Feestdagen in 2024: leg de vervangingsdagen vast vóór 15 december 2023

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 04/10/2023 - 07:54
Laatste update: 04/10/2023 - 07:58

Wanneer een wettelijke feestdag samenvalt met een zondag of een gebruikelijke inacitiviteitsdag in de onderneming, dan moet deze worden vervangen door een gebruikelijke activiteitsdag.

Er zijn 10 wettelijke feestdagen, waarvan de data en die van de vervangingsdagen vermeld moeten worden in het arbeidsreglement.

Opgelet! Vergeet niet om op de prestatiestaten voor uw sociaal secretariaat de exacte data mee te delen van de tien feestdagen (of vervangingsdagen van feestdagen) die u toekent aan uw werknemers.

Hieronder een korte herhaling van de regels voor de feestdagen in 2024.

Wat zijn de data van de feestdagen in 2024?

Voor 2024 werden de wettelijke feestdagen op volgende data vastgelegd:

 • Nieuwjaar: maandag 1 januari
 • Paasmaandag: maandag 1 april
 • Feest van de Arbeid : woensdag 1 mei
 • Hemelvaart: donderdag 9 mei
 • Pinkstermaandag: maandag 20 mei
 • Nationale feestdag: zondag 21 juli
 • Maria-Hemelvaart: donderdag 15 augustus
 • Allerheiligen: vrijdag 1 november
 • Wapenstilstand: maandag 11 november
 • Kerstmis: woensdag 25 december

De werknemers van de privésector mogen in principe niet worden tewerkgesteld op wettelijke feestdagen. De werkgever, van zijn kant, moet een loon betalen voor deze feestdagen.

Hoe zit het wanneer een feestdag valt op een zondag of op een dag waarop normaal niet wordt gewerkt?

Vervanging

Een feestdag die samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag in de onderneming, moet vervangen worden door een gewone werkdag. Die vervangingsdag kan ervoor of erna vallen, maar moet in ieder geval binnen hetzelfde kalenderjaar liggen om tien feestdagen per jaar te waarborgen.

Opmerkingen:

 1. De gewone inactiviteitsdag mag om het even welke weekdag zijn - behalve de zondag - en mag in dezelfde onderneming van werknemer tot werknemer verschillen.
 2. De vervangingsdag wordt beschouwd als de feestdag voor de werknemers van de onderneming.

Procedure

De vervangingsdag kan worden vastgesteld door:

 • een beslissing van het paritair orgaan (paritair comité of paritair subcomité) die bij Koninklijk Besluit bindend werd verklaard;
 • een beslissing van de ondernemingsraad (bij gebrek aan een beslissing van het paritair orgaan);
 • een akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging (bij gebrek aan een ondernemingsraad of beslissing ervan);
 • een collectief akkoord tussen de werkgever en alle werknemers (bij gebrek aan een vakbondsafvaardiging);
 • een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer (bij gebrek aan een collectief akkoord).

Als er op geen enkel van deze verschillende niveaus een akkoord werd bereikt, wordt de feestdag vervangen door de eerste dag volgend op de feestdag waarop in de onderneming normaal wordt gewerkt.

Bekendmaking

De werkgever moet vóór 15 december van elk jaar in de lokalen van de onderneming een gedateerd en ondertekend bericht aanplakken, waarin het volgende wordt vermeld:

 • de vervangingsdag(en) van de feestdag(en) van het volgende jaar die werd(en) vastgesteld volgens bovenstaande procedure;
 • de bepalingen voor het toekennen van inhaalrust bij tewerkstelling op een feestdag.

Een kopie van dat bericht moet bij het arbeidsreglement worden gevoegd.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.