Flitscontroles groene sectoren in oktober 2023

Auteur: Annelies Verplancke (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 15/09/2023 - 09:01
Laatste update: 15/09/2023 - 15:24

De nationale flitscontroles in de groene sectoren (PC 144, 145 en 132), namelijk de landbouwsector, de sector van het tuinbouwbedrijf en de sector van de technische land- en tuinbouwwerken, gaan door in de maand oktober 2023. Het betreft een aangekondigde controle op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD).

 

Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Wanneer inbreuken worden vastgesteld, kunnen de inspectiediensten in eerste instantie een waarschuwing geven. Let wel op, wanneer zij zwaarwichtige en/of herhaaldelijke inbreuken vaststellen zullen zij dadelijk verbaliseren en zullen er sancties worden opgelegd.

 

Hieronder lees je hoe je je het best kan voorbereiden op deze aangekondigde controles.

Hoe zich voorbereiden?

In een vorige infoflash leggen we uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

De checklist van de SIOD

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft een checklist opgesteld die specifiek voor deze sectoren geldt. Deze bevat een overzicht van de documenten die door de sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd en ook de vragen waarop een werkgever zich kan voorbereiden. Deze checklist is evenwel indicatief en belet de sociaal inspecteur niet om alle documenten op te vragen die hij nodig heeft voor zijn onderzoek.

 

Hieronder bezorgen wij een beknopt overzicht (niet-limitatief) van de belangrijkste documenten die je best hebt klaarliggen bij een controle:

 • het arbeidsreglement (met inbegrip van alle werkroosters en het bewijs van registratie);
 • de arbeidsovereenkomsten (met eventuele bijlages);
 • de afwijkingsdocumenten of registratiesysteem voor deeltijdse werknemers;
 • indien er wordt gewerkt met uitzendkrachten: de overeenkomst voor uitzendarbeid tussen gebruiker en uitzendkantoor en de arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten tussen het uitzendkantoor en de uitzendkracht;
 • bij tewerkstelling van niet-Belgische werknemers kunnen nog bijkomende documenten worden opgevraagd:
  • de arbeidskaarten en/of arbeidsvergunningen en verblijfsvergunningen voor niet EU-onderdanen;
  • A1 formulier in geval van detachering;
  • Limosa (L1) formulier; …
 • het gelegenheidsformulier (plukkaart) voor de seizoenarbeiders (gelegenheidswerknemers);
 • ….

 

Daarnaast kan de sociaal inspecteur ook rechtstreeks vragen stellen of informatie opvragen aan jouw medewerkers, vb. :

 • over hun sociaal statuut (werknemer loontrekkende, zelfstandige, student, uitzendkracht, …);
 • over hun statuut als sociaal verzekerde (werkloos, arbeidsongeschikt, leefloon, pensioen, …);
 • over het aantal gewerkte dagen als seizoenarbeider; …

 

Op onze webshop, LegalSmart, kan je verschillende van deze modeldocumenten terugvinden. Legal all-in klanten kunnen contact opnemen met hun legal officer om bepaalde modeldocumenten te bekomen.

Sectorale informatie van Partena Professional

In de sectorale informatie van Partena Professional kan je de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor jouw paritair comité.

Juridische ondersteuning

De wetgeving evolueert voortdurend, maar onze Legal Partners volgen die voor jou op de voet. Binnen het kader van onze dienst ‘Legal Privileged Partners (LPP)’ kan ons team jouw sociale documenten onder de loep nemen en ervoor zorgen dat de sociale wetgeving wordt nageleefd.

 

Als deel van de oefening kan desgewenst een verslag met een risicoanalyse worden gemaakt en kunnen we jou de nodige aanbevelingen geven. Op die manier moet je geen enkel sociaal inspectiebezoek meer vrezen.

Resultaten flitscontroles

Op de website van de SIOD kan je ook de resultaten van de verschillende flitscontroles raadplegen. De resultaten van de flitscontrole in de horecasector tijdens de maand juni 2023 zijn er nu beschikbaar.

En daarna?

Deze flitscontroles mogen ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles blijven steeds mogelijk, zeker in sectoren die zogenaamd gevoelig zijn voor sociale fraude.

Andere sectoren

In 2023 staan volgende aangekondigde flitscontroles nog op de planning:

 • Vleessector: december 2023

 

Bron: Website SIOD

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.