Fiscaal aspect van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht voor het jaar 2021

Auteur: Bernard Fenasse (Legal Expert)
Leestijd: 7min
Publicatiedatum: 24/02/2022 - 14:26
Laatste update: 05/09/2022 - 16:12

De regering heeft een aantal maatregelen getroffen om zelfstandigen te helpen deze moeilijke periode door te komen. De uitkeringen die zij hebben ontvangen, zullen echter ook belast worden!

Welke belasting kan u verwachten?

A.Crisisoverbruggingsrecht - Gedwongen sluiting en quarantaine

Indien u werd gedwongen om uw activiteit volledig te onderbreken (verplichte onderbreking) of in quarantaine moest zijn, heeft u waarschijnlijk uitkeringen crisisoverbruggingsrecht mogen ontvangen.

Hoe moet u deze ontvangen uitkeringen aangeven en hoe zullen deze belast worden?

De fiscale regeling van het crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen wijkt in bepaalde gevallen af van deze van het klassieke overbruggingsrecht voor zelfstandigen (circulaire 2020/C/94 van 8 juli 2020). De regeling is bovendien afhankelijk van de inkomstencategorie waartoe de inkomsten uit de onderbroken activiteit behoren.

Er moet dus een onderscheid gemaakt worden tussen:

1° Zelfstandigen die als fysieke persoon winsten (vak XVII van de belastingaangifte) of baten (vak XVIII van de belastingaangifte) ontvangen

Deze financiële uitkeringen, ontvangen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht, worden gekwalificeerd als vergoedingen, verkregen ter compensatie of naar aanleiding van een handeling die kan leiden tot een vermindering van de beroepsactiviteit of van de winsten of baten.

Deze financiële uitkeringen zijn belastbaar aan het afzonderlijke tarief van 16,5%, als zij niet hoger zijn dan de netto belastbare winsten of baten die werden verworven tijdens de 4 jaar die voorafgaan aan het jaar waarin de activiteit verminderde.

Als zij wel hoger zijn dan de netto belastbare winsten en baten van deze 4 jaar, worden ze belast aan de progressieve belastingtarieven.

U zal een fiscale fiche 281.50 ontvangen, met de vermelding “crisisoverbruggingsrecht – art. 3 en 4, Wet 23.03.2020”.

Deze bedragen moeten vermeld worden onder de volgende codes van de belastingaangifte:

Kwalificatie van de inkomsten

Afzonderlijk belastbaar gedeelte

Globaal belastbaar gedeelte

Winsten (vak XVII)

1636/2636

1637/2637

Baten (vak XVIII)

1682/2682

1683/2683

Opgelet!   

De financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (luik gedwongen onderbreking en quarantaine) wordt, in de fiscale zin van het woord, niet beschouwd als een vervangingsinkomen (art. 146-154, WIB 92).


Uitkeringen die op deze manier worden belast zullen evenwel niet in aanmerking worden genomen voor de berekeningsbasis van de sociale bijdragen van de zelfstandigen. U zal op deze bedragen dus geen sociale bijdragen moeten betalen.

2° Bedrijfsleiders (vak XVII van de belastingaangifte)

De uitkeringen die zelfstandige bedrijfsleiders hebben ontvangen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht, moeten beschouwd worden als “vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen van bedrijfsleiders”. Deze worden globaal als vervangingsinkomsten belast aan de normale progressieve tarieven en geven eventueel recht op een belastingvermindering.

Deze uitkeringen behoren niet tot de berekeningsbasis van de bijdragen. Als bedrijfsleider moet u op de ontvangen uitkering bijgevolg geen sociale bijdragen betalen.

Er zal een fiscale fiche 281.18 – vervangingsinkomsten – afgeleverd worden. Deze bedragen moeten hernomen worden onder de codes 1271/2271 van de aangifte.

3°  Meewerkende echtgenoten

Het bedrag van de financiële uitkeringen waarvan meewerkende echtgenoten genieten in het kader van het crisisoverbruggingsrecht is niet belastbaar en moet dus niet vermeld worden op de aangifte (GEEN CODE OP DE AANGIFTE).

Er bestaat eigenlijk geen wettelijke bepaling die deze inkomsten onderwerpt aan de inkomstenbelasting.

Bijgevolg zal u geen sociale bijdragen moeten betalen op de ontvangen uitkering.

B. Crisisoverbruggingsrecht naar aanleiding van omzetdaling of voor de zorg van een kind

Indien u heeft geleden onder een aanzienlijk omzetdaling door de Covid-19-crisis of indien u voor een kind moest zorgen dat niet naar de kinderopvang, de school of een opvangcentrum voor personen met een handicap kon gaan, heeft u kunnen genieten van het crisisoverbruggingsrecht in 2021.

