Covid-19: terbeschikkingstelling in de zorgsector en het onderwijs van 1 april tot 30 juni 2022

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 11/05/2022 - 07:34
Laatste update: 10/06/2022 - 13:00

Om ondernemingen uit de zorgsector en het onderwijs in staat te stellen het hoofd te bieden aan de gevolgen van de Covid-19-epidemie, zal het mogelijk zijn om hen, onder bepaalde voorwaarden, vaste werknemers ter beschikking te stellen die in andere ondernemingen tewerkgesteld zijn.

Regel

Het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is verboden, behoudens de uitzonderingen waarin de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers voorziet.

Uitzondering ‘Covid-19-steunmaatregel’

De wet van 14 februari 2022 voorzag in een bijkomende uitzondering op deze regel tot 31 maart 2022.

Deze uitzondering zal verlengd worden vanaf 1 april 2022 tot 30 juni 2022.

Opgelet! De maatregel moet nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Update! De wet van 8 mei 2022 werd gepubliceerd op 10 juni 2022. De maatregel werd bevestigd.

Voorwaarden voor de terbeschikkingstelling

Als een werkgever, naast zijn gewone activiteit(en), zijn vaste werknemers ter beschikking wil stellen van een gebruiker, dan zal hij de volgende voorwaarden moeten naleven:

Opmerking - Onder zorgsector wordt verstaan:

  • de private en openbare diensten en organisaties voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld (paritaire comités nr. 318, 319, 330, 331, 332, 322 indien de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités);
  • de private en openbare instellingen en centra die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van Covid-19 te beperken;
  • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen Covid-19 (voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum).
 • de terbeschikkingstelling moet plaatsvinden tussen 1 april 2022 en 30 juni 2022 om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de Covid-19-epidemie in de onderneming van de gebruiker;
 • de ter beschikking gestelde vaste werknemers moeten vóór 1 oktober 2021 in dienst zijn getreden.

Procedure

De voorwaarden en de duur van de periode van terbeschikkingstelling zullen vastgelegd moeten worden in een geschrift:

 • dat opgesteld is vóór het begin van de terbeschikkingstelling;
 • en dat ondertekend is door de werkgever, de gebruiker en de werknemer.

Er zullen geen verdere formaliteiten vereist zijn.

Loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de terbeschikkingstelling

De arbeidsovereenkomst die de werknemer met zijn werkgever verbindt, zal blijven gelden tijdens de periode van terbeschikkingstelling.

Dat betekent met name dat de werkgever aansprakelijk blijft voor de betaling van het loon van de ter beschikking gestelde werknemer. Laatstgenoemde mag bovendien geen lonen, vergoedingen en voordelen ontvangen die lager zijn dan die welke de werknemers ontvangen die dezelfde functies in de onderneming van de gebruiker uitoefenen.

De gebruiker zal echter hoofdelijk aansprakelijk worden voor de betaling van de sociale bijdragen, lonen, vergoedingen en voordelen die volgen uit de tussen de werkgever en de werknemer gesloten arbeidsovereenkomst.

Gedurende de periode van terbeschikkingstelling zal de gebruiker ook verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de wetgeving inzake de reglementering en de bescherming van de arbeid, die geldt op de plaats van het werk (zoals bedoeld bij artikel 19 van de wet van 24 juli 1987).

Overleg en inlichting van de werknemersvertegenwoordigers

De werkgever kan slechts gebruik maken van deze maatregel indien er binnen de onderneming geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn om tegemoet te komen aan het probleem van personeelstekort (bv. het aanbieden van meer uren aan de deeltijdse werknemers).

Hij moet hierover voorafgaandelijk overleg plegen in de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, in het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis, met de vakbondsafvaardiging.

De werkgever die gebruik maakt van deze maatregel zal ook:

 • de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging hierover moeten informeren;
 • de bespreking ervan moeten agenderen op de eerstvolgende vergadering volgend op het eerste gebruik.

De bespreking wordt verder maandelijks geagendeerd, zolang de maatregel in gebruik is, en een laatste keer op de vergadering volgend op het einde van het gebruik.

Bron: wet van 8 mei 2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogsituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding, B.S. 10 juni 2022.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.