Bonus cao nr. 90: grensbedragen 2023

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Leestijd: 2min
Publicatiedatum: 22/12/2022 - 16:49
Laatste update: 22/12/2022 - 16:51

Het geïndexeerde sociale grensbedrag en het geïndexeerde fiscale grensbedrag van de bonus cao nr. 90 is gekend.

Principe

In het kader van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 hebben de sociale partners een bonussysteem ingevoerd, dat beter bekend staat als ‘cao nr. 90' of 'niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen’.

Aan de werknemer kan in dit kader en onder bepaalde voorwaarden, een bonus worden toegekend die een specifieke sociale en fiscale behandeling geniet. 

Sociaal grensbedrag

Het geïndexeerd sociaal grensbedrag bedraagt 3.948 EUR in 2023 (onder voorbehoud van bevestiging door de RSZ - grensbedrag 2022: 3.558 EUR).

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 is niet onderworpen aan de gewone RSZ-bijdragen voor zover het sociaal grensbedrag per kalenderjaar en per werknemer niet wordt overschreden.

De werknemer is daarentegen wel een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd. In hoofde van de werkgever is de bonus onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 33 %.

Indien de effectief toegekende bonus het grensbedrag overschrijdt, zal het overschrijdende gedeelte onderworpen worden aan de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

Fiscaal grensbedrag

Het geïndexeerde fiscale grensbedrag bedraagt 3.434 EUR in 2023 (onder voorbehoud van bevestiging door de administratie – grensbedrag 2022: 3.094 EUR). 

De bonus toegekend in het kader van cao nr. 90 wordt vrijgesteld van personenbelasting voor zover het fiscaal grensbedrag per kalenderjaar en per werknemer niet wordt overschreden. Dit betekent dat er geen bedrijfsvoorheffing op de bonus wordt ingehouden zolang het fiscaal grensbedrag wordt gerespecteerd.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden. Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes). Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld. Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.