Covid-19: studentenarbeid geneutraliseerd in het 1e kwartaal 2022

Auteur: Els Poelman (Legal Expert)
Leestijd: 5min
Publicatiedatum: 16/02/2022 - 12:29
Laatste update: 17/02/2022 - 14:22

De uren studentenarbeid gepresteerd in het eerste kwartaal 2022 zullen buiten het jaarlijks contingent van 475 uren blijven: zonder limiet voor zorgsector en onderwijs, en ten belope van 45 uren voor alle andere sectoren     

Studenten met solidariteitsbijdrage: gewone regel

Studenten zijn in de sociale zekerheid vrijgesteld van gewone bijdragen, voor maximum 475 uren per kalenderjaar (het “contingent”).

Voor die 475 uren is er een specifieke solidariteitsbijdrage van 8,13%, waarvan 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71% ten laste van de student.

Corona-steunmaatregel in het eerste kwartaal 2022

Als verlengde corona-steunmaatregel worden de uren studentenarbeid, gepresteerd tijdens het eerste kwartaal 2022, niet aangerekend op het contingent van 475 uren voor 2022:

 1. in zorgsector en onderwijs: zonder limiet;  
 2. in alle andere sectoren: voor maximum 45 uren 

Beide uitzonderingen zijn cumuleerbaar. Een student die bv. 50 uren werkt in zorgsector/onderwijs én 45 uren in andere sectoren, werkt in totaal 95 uren buiten zijn contingent.

 1. Uitzondering voor zorgsector en onderwijs

In het eerste kwartaal 2022 worden de uren studentenarbeid opnieuw volledig geneutraliseerd voor het jaarlijks contingent. Ze worden dus NIET aangerekend op het contingent (475 uren) van 2022.

De zorgsector afbakenen

De zorgsector is verspreid over verschillende types instellingen.  In de private sector op wordt de zorgsector geïdentificeerd op basis van het paritair comité, in de openbare sector op basis van de NACE-code.  De vaccinatiecentra en de centra voor contactopsporing worden toegevoegd aan het toepassingsgebied.

Private sector

PC 318: diensten voor gezins- en bejaardenhulp

PC 319: opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en - diensten

PC 330: gezondheidsinrichtingen en -diensten

PC 331: Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

PC 332: Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector

PC 322: uitzendsector en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de bovenvermelde paritaire comités

Openbare sector

NACE-codes 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996, 88999  

Private en openbare sector

Worden voor deze maatregel eveneens gerekend tot de zorgsector:

 • private en openbare instellingen en centra die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
 • private en openbare instellingen of diensten belast met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen het coronavirus COVID-19,  voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum.

Dimona “STU” in zorgsector en onderwijs

Het contingent wordt opgevolgd via de aangifte dimona, die specifiek is voor studenten (dimona “STU”).

Voor het onderwijs en de zorgsector wordt de dimona “STU” in het eerste kwartaal 2022 gekoppeld aan een specifieke opvolging door de RSZ, die analoog zal zijn aan de toepassing voor de eerdere kwartalen met neutralisering:

 • de RSZ beheert een lijst (een bestand) met de individuele werkgevers die behoren tot de sectoren zorg en onderwijs, en koppelt die lijst aan de database dimona
 • werkgevers van zorg en onderwijs doen een gewone dimona “STU” met opgave van de te presteren uren
 • bij registratie van een dimona STU controleert de database dimona of de indiener een werkgever is van de lijst “zorg/onderwijs”
 • indien JA, dan worden de uren niet afgetrokken van het contingent van 475 uren
 • in de online teller met het beschikbare contingent worden de uren in zorg & onderwijs geneutraliseerd
 • in de dmfa gebeuren de controles voor deze werkgevers/studenten rekening houdend met het feit dat het contingent niet vermindert met de aangegeven uren

 

 1. Uitzondering voor andere sectoren dan zorg en onderwijs

In alle andere sectoren (dan zorg en onderwijs) worden de uren studentenarbeid in het eerste kwartaal 2022 geneutraliseerd ten belope van maximum 45 uren, d.w.z. voor maximum 45 uren NIET aangerekend worden op het contingent (475 uren) van 2022.

De vrijgestelde uren worden bijgehouden op niveau van de student: diens eerste 45 uren, gepresteerd bij één of meer werkgevers, worden geneutraliseerd.

De vrijstelling is beperkt tot het eerste kwartaal 2022. Wanneer de student in het eerste kwartaal bv. 20 uren werkt, worden enkel die 20 uren geneutraliseerd. Het ongebruikte saldo van 25 uren is niet overdraagbaar naar een volgend kwartaal.

Deze 45 vrijgestelde uren kunnen gecumuleerd worden met de volledige vrijstelling in zorgsector en onderwijs. Een student kan dus onbeperkt buiten contingent werken bij één of meerdere werkgevers in zorg en/of onderwijs, en daarbovenop nog eens 45 uren bij één of meerdere werkgevers van andere sectoren.

Dimona “STU” in de andere sectoren

Als de werkgever niet voorkomt in het bestand van zorgsector en onderwijs,  zal de RSZ in het eerste kwartaal 2022 slechts de eerste 45 uren van de dimona “STU” neutraliseren. Het maximum van 45 uren wordt bekeken op niveau van de student, die deze 45 uren kan presteren bij één of meerdere werkgevers.

Dimona in de praktijk,  voor alle werkgevers

De specifieke Dimona-toepassing met de  neutralisering (volledig of beperkt tot 45 uren) komt gefaseerd in productie op de portaalsite van de sociale zekerheid, in de loop van februari 2022.

Voor alle werkgevers geldt: reeds ingediende dimona “STU” moeten niet opnieuw verricht worden, indien ze geregistreerd werden zonder foutboodschap van overschrijding contingent 2022 (wat waarschijnlijk is voor reservaties in het begin van het jaar).

 

Bron: wetsontwerpen houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19 epidemie, Kamer doc. 2455 en 2456

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.