontvangst van de re-integratiebeoordeling, wanneer het gaat om een tijdelijke ongeschiktheid zoals bedoeld in punt 1. hierboven;
 • na het verstrijken van de beroepstermijn of na ontvangst van het resultaat van de beroepsprocedure waarin de beslissing van de preventieadviseurarbeidsgeneesheer werd bevestigd, wanneer het gaat om een definitieve ongeschiktheid zoals bedoeld in punt 3. hierboven.

Het re-integratieplan moet één of meerdere van de volgende maatregelen bevatten: een omschrijving van de redelijke aanpassingen van de werkpost, een omschrijving van het aangepast werk, een omschrijving van het 'ander werk', de aard van een opleiding die eventueel nodig is voor het uitvoeren van een aangepast of ander werk en de geldigheidsduur van het re-integratieplan.

Opmerking! Als de werkgever meent dat het technisch of objectief onmogelijk is om een re-integratieplan op te maken of als dit om gegronde redenen redelijkerwijze niet kan worden geëist, bezorgt hij een verslag in die zin aan de werknemer en de preventieadviseurarbeidsgeneesheer.

Indien de werknemer instemt met het re-integratieplan dat de werkgever hem bezorgd heeft, ondertekent hij voor akkoord. Stemt de werknemer niet in, dan vermeldt hij de redenen van zijn weigering.

Inwerkingtreding?

De datum waarop een re-integratietraject kan worden opgestart, hangt af van de persoon die hiervoor het initiatief neemt:

 • is dat de werknemer, dan kan dit vanaf 1 januari 2017 (ongeacht de aanvangsdatum van zijn arbeidsongeschiktheid);
 • is dat de werkgever, dan kan dit vanaf 1 januari 2017 voor arbeidsongeschiktheden die aanvatten vanaf 1 januari 2016 en vanaf 1 januari 2018 voor arbeidsongeschiktheden die aanvatten vóór 1 januari 2016.

Laatste toelichtingen!

1. Een Koninklijk Besluit van 8 november 2016 waarvan de datum van inwerkingtreding is vastgesteld op 1 december 2016, verduidelijkt met name de rol van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds in de procedure in verband met het re-integratietraject (zoals uitgelegd in deze Infoflash).

2. Een wetsontwerp voorziet dat het beroep op beëindigende overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid van de werknemer slechts mogelijk is nadat zijn re-integratietraject beëindigd is (zoals uitgelegd in deze Infoflash). We komen nog uitvoerig terug op deze nieuwe maatregel na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bronnen: Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers wat de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers betreft, B.S. 24 november 2016; Koninklijk Besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de sociaalprofessionele re-integratie betreft, B.S. 24 november 2016; wetsontwerp houdende diverse bepalingen over arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Auteur: Catherine Legardien

01/12/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.