Collectieve sluiting in 2023: deel de datum mee vóór 1 januari 2023!

Auteur: Catherine Delos (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 19/10/2022 - 11:13
Laatste update: 19/10/2022 - 11:22

De vakantiedatums binnen een onderneming kunnen individueel worden vastgesteld via een akkoord tussen de werkgever en elke werknemer of collectief (voor het voltallige personeel) in geval van sluiting van de onderneming.

U kiest voor deze laatste manier om vakantiedagen vast te stellen? Vergeet dan niet om uw werknemers uiterlijk op 31 december 2022 op de hoogte te brengen van de collectieve sluitingsperiode van uw onderneming!

Procedure voor het vaststellen van de datums van de collectieve jaarlijkse vakantie

Behalve in het geval dat een bijzondere beslissing wordt genomen in het paritair comité, moet het vaststellen van de datums van collectieve sluiting voortvloeien uit een beslissing van de ondernemingsraad. Bij gebrek aan een ondernemingsraad of een beslissing ervan zullen de periodes van collectieve sluiting vastgesteld worden in een akkoord tussen, enerzijds, de werkgever en, anderzijds, de vakbondsafvaardiging of, bij gebrek hieraan, de werknemers.

Het akkoord kan desgevallend ook betrekking hebben op het gebruik van het saldo van de vakantiedagen dat tijdens de sluiting niet genomen zou zijn geweest .

Maatregelen tot bekendmaking

De collectieve sluitingsdatums van de onderneming moeten verplicht vermeld worden in het arbeidsreglement. Zodra een akkoord wordt bereikt over het vaststellen van de datums van de collectieve vakantie moet de werkgever dit aanplakken, een kopie ervan bezorgen aan de werknemers en een exemplaar overmaken aan de directie voor het toezicht op de sociale wetten die bevoegd is voor de onderneming.

Ons advies

De reglementering betreffende de jaarlijkse vakantie voorziet niet in een uiterste termijn voor het vaststellen van de collectieve vakantie binnen de onderneming. Uw werknemers kunnen echter vanaf 1 januari 2023 vakantiedagen nemen (op basis van hun prestaties in 2022). Zorg dus ervoor dat u alle vereiste formaliteiten uiterlijk op 31 december 2022 vervuld hebt!

Wij helpen u daarbij door een model ter beschikking te stellen van een bericht betreffende de datums van de collectieve jaarlijkse vakantie in 2023.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.