Covid-19: opeenvolgende OBT in de zorgsector en het onderwijs van 1 april tot 30 juni 2022

Auteur: Catherine Mairy (Legal Expert)
Leestijd: 4min
Publicatiedatum: 11/05/2022 - 07:43
Laatste update: 10/06/2022 - 13:02

Om de goede organisatie van het werk tijdens de Covid-19-epidemie te verzekeren, zal het mogelijk zijn om in de zorgsector en het onderwijs en onder bepaalde voorwaarden opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd te sluiten.

Regel

Wanneer de werkgever en de werknemer meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd hebben gesloten, worden zij verondersteld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben gesloten, tenzij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten in afwijkingen voorziet.

Afwijking ‘Covid-19-steunmaatregel’

De wet van 14 februari 2022 voorzag in een bijkomende afwijking op deze regel tot 31 maart 2022.

Deze afwijking zal verlengd worden vanaf 1 april 2022 tot 30 juni 2022.

Opgelet! De maatregel moet nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Update! De wet van 8 mei 2022 werd gepubliceerd op 10 juni 2022. De maatregel werd bevestigd.

Voorwaarden

Concreet zullen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd tussen dezelfde partijen gesloten kunnen worden zonder dat zij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vormen, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Opmerking - Onder zorgsector wordt verstaan:

  • de private en openbare diensten en organisaties voor zorg, opvang en bijstand voor personen, voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen, met inbegrip van slachtoffers van intrafamiliaal geweld (paritaire comités nr. 318, 319, 330, 331, 332, 322 indien de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de hierboven vermelde paritaire comités);
  • de private en openbare instellingen en centra die belast zijn met contactopsporing om de verspreiding van Covid-19 te beperken;
  • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van vaccinatiecentra in het kader van de strijd tegen Covid-19 (voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum).
 • de werknemer verkeert in tijdelijke werkloosheid bij een andere werkgever dan de werkgever die de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluit;
 • de duur van elke arbeidsovereenkomst is minimaal 7 kalenderdagen;
 • de opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten in de periode van 1 april 2022 tot 30 juni 2022.

De werknemer zal het recht hebben deze arbeidsovereenkomsten zonder opzegging te beëindigen.

Opgelet! De voorwaarden voor de geldigheid van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zijn niet gewijzigd (verplicht schriftelijk document opgesteld uiterlijk bij de indiensttreding van de werknemer, enz.).

Overleg en inlichting van de werknemersvertegenwoordigers

De werkgever kan slechts gebruik maken van deze maatregel indien er binnen de onderneming geen alternatieve oplossingen voorhanden zijn om tegemoet te komen aan het probleem van personeelstekort (bv. het aanbieden van meer uren aan de deeltijdse werknemers).

Hij moet hierover voorafgaandelijk overleg plegen in de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, in het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis, met de vakbondsafvaardiging.

De werkgever die gebruik maakt van deze maatregel moet ook:

 • de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging hierover informeren;
 • de bespreking ervan agenderen op de eerstvolgende vergadering volgend op het eerste gebruik.

De bespreking wordt verder maandelijks geagendeerd, zolang de maatregel in gebruik is, en een laatste keer op de vergadering volgend op het einde van het gebruik.

Bron: wet van 8 mei 2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, met betrekking tot de schorsing van de door de werkgever gegeven opzeggingstermijn tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de oorlogsituatie in Oekraïne en met betrekking tot het scholingsbeding, B.S. 10 juni 2022.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.