Hervorming van het overbruggingsrecht in 2023

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 17/03/2023 - 16:25
Laatste update: 17/03/2023 - 16:28

Het overbruggingsrecht laat zelfstandigen toe om gedurende 12 maanden een financiële uitkering te ontvangen, met behoud van bepaalde sociale rechten, en dit voor 4 kwartalen tijdens zijn loopbaan. Het overbruggingsrecht werd hervormd vanaf 1 januari 2023.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Vereenvoudiging van het toepassingsgebied: Het systeem van de 4 pijlers verdwijnt.

Het overbruggingsrecht zal voortaan toegekend worden in deze 2 situaties:

- Onderbreking of stopzetting naar aanleiding van omstandigheden onafhankelijk van de wil

- Stopzetting naar aanleiding van economische moeilijkheden

Harmonisering en aanpassing van de algemene toekenningsvoorwaarden: Kwartalen die worden gelijkgesteld voor het pensioen, zullen meetellen om te voldoen aan de voorwaarde van effectieve betaling van de sociale bijdragen.

Invoering van mogelijkheden tot cumulatie met een beroepsactiviteit en met een vervangingsinkomen, mits het naleven van bepaalde grenzen.

Wijziging van de maximum toekenningsduur: De financiële uitkering wordt maximum 12 maanden toegekend en geeft recht op 4 kwartalen behoud van sociale rechten.

Een aanvullend recht zal toegekend worden na uitputting van het basisrecht. De duur zal afhankelijk zijn van het aantal kwartalen waarvoor de zelfstandige bijdragen heeft betaald om pensioenrechten op te bouwen tussen het feit waardoor hij kon genieten van het overbruggingsrecht en het nieuwe feit waarvoor het overbruggingsrecht wordt aangevraagd.

Voor elk nieuw feit komen er minimum 3 maanden bij.

De oude reglementering blijft echter wel van toepassing voor alle feiten die plaatsvonden tot 31 december 2022.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.