Einde van de relance-uren

Auteur: Laurence Philippe (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 12/12/2022 - 14:48
Laatste update: 12/12/2022 - 14:50

Hoewel de ene crisis de andere opvolgt, lopen sommige van de maatregelen om het hoofd te bieden aan de covidepidemie ten einde. Dit geldt met name voor de relance-uren, waar nog tot 31 december van dit jaar een beroep kan worden op gedaan.

De relance-uren

Ter herinnering, de relance-uren zijn vrijwillige bijkomende overuren waarvoor een gunstige sociale en fiscale behandeling geldt. Deze 120 uren vormen een quotum dat wordt toegevoegd aan de 100 “klassieke” vrijwillige overuren die in normale omstandigheden al kunnen worden gepresteerd.

In tegenstelling tot deze uren tellen de relance-uren niet mee voor de naleving van de interne grens.

Een werknemer die relance-uren presteert, ontvangt zijn gebruikelijke loon voor deze uren, maar heeft geen recht op een overloon. Er worden evenwel geen socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing toegepast. Kortom, het brutoloon van de werknemer is gelijk aan zijn nettoloon.

En in 2023?

Vanaf 2023 zal het dus niet meer mogelijk zijn om relance-uren te laten presteren. Welke mogelijkheden heeft u om overuren te laten presteren door het aantal gepresteerde uren over het jaar te verhogen?

Vrijwillige overuren - alle sectoren

De “klassieke” vrijwillige overuren zijn nog steeds van toepassing. Het belangrijkste voordeel van deze uren is dat de werkgever het gebruik ervan niet hoeft te motiveren en de sociale inspectie niet hoeft in te lichten.

Er zijn echter enkele formaliteiten die vervuld moeten worden. De werknemer moet schriftelijk toestemming geven voordat deze uren worden gepresteerd. Dit akkoord is 6 maanden geldig, maar kan vernieuwd worden.

Voor deze uren geldt er een overloon (van 50% of 100% op zon- en feestdagen), maar ze moeten niet gerecupereerd worden. De werknemer zal dus in totaal meer uren presteren over het jaar.

Het aantal vrijwillige overuren dat per jaar kan worden gepresteerd, hangt af van de sector van de werkgever. In veel sectoren wordt het quotum door de intersectorale cao nr. 129 op 120 uren bepaald. Andere sectoren hebben een hoger quotum vastgesteld.

“Netto”-overuren - horeca

In de horecasector wordt er al enkele jaren gebruik gemaakt van vrijwillige netto-overuren. In deze sector zal het in 2023 nog steeds mogelijk zijn om 360 vrijwillige overuren te laten presteren die op sociaal en fiscaal vlak gunstig worden behandeld. Er is echter één voorwaarde: in elke vestiging moet het geregistreerd kassasysteem worden gebruikt.

Is dat niet het geval dan kunnen toch 300 overuren worden gepresteerd om het hoofd te bieden aan een buitengewone vermeerdering van werk of voor de uitvoering van werken die door een onvoorziene noodzakelijkheid vereist zijn. Voor deze uren moeten formaliteiten worden vervuld, zoals het verkrijgen van het voorafgaande akkoord van de vakbondsafvaardiging (indien aanwezig) en de toestemming of kennisgeving van de sociale inspectie.

Andere overuren

Er zijn nog andere mogelijkheden om werknemers overuren te laten presteren. In geval van onvoorziene noodzakelijkheid of buitengewone vermeerdering van werk moeten de hierboven beschreven formaliteiten worden nageleefd, maar het voordeel van dit type overuren is dat de werknemer kan afzien van zijn inhaalrust. Dit betekent dat hij meer uren presteert over het jaar. Het aantal uren waarvoor de werknemer van zijn inhaalrust kan afzien, hangt af van het paritair comité van de werkgever.

Bron: Wet van 12 december 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022, BS 31.12.2021.

Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26.11.2015, gewijzigd door de wet van 3 augustus 2016, BS 16.08.2016 en door de wet van 15 januari 2018, BS 05.02.2018.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.