De grote krijtlijnen van de fiscale hervorming

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 3min
Publicatiedatum: 06/03/2023 - 17:24
Laatste update: 06/03/2023 - 17:27

De minister van Financiën heeft zijn voorstel tot een eerste fase van een bredere fiscale hervorming op tafel gelegd. Deze hervorming heeft tot doel om de lasten op arbeid te verschuiven naar vermogen en consumptie. Wij lichten kort de belangrijkste maatregelen met een impact voor HR toe.

De hervorming zou in werking treden op 1 januari 2024. Let wel, de verschillende maatregelen moeten nog besproken worden binnen de federale regering. De maatregelen kunnen dus nog wijzigen.

Meer netto voor iedereen die werkt

De belastingvrije som, het deel van het inkomen waarop geen belastingen worden betaald, wordt verhoogd van € 10.160 naar € 13.500.

Het plafond van de 45%-belastingschijf wordt opgetrokken van een netto-belastbaar inkomen van € 46.440 naar € 60.000. Op deze manier zullen minder mensen in de hoogste belastingschijf van 50% terechtkomen en zal het loon van mensen met een bovengemiddeld inkomen voor een kleiner deel aan het hoogste tarief worden belast.

De fiscale werkbonus wordt uitgebreid. Er zal werk worden gemaakt van een tragere uitfasering.

Samenlevingsvormen

De samenlevingsvormen zijn de jongste decennia ingrijpend veranderd. Daarom wil men in de personenbelasting zo weinig mogelijk verschillen creëren naargelang de samenlevingsvorm.

Het fiscale onderscheid tussen alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden wordt daarom verkleind. Het stelsel van het huwelijksquotiënt wordt uitgedoofd over een periode van 20 jaar.

Het fiscaal voordeel voor werkelijk alleenstaande ouders zal worden hervormd.

De plafonds van alle verworven inkomsten van kinderen worden gelijkgeschakeld en verhoogd zodat zij langer ten laste kunnen blijven van hun ouder(s). Inkomsten uit onderhoudsbijdragen, wezenpensioenen, studentenarbeid en als student-ondernemer worden hierbij niet meegerekend.

Optieplannen en aandelen

Het systeem van aandelenoptieplannen wordt hervormd. Het systeem blijft behouden maar wordt eenvoudiger en beperkt tot het gebruik ervan tot aandelen van de werkgever of van een verbonden vennootschap.

Daarnaast wordt een nieuwe fiscale regeling uitgewerkt om werknemers op een financieel gunstige manier te laten deelnemen in het eigen vermogen van hun werkgever.

Aanvullend pensioen

Er komt een transparante, vereenvoudigde regeling van het fiscaal voordelig aanvullend pensioen. De tweede pensioenpijler wordt hervormd om het systeem breder toegankelijk te maken. De bestaande 80%-begrenzing wordt opgeheven zonder dat wordt geraakt aan de opbouwmogelijkheden die vandaag bestaan. Er wordt een stelsel ingevoerd dat volledig is gebaseerd op de bruto jaarbezoldiging van het jaar zelf.

Voordelen alle aard

Een aantal voordelen die vandaag forfaitair worden gewaardeerd, zullen belast worden op basis van de werkelijke waarde. Op die manier wil men het sociale en fiscale loonbegrip zoveel mogelijk gelijkschakelen. Het gaat hierbij om de gratis terbeschikkingstelling aan bedrijfsleiders van een woning, verwarming, elektriciteit en huispersoneel.

Aan het fiscaal stelsel van de voordelen van alle aard voor de bedrijfswagen wordt niet geraakt.

Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van wetenschappelijk onderzoek

De bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende overheidsdiensten wordt duidelijker afgebakend en de toepassingsmodaliteiten worden beter omschreven.

Voor hogescholen en universiteiten worden duidelijke criteria bepaald die nodig zijn om als onderzoeker in aanmerking te komen voor het gebruik van de vrijstelling.

Bron: Nieuwsbericht - De eerste fase van de bredere fiscale hervorming, Vice-eersteminister en minister van Financiën Van Peteghem, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.