Een ontwerp van sectoraal akkoord 2023-2024 voor PC 111.03 (metaal-, machine- en elektrische bouw)

Auteur: Alexia Buyl (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 27/09/2023 - 09:48
Laatste update: 27/09/2023 - 09:50

De sociale partners van het paritair comité 111.03 bereikten een ontwerpakkoord voor de periode 2023-2024. Ter herinnering: het koninklijk besluit van 13 mei 2023 legt de loonnorm voor de periode 2023-2024 vast op 0%.

Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste punten van het sectorale akkoord. Zodra we over het definitieve akkoord beschikken, zal een meer gedetailleerde analyse beschikbaar worden gesteld in onze sectorale documentatie.

Dit ontwerp van akkoord is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitzondering van die ondernemingen die tot de sector van de metaalverwerking behoren.

Bepalingen met een impact op het loon

 • Koopkrachtpremie

Toekenning van een koopkrachtpremie in alle ondernemingen met een ROA (bedrijfsresultaat gedeeld door het totaal van de balans) in 2022 van 3% of meer. De koopkrachtpremie in deze ondernemingen bedraagt minimaal € 200.

Ondernemingen die voldoen aan de minimumdrempel en die bovendien in 2022 een bedrijfsresultaat (code 9901) boeken dat voldoet aan de onderstaande criteria, dienen een hogere

koopkrachtpremie toe te kennen:

 - € 350: als code 9901 in 2022 ≥ 15% hoger is dan code 9901 over 2018-2021

- € 500: als code 9901 in 2022 ≥ 25% hoger is dan code 9901 over 2018-2021

- € 750: als code 9901 in 2022 ≥ 50% hoger is dan code 9901 over 2018-2021

Deze premie wordt eind 2023 toegekend aan arbeiders die in dienst zijn op de datum van betaling en minstens 1 maand in dienst zijn. Arbeiders tewerkgesteld als uitzendkracht hebben recht op de koopkrachtpremie onder dezelfde voorwaarden als arbeiders in dienst van de gebruiker.

Pro rata de tewerkstelling (deeltijds en nieuwe indiensttredingen) in de periode tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023.

De werkgever en de vakbondsafvaardiging kunnen overeenkomen om de sectorale regeling betreffende de koopkrachtpremie vastgelegd in dit ontwerp van sectoraal akkoord niet toe te passen en in plaats daarvan te voorzien in een bedrijfsspecifieke koopkrachtpremie die het voorwerp uitmaakt van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op ondernemingsvlak ten laatste op 30 oktober 2023.

 • Verschillende sectorale premies worden verhoogd op 1/10/2023: scheidingspremie, vakantiepremie, kledijvergoeding.
 • Verplaatsingskosten woon-werkverkeer 

Vanaf januari 2024: invoering van een fietsvergoeding van € 0,27/km en verbetering van de tussenkomst in woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

Aanbeveling aan ondernemingen om een beroep te doen op de derdebetalersregeling.

Eindeloopbaan

Verlenging van de stelsels tot 30/6/2025:

- landingsbanen voor lange loopbanen of zware beroepen vanaf 55 jaar in 4/5 en halftijds arbeidsregime

- (regime voor onbepaalde duur: landingsbaan zonder uitkering vanaf de leeftijd van 50 en 28 jaar loopbaan en halftijds en voltijds tijdskrediet met motief)

- versoepeling drempel 5%: de drempel wordt bepaald overeenkomstig het aantal arbeiders (harmonisering met PC 209)

 - verlengen premies Vlaams Gewest

Bestaanszekerheid

- Verlenging van de bepalingen voor onbepaalde duur en indexering van de uitkeringen voor volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid, ziekte, kinderopvang (verhoging vanaf 1/07/2023).

- Geleidelijke afschaffing van de tussenkomst van het fonds voor bestaanszekerheid voor halftijdse landingsbanen vanaf 58 jaar. Voortzetting van de bestaande regeling tot 31/12/2024.

- Bij inwerkingtreding van de door de regering aangekondigde verlaging van de werkloosheidsuitkeringen bij tijdelijke werkloosheid en de verplichte compensatie hiervan door de werkgevers, zal deze compensatie door het Fonds voor bestaanszekerheid ten laste worden genomen.

SWT

Verlenging van alle bestaande regelingen tot 30/6/2025:

- Zware beroepen 33 jaar loopbaan

 - Zware beroepen 35 jaar loopbaan

- Lange loopbaan van 40 jaar

 - Vrijstelling aangepaste beschikbaarheid op vraag werknemer vanaf ofwel 62 jaar, ofwel na 42 jaar beroepsverleden tot 31/12/2026 (indien ontslag ten laatste 30/6/2025).

Opleiding

- Verhoging van het overdraagbaar individueel opleidingsrecht van 24 uren naar 32 uren vanaf 2024, 36 uren vanaf 2025 en 40 uren vanaf 2026

- Behoud definitie opleiding formeel en informeel

- Behoud initiatief en opleidingsplicht voor werknemer en werkgever

- Evaluatie van het sectoraal opleidingskader in een werkgroep

- Verlenging tot 01/01/2025 van de bestaande bepaling scholingsbeding: vormingen die financieel ondersteund worden door de sectorale opleidingsfondsen worden uitgesloten van de toepassing van het scholingsbeding

Allerlei

 • Financiering van het fonds: vanaf 1 juli 2023 wordt een extra bijdrage van 0,06% geïnd. Met ingang van 1 januari 2024 wordt door het FBZ een bijkomende werkgeversbijdrage van 0,03% van de in de statuten voorziene bijdragebasis geïnd voor de financiering van de syndicale premies.
 • vanaf 1 januari 2024 wordt een 3e dag loopbaanverlof vanaf de leeftijd van 60 jaar toegekend
 • klein verlet: versoepelingen voor nieuw samengestelde gezinnen mits duidelijke afbakening van gezinssituaties (te bespreken bij het opstellen van de gecoördineerde tekst), gebruikelijke afscheidsrituelen bij één van de in België erkende erediensten gelijkstellen aan de dag van de begrafenis mits keuze tussen afscheidsrituelen OF de dag van de begrafenis
 • De bestaande werkzekerheidsclausule wordt vastgelegd voor onbepaalde duur
 • Eindejaarspremie: Gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid vanaf 01/10/2023 voor de berekening van de eindejaarspremie. De sectorale cao eindejaarspremie zal worden aangepast, zodat in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant de mogelijkheid wordt gecreëerd om de eindejaarspremie om te zetten in vrije dagen of aan te wenden voor fietslease onder verschillende voorwaarden.
 • Verlenging van de bepalingen voor risicogroepen
 • Ecocheques: verlenging van mogelijkheid tot alternatieve besteding
 • Sectorale paritaire werkgroep: premie lastige werken en verplaatsings- en overbruggingstijd
 • Verlenging bestaande flexibiliteitsbepalingen

 

Meer informatie

Zodra deze tekst in een sectorale cao is vertaald, zal je een analyse hiervan kunnen terugvinden in onze sectorale informatie.

 

Bron: Ontwerp van akkoord 2023-2024 voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (111.03)

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.