Geboorteverlof: 20 dagen vanaf 1 januari 2023!

Auteur: Béatrice Verelst (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 23/12/2022 - 11:18
Laatste update: 12/01/2023 - 09:05

Het geboorteverlof stelt een werknemer in staat om afwezig te zijn op het werk naar aanleiding van de geboorte van een kind waarvan de afstamming van zijn zijde wettelijk vaststaat. Voor geboorten vanaf  1 januari 2023 heeft de werknemer het recht om gedurende 20 dagen (in plaats van 15 dagen) afwezig te zijn op het werk.

Wie heeft recht op het geboorteverlof?

  • De vader;

Indien geen wettelijk vastgestelde afstamming van de vader:

  • de meemoeder (= homoseksuele partner van de moeder);
  • de samenwonende partner van een heteroseksueel paar ten aanzien van wie de afstamming van het kind niet vaststaat;

Bij afwezigheid van een werknemer van wie de afstamming wettelijk vaststaat, wordt een voorrangsregel ingevoerd voor de toekenning van geboorteverlof: het verlof wordt in dalende volgorde van prioriteit toegekend aan de werknemer die op het moment van de geboorte:

  • wettelijk samenwoont met de partner ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft (bv. de meemoeder of de homoseksuele partner van de moeder), op voorwaarde dat er tussen de twee partners geen band van bloedverwantschap bestaat die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen. Het bewijs wordt geleverd door een attest van wettelijke samenwoning;
  • sedert een onafgebroken periode van 3 jaar voorafgaand aan de geboorte op permanente en affectieve wijze samenwoont met de partner ten aanzien van wie de afstamming vaststaat en bij wie het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft (bv. vriend van de moeder die het kind niet erkend heeft). Er mag evenwel geen enkele band van bloedverwantschap bestaan die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen. Het bewijs wordt geleverd aan de hand van een uittreksel uit het bevolkingsregister dat bevestigt dat de betrokkenen sinds minstens 3 jaar voor de geboorte onafgebroken op hetzelfde adres zijn ingeschreven.

Enkele verduidelijkingen:

  • De 20 verlofdagen moeten niet verplicht in één keer opgenomen worden.
  •  De werknemer heeft de keuze om de dagen op te nemen wanneer het hem of haar uitkomt binnen 4 maanden vanaf de dag van de bevalling.
  • Bij de geboorte van een tweeling, drieling, enz. wordt het aantal afwezigheidsdagen niet verhoogd, aangezien het recht op verlof niet ontstaat op basis van het aantal kinderen, maar op basis van het feit van de bevalling.
  • Slechts één werknemer heeft recht op geboorteverlof bij de geboorte van hetzelfde kind.
  • De werkgever betaalt het normale loon gedurende de eerste 3 verlofdagen. Gedurende de 17 volgende dagen ontvangt de werknemer uitkeringen van het ziekenfonds.

 

Bronnen: Artikel 30 §2 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 zoals gewijzigd door artikel 63 van de programmawet van 20 december 2020, B..S. 30.12.2020 en door artikel 6 van de wet van 7 oktober 2022 tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven, B.S. 31.10.2022.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.