Covid-19: verlenging van de maatregelen voor loopbaanonderbreking in de zorgsector en het onderwijs

Auteur: Catherine Legardien (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 16/05/2022 - 10:50
Laatste update: 13/06/2022 - 07:50

Om het aantal arbeidskrachten te verhogen in de zorgsector en het onderwijs hebben werknemers onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om hun loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen of om tijdens een periode van loopbaanonderbreking voor een andere werkgever te werken.

Deze tijdelijke maatregel die sinds 1 januari 2022 van toepassing is, zou normaal eindigen op 31 maart 2022. Hij werd nu verlengd tot 30 juni 2022.

Opgelet! Deze verlenging moet nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Update! De wet van 8 mei 2022 werd gepubliceerd op 10 juni 2022. De maatregel werd bevestigd.

Om welke werknemers gaat het?

Het gaat om werknemers die hun prestaties volledig geschorst of verminderd hebben (tot een halftijdse baan, met 1/5 of 1/10) in het kader van tijdskrediet of een thematisch verlof (hierna ‘loopbaanonderbreking’ genoemd).

Om welke sectoren gaat het?

Schorsing van de loopbaanonderbreking is alleen toegestaan voor werknemers die tewerkgesteld worden bij een werkgever die behoort tot de zorgsector en het onderwijs.

De mogelijkheid om te werken tijdens een loopbaanonderbreking is alleen beschikbaar voor tewerkstelling bij een andere werkgever die behoort tot de zorgsector en het onderwijs.

De zorgsectoren zijn meer in het bijzonder de volgende: (openbare en private) diensten en organisaties voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Voor de private sector behoren deze diensten of organisaties concreet tot de volgende paritaire comités:

 • PC nr. 318 (paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp);
 • PC nr. 319 (paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten);
 • PC nr. 330 (paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten);
 • PC nr. 331 (paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector);
 • PC nr. 332 (paritair comité voor de Franstalige, Duitstalige en bicommunautaire welzijns- en gezondheidssector);
 • PC nr. 322 (paritair comité voor de uitzendsector en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendarbeider wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die behoort tot één van de bovengenoemde paritaire comités).

Worden ook bedoeld:

 • de private en openbare instellingen en centra die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19 en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

Wat is er concreet mogelijk?

Er zijn twee mogelijkheden voor een werknemer met loopbaanonderbreking:

 • ofwel komt de werknemer die tewerkgesteld wordt door een werkgever die behoort tot de betrokken sectoren (zorg of onderwijs) met hem overeen om zijn loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen,
 • ofwel wordt de werknemer tijdens zijn loopbaanonderbreking tijdelijk tewerkgesteld bij een andere werkgever die behoort tot de betrokken sectoren (zorg of onderwijs).

Schorsing van de loopbaanonderbreking bij een werkgever die behoort tot een van de betrokken sectoren (zorg of onderwijs)

Een werknemer die tewerkgesteld wordt door een werkgever die tot de betreffende sectoren behoort (zorg of onderwijs), kan met hem overeenkomen om zijn loopbaanonderbreking tijdelijk te schorsen.

Na afloop van die tijdelijke schorsing, wordt de loopbaanonderbreking onder de oorspronkelijke voorwaarden verdergezet voor de resterende duur.

Tijdens de periode van schorsing van de loopbaanonderbreking behoudt de werknemer zijn onderbrekingsuitkering van de RVA. Het bedrag van die uitkering wordt evenwel met 1/4 verminderd.

Tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking is slechts mogelijk tot 30 juni 2022.

Tijdelijke tewerkstelling tijdens de loopbaanonderbreking bij een andere werkgever die behoort tot de betreffende sectoren (zorg of onderwijs)

De werknemer kan, tijdens zijn loopbaanonderbreking, tijdelijk tewerkgesteld zijn bij een andere werkgever die behoort tot de betrokken sectoren (zorg of onderwijs).

De partijen (de werknemer en de andere werkgever) moeten een schriftelijke overeenkomst voor bepaalde tijd sluiten. De einddatum van die overeenkomst mag 30 juni 2022, de voorziene einddatum van deze maatregel, niet overschrijden.

De werknemer behoudt zijn onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA. Het bedrag van die uitkering wordt evenwel met 1/4 verminderd voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

Inlichting van de werknemersvertegenwoordigers

De werkgever kan slechts gebruik maken van deze maatregelen indien er binnen dezelfde onderneming geen alternatieve oplossingen bestaan om het hoofd te bieden aan het probleem van personeelstekort, zoals het aanbieden van meer uren aan deeltijdse bedienden. De werkgever moet hierover voorafgaandelijk overleg plegen in de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, in het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis, met de vakbondsafvaardiging.

De werkgever die gebruik maakt van deze maatregelen moet:

 • de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging hierover informeren;
 • de bespreking ervan agenderen op de eerstvolgende vergadering volgend op het eerste gebruik.

De bespreking wordt verder maandelijks geagendeerd, zolang de maatregelen in gebruik zijn, en een laatste keer op de vergadering volgend op het einde van het gebruik.

Wat zijn de formaliteiten ten opzichte van de RVA?

De werknemer moet de RVA schriftelijk de tijdelijke schorsing van de loopbaanonderbreking of de tijdelijke tewerkstelling bij een andere werkgever meedelen. Dat gebeurt aan de hand van een formulier dat kan worden gedownload op de website van de RVA.

Bronnen: Wetsontwerp houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogssituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding, doc. 55 2610.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.