Hoe moet u deze ontvangen uitkeringen aangeven en hoe zullen deze belast worden?

Zowel voor zelfstandigen als fysieke persoon als voor bedrijfsleiders worden deze uitkeringen beschouwd als uitkeringen die worden verkregen voor het volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijk verlies van winsten, baten, bezoldigingen als werknemer of als bedrijfsleider. Deze moeten beschouwd worden als vervangingsinkomsten die belastbaar zijn het progressieve tarief en geven eventueel recht op een belastingvermindering.

Deze uitkeringen behoren niet tot de berekeningsbasis van de bijdragen. Er moeten geen sociale bijdragen betaald worden op de uitkering die in dit kader wordt ontvangen.

Er zal een fiscale fiche 281.18 – vervangingsinkomsten – afgeleverd worden. Deze bedragen moeten vermeld worden onder de codes 1271/2271 van de aangifte.

Voor meewerkende echtgenoten is het bedrag van de financiële uitkeringen, verkregen in het kader van het crisisoverbruggingsrecht (omzetdaling en zorg voor een kind) niet belastbaar en moet dus niet vermeld worden op de aangifte.

C. Klassiek overbruggingsrecht – gedwongen onderbreking “overige covid-19”   

Indien u niet voldeed aan de voorwaarden om van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht of omzetverlies te genieten maar uw activiteit wel een grote economische impact heeft ondervonden door de crisis COVID 19, heeft u misschien kunnen genieten van het klassieke overbruggingsrecht – 3e pijler (gedwongen onderbreking “andere covid-19”).

Voor de financiële uitkeringen die verkregen worden in het kader van de 3e pijler (gedwongen onderbreking – gebeurtenis met een economische impact of quarantaine), wordt de fiscale regeling van het klassieke overbruggingsrecht toegepast.

Uitkeringen die worden verkregen binnen het kader van het klassieke overbruggingsrecht worden beschouwd als “vergoedingen, verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winsten, bezoldigingen van werknemers of van bedrijfsleiders”. Deze vergoedingen moeten beschouwd worden als vervangingsinkomsten, belast aan het progressieve tarief, en geven eventueel recht op een belastingvermindering.

Deze uitkeringen behoren niet tot de berekeningsbasis van de bijdragen. Voor uitkeringen die in dit kader worden ontvangen, moeten geen sociale bijdragen betaald worden.

Er zal een fiscale fiche 281.18 – vervangingsinkomsten – afgeleverd worden. Deze bedragen moeten vermeld worden onder de codes 1271/2271 van de aangifte.

Voor meewerkende echtgenoten is het bedrag van de financiële uitkeringen, verkregen in het kader van het klassieke overbruggingsrecht, niet belastbaar en moet dus niet vermeld worden op de aangifte.

D. Tijdelijke ouderschapsuitkering

Indien u uw activiteiten opnieuw kon hervatten, maar de uitoefening van uw activiteit beperkt werd door de zorg voor uw kinderen, heeft u kunnen genieten van een tijdelijke ouderschapsuitkering.

De uitkeringen die verkregen werden in het kader van de tijdelijke ouderschapsuitkering worden beschouwd als vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van winsten, baten, bezoldigingen van werknemers of van bedrijfsleiders. Deze moeten beschouwd worden als vervangingsinkomsten, belast aan het progressieve tarief, en geven eventueel recht op belastingvermindering.

Deze uitkeringen behoren niet tot de berekeningsbasis van de bijdragen. Voor uitkeringen die in dit kader worden ontvangen, moeten geen sociale bijdragen betaald worden.

Er zal een fiscale fiche 281.18 – vervangingsinkomsten – afgeleverd worden. Deze bedragen moeten vermeld worden onder de codes 1271/2271 van de aangifte.

Voor meewerkende echtgenoten is het bedrag van de financiële uitkeringen, verkregen in het kader van de tijdelijke ouderschapsuitkering, niet belastbaar en moet dus niet vermeld worden op de aangifte

E. Eenmalige premie

Zelfstandigen die voldeden aan de vereiste voorwaarden, hebben in 2021 een eenmalige premie ontvangen.

De premie is belastbaar voor de inkomstenbelasting (personenbelasting of belasting voor niet-inwoners) als vergoedingen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van, naar gelang het geval, winst, baten of bezoldigingen.

Zij is echter afzonderlijk belastbaar tegen 16,5% (tenzij de globalisatie voordeliger is voor de belastingplichtige).

Ook deze premie maakt het voorwerp uit van een fiscale fiche 281.18 in vak 7 en moet onder de code 1309 van de belastingaangifte vermeld worden.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.