Geregistreerde kassa in de horecasector: nieuwe regels vanaf 1 juli 2016

Auteur: Els Poelman
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 08/07/2016 - 14:00
Laatste update: 10/05/2019 - 09:22

De verplichte installatie van het geregistreerd kassasysteem (GKS) is voortaan gekoppeld aan een jaaromzet hoger dan € 25.000,00. Het Koninklijk Besluit dat de details regelt, werd gepubliceerd.

De oorspronkelijke 10% - regel

Bij de invoering van het geregistreerd kassasysteem was de verplichte installatie gekoppeld aan het “regelmatig” verbruik van maaltijden, waarbij de fiscale administratie het begrip “ regelmatig” evalueerde op 10% van de totale horeca-omzet. De wettelijke basis voor dit onderscheid, en de bijhorende administratieve beslissing werden door de Raad van State vernietigd wegens arbitrair.

De nieuwe € 25.000,00 - regel

Vanaf 1 juli 2016 moeten volgende BTW - plichtigen:

  • exploitanten van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt;
  • traiteurs die regelmatig cateringdiensten verrichten

een kasticket uitreiken via een geregistreerd kassasysteem (GKS) als hun jaaromzet (exclusief BTW) voor die restaurant- en cateringdiensten (exclusief dranken) hoger is dan € 25,000,00

Hoe de € 25.000,00 - regel evalueren?

Op 1 juli 2016 is de basis-referentieperiode het kalenderjaar 2015.

Voor starters in de periode 1 januari 2015 – 30 juni 2016 is er een overgangsregeling die rekening houdt met de werkelijke begindatum van de activiteit.

Starters vanaf 1 juli 2016 evalueren op basis van een prognose.

aanvang activiteit

GKS verplicht indien

uiterlijk 31.12.2014

Omzet 2015 > € 25.000,00

1 januari – 30 juni 2015

Omzet twaalf maanden voorafgaand aan 1 juli 2016 > € 25.000,00

In de praktijk is dit de periode 01.07.2015 – 30.06.2016, volledig gedekt door de activiteit. Het drempelbedrag wordt niet omgerekend.

1 juli 2015 – 30 juni 2016

Omzet twaalf maanden voorafgaand aan 1 juli 2016 > € 25.000,00 omgerekend met de breuk: (aantal kalendermaanden van de 2e maand activiteit t.e.m. juni 2016)/12

Voorbeeld

Activiteit gestart op 15 november 2015

Omzet november 2015 – juni 2016 > € 25.000,00 x 7/12 → GKS verplicht

vanaf 1 juli 2016

Onmiddellijk verplicht indien de omzet in de verklaring op eer, gecontroleerd door de BTW – administratie, wordt geschat > € 25.000,00

Vanaf de eerste BTW - aangifte wordt er geëvalueerd op basis van reële omzetcijfers (zie verder)

Timing voor installatie van de geregistreerde kassa

Horecazaken die op basis van de nieuwe regel voor het eerst onder de GKS-verplichting vallen, moeten rekening houden met deze limietdata:

startdatum activiteit

registratie FOD Financiën ten laatste

activering GKS ten laatste

tot 31 december 2015 (*)

30 juni 2016

1 januari 2017

1 januari – 30 juni 2016 (*)

30 september 2016

31 oktober 2016

na 1 juli 2016

einde tweede maand volgend op de startdatum activiteit

einde derde maand volgend op de startdatum activiteit

(*) limietdata ingevolge tolerantiemaatregelen aangekondigd door de Minister van Financiën begin mei 2016

Overschrijding van de drempel na 1 juli 2016

Actieve ondernemingen zonder GKS-verplichting moeten bij elke periodieke BTW - aangifte de omzet evalueren. In de praktijk zijn dit :

  • ondernemingen die op 1 juli 2016 actief waren en wiens omzet op die datum, conform de nieuwe evaluatieregels, niet boven € 25.000,00 kwam;
  • starters vanaf 1 juli 2016, wiens verklaring op eer de geschatte omzet op hoogstens € 25.000,00 situeerde

Als uit de BTW - aangifte blijkt dat de omzet gerealiseerd in het lopende kalenderjaar de grens van € 25.000,00 overschrijdt, wordt het GKS verplicht onder deze voorwaarden:

BTW - tijdvak

omzet excl. BTW

registratie FOD FIN ten laatste

activering GKS ten laatste

> 1 juli 2016

> € 25.000,00

einde van de tweede maand volgend op de BTW - aangifteperiode

einde van de derde maand volgend op de BTW –aangifteperiode

Meer info?

Gedetailleerde informatie en instructies zijn beschikbaar via de website van de FOD Financiën:

http://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl

http://www.geregistreerdkassasysteem.be/nl/nieuws/nieuw-koninklijk-besluit-25000-euro-regel-vervangt-de-10-procent-regel

Bron: Koninklijk Besluit van 16 juni 2016 tot wijziging van het Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot …de BTW, wat betreft de uitreiking van een kasticket door middel van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector (B.S. 24 juni 2016).

Auteur: Els Poelman

08/07/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